Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2010Z03476

Bijlagen
-

Datum 12 maart 2010
Betreft Kamervragen over instorten plafond bidkapel Broederenkerk Deventer

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Leerdam over het instorten van het plafond van de bidkapel van de Broederenkerk te Deventer.

De vragen zijn mij toegezonden met uw brief van 19 februari 2010, kenmerk 2010Z03476.

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

a
gina 1 van 3 Pa

Datum

2010Z03476 Onze referentie Vragen van het lid Leerdam (PvdA) aan de minister van Onderwijs, DCE/09/19351d rd: Onze Verwij2e Cultuur en Wetenschap over het instorten van het plafond van de referentie¶

bidkapel van de Broederenkerk in Deventer. (Ingezonden 19 februari Verwijderd: ¶ 2010)


1
Kent u de berichten "Plafond bidkapel komt naar beneden" 1) en "Bidkapel dicht na instorten plafond"? 2)

Antwoord

1) ja

2) ja
Op 15 februari 2010 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geïnformeerd over het voorval door een lid van het Kerkbestuur van de Lebuinusparochie te Deventer.


2
Is het waar dat `grootschalig achterstallig onderhoud' heeft geleid tot de instorting van delen van het monument in kwestie? Zo ja, komt het vaker voor dat grootschalig achterstallig onderhoud van monumenten leidt tot dergelijke incidenten? Is er volgens u sprake van een structureel probleem?

Antwoord
In dit geval is er sprake van grootschalig achterstallig onderhoud. Door slechte afvoer van het hemelwater is een ernstige lekkage opgetreden die heeft geleid tot de instorting van delen van het monument. Het is mogelijk dat gebrek aan onderhoud tot dergelijke incidenten leidt.
Het komt incidenteel voor dat grootschalig achterstallig onderhoud van monumenten leidt tot dergelijke situaties. Er is echter geen sprake van een structureel probleem.


3
Welke regelgeving is er momenteel van kracht om te voorkomen dat grootschalig achterstallig onderhoud bij monumenten leidt tot instortingsgevaar? Moet deze regelgeving volgens u aangescherpt worden?

Antwoord
De eigenaar van een beschermd rijksmonument kan een beroep doen op het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim). Ik zie geen redenen om op dit moment de huidige Brim regeling aan te scherpen.

Pagina 2 van 3

Datum


4 Onze referentie Voorziet u naar aanleiding van de situatie in Deventer nieuwe maatregelen om te DCE/09/19351d rd: Onze Verwij2e voorkomen dat achterstallig onderhoud bij monumenten leidt tot referentie¶

instortingsgevaar? Zo niet, waarom niet? Verwijderd: ¶

Antwoord
Ik wijs erop dat eigenaren van beschermde monumenten de verantwoordelijkheid dragen voor de instandhouding van hun monument. Er zijn deskundige organisaties als de Monumentenwacht die eigenaren daarbij kunnen helpen. Ter ondersteuning is door de rijksoverheid een subsidiesysteem ingericht. Tot 2009 konden eigenaren van beschermde monumenten aanspraak maken op subsidie uit het Besluit rijkssubsidiering onderhoud monumenten (Brom), zowel voor jaarlijks onderhoud (art. 2 t/m 4) als voor meerjarenonderhoud voor kerken (art. 11). Sinds 2009 kunnen kerkeigenaren aanspraak maken op het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten (Brim). Deze regeling is gewijzigd op 24 april 2009, waarbij de maximaal subsidiabele kosten voor de categorie kerkgebouwen zijn verhoogd van 100.000,- naar 700.000,-, evenals het subsidieplafond naar 41 miljoen. Deze regelingen zijn over het algemeen voldoende adequaat om monumenten in een goede conditie te brengen en te houden. Ik zie dan ook geen aanleiding om nieuwe maatregelen te treffen.


1) RTV Oost, 10 februari 2010

2) De Stentor, 10 februari 2010

Pagina 3 van 3