Gemeente Noordwijkerhout


VVD zet in op voortzetting coalitie

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 heeft de VVD-fractie als grootste partij in Noordwijkerhout het initiatief genomen om te komen tot een nieuw college. Zij heeft de fractieleden Martijn Bilars en Alfons Morssink uitgenodigd te onderzoeken welke mogelijkheden bestaan om een college te formeren dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad van Noordwijkerhout. Daarbij is als uitgangspunt meegegeven te komen tot een zo breed mogelijke coalitie met tenminste één partij die de oppositierol vervult, mede om het dualisme in de Noordwijkerhoutse raad verder te ontwikkelen.

Om uitvoering te geven aan het verzoek van de VVD-fractie zijn de afgelopen week afzonderlijke, informatieve gesprekken gevoerd met fractievertegenwoordigers van achtereenvolgens de PvdA, CDA, GroenLinks en D66. Uit deze gesprekken is naar voren gekomen, dat D66, PvdA en GroenLinks de voorkeur geven aan een voortzetting van de huidige coalitie en dat het CDA de voorkeur geeft aan een coalitie van de VVD, het CDA en de PvdA.

Ofschoon er uiteraard programmatische verschillen zijn tussen de coalitiepartijen, is de afgelopen vier jaar gebleken, dat deze overbrugbaar zijn en dat de samenwerking door alle vier de coalitiepartijen als plezierig en succesvol is ervaren. Verder heeft de verkiezingsuitslag volgens de fractie van de VVD laten zien, dat de kiezer de huidige coalitie heeft gewaardeerd.

De conclusie van de informateurs is dan ook, dat een voortzetting van het huidige coalitiebeleid een logische keuze is.

De komende weken staan besprekingen met de coalitiepartijen gepland om tot een akkoord te komen. In deze besprekingen zullen de bezuinigingen, die de komende jaren noodzakelijk zijn, een voorname rol gaan spelen. Als er medio maart een akkoord is bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord, zal een besluit genomen worden over de bezetting van de wethoudersposten en de portefeuilleverdeling. Gestreefd wordt naar een afronding van de besprekingen in de laatste week van maart, zodat het nieuwe college geïnstalleerd kan worden in de raadsvergadering van 8 april 2010.