Voortgaande groei omzet en winst KEMA in 2009

15/03/2010 12:22

KEMA Nederland B.V.

Voortgaande groei omzet en winst KEMA in 2009

Strategie effectief in uitdagende marktomstandigheden

Arnhem, 15 maart 2009 - KEMA heeft ook in 2009 verdere groei van omzet en resultaat gerealiseerd. In uitdagende marktomstandigheden is de onderneming invulling blijven geven aan het uitvoeren van de strategie. In 2009 werd daarom onder meer de dienstverlening op gasgebied fors uitgebreid en werd het bedrijfsonderdeel KEMA Quality (1) gedesinvesteerd. Door optimaal te profiteren van de wereldwijde ontwikkelingen op energiegebied zoals energie-efficiency en de transitie naar duurzame energie, steeg de omzet naar EUR 256,2 miljoen (1) (2008: EUR 226,7 miljoen). Het bedrijfsresultaat (EBIT) bedroeg EUR 17,2 miljoen1 versus EUR 15,9 miljoen in 2008. Op vergelijkbare jaarbasis groeide de omzet in 2009 met circa 20%, waarvan 10% als gevolg van acquisities. Het bedrijfsresultaat op deze basis verbeterde met 15%. De nettowinst steeg, inclusief de boekwinst op de verkoop van KEMA Quality, tot EUR 65,8 miljoen (2008: EUR 16,6 miljoen).

Belangrijke ontwikkelingen in 2009

Met de acquisities van Gasunie Engineering & Technology, het Duits-Zwitserse technologiebedrijf voor elektriciteitssystemen voor het spoor Elbas en het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku heeft KEMA zijn mondiale positie in de energiewaardeketen verder weten te versterken. Tegelijkertijd werd in lijn met de strategie het onderdeel KEMA Quality verkocht aan veiligheidsexpertisebedrijf DEKRA.

Door de autonome groei in binnen- en buitenland en de verdere professionalisering van de organisatie steeg het bedrijfsresultaat tot EUR 17,2 miljoen (2008: EUR 15,9 miljoen). De operationele marge daalde licht door prijsdruk als gevolg van de marktomstandigheden, de toegenomen concurrentie en de, zoals verwacht, nog beperkte bijdrage van de gerealiseerde acquisities. In het gepresenteerde resultaat is de bijdrage van het verkochte onderdeel KEMA Quality voor 10 maanden meegenomen.

In het huidige economische klimaat lieten de markten waarin KEMA opereert, met uitzondering van het Midden-Oosten, geen significante verslechtering zien. Op continue basis (2) groeide de omzet met 23%, waarvan 11% door overnames. Nagenoeg alle regio's, en daarin met name de Noord-Amerikaanse activiteiten, toonden een sterke autonome groei. Het totaal aantal werknemers bedroeg ultimo 2009 ruim 1.600 van wie er circa 650 in Nederland werkzaam zijn.

De energieadviesactiviteiten wisten wereldwijd te profiteren van de sterke nadruk op de transitie naar duurzame energie en energie-efficiency, strikte milieudoelstellingen en -regelgeving, en nieuwe technologieën zoals elektrisch vervoer, intelligente netten, biogas en energieopslag. Bovendien was er wereldwijd, naast capaciteitsuitbreiding, een sterke vraag naar diensten op het gebied van levensduurverlenging en optimalisatie van bestaande energie-installaties en -infrastructuur.

Op het gebied van testen en certificeren van componenten voor het midden-, hoog- en ultra-hoogspanningsnet blijft KEMA wereldwijd een leidende positie innemen. De vraag naar test- en certificatiediensten uit Azië, met name uit China, Korea en India, groeide sterk. Ook de markt voor het kalibreren van meters en het testen van smart grid gerelateerde componenten zoals slimme meters en protectieapparatuur, ontwikkelde zich voorspoedig. Met de overname van het Tsjechische kortsluitlaboratorium Zku is KEMA goed gepositioneerd om te profiteren van de groei in Centraal- en Oost-Europa.

Innovatie

Innovatie is voor KEMA van groot belang. Met het in 2009 gestarte programma 'Window on the World' wordt nog nadrukkelijker gekeken naar ontwikkelingen bij klanten en overheidsprogramma's in de VS en de EU. Interne innovatieprocessen werden verder geoptimaliseerd en ingebed in de organisatie. Concrete resultaten hiervan zijn projecten en diensten op het gebied van afvang en opslag van CO2, groen gas, decentrale opwekking, energieopslag, smart grids, energiebesparing, elektrisch vervoer, wind- en zonne-energie, en nieuwe simulatiemodellen voor de veranderende energiemarkten. In 2009 begeleidde KEMA veel energiebedrijven bij hun energietransitieproces, onder meer door het ontwikkelen van nieuwe concepten voor transport en distributie van elektriciteit. Bij het ontwikkelen van intelligente elektriciteits- en gasnetten, smart grids, is KEMA leidend in de wereld met activiteiten op alle continenten.

Investeringen

Het afgelopen jaar heeft KEMA verder geïnvesteerd in groei en internationalisatie. Naast de drie eerdergenoemde acquisities, werden nieuwe vestigingen geopend in Beijing, Shanghai en Rotterdam. Elders in de wereld werden bestaande vestigingen uitgebreid. Bovendien werd het nieuwe hoogspanningslaboratorium, wereldwijd het grootste commercieel opererend laboratorium in zijn soort, officieel in gebruik genomen. Ook is er opnieuw geïnvesteerd in verbetering van de interne processen, onder andere op het gebied van project- en accountmanagement, leiderschap en andere opleidingen.

Reactie Pier Nabuurs, bestuursvoorzitter van KEMA:

"Het afgelopen jaar was een belangrijk jaar in de geschiedenis van KEMA. Niet alleen hebben we onze positie in de energiewaardeketen versterkt, met name op het gebied van gas, maar tegelijkertijd hebben we het onderdeel KEMA Quality verkocht. Ondanks de aanhoudende slechte macro-economische situatie hebben we onze omzet en winst verder kunnen verbeteren. KEMA is goed gepositioneerd om ook op de lange termijn te profiteren van de wereldwijde ontwikkelingen op energiegebied. Onze strategie blijft dan ook gericht op internationale groei, zowel autonoom als door acquisities, het versterken van onze portfolio en het bieden van een hogere toegevoegde waarde aan onze klanten."

Kerncijfers (in EUR miljoen)

2009 2008

Omzet 256 227

Bedrijfsresultaat (EBIT) 17,2 15,9

Nettowinst 65,8 16,6

FTE's (gemiddeld) 1.822 1.648

Solvabiliteit 59,3% 49,7%

Netto iquiditeitspositie 86,1 27,2

Omzet en EBIT 2009 incl. 10 maanden KEMA Quality.

Omzet en EBIT 2008 incl. 12 maanden KEMA Quality.

Vooruitzichten

De fundamentele ontwikkelingen in de energiemarkten zijn in het algemeen gunstig voor KEMA's activiteiten. Ondanks eerste tekenen van herstel, zal de macro-economische situatie waarschijnlijk ook in 2010 van invloed blijven op de resultaten, met name door de eerdergenoemde prijsdruk. Toch verwacht KEMA succesvol invulling te kunnen blijven geven aan de strategische doelstellingen.

Deze verwachtingen zijn gebaseerd op gelijkblijvende grondslagen, constante wisselkoersen en exclusief bijzondere posten en onvoorziene omstandigheden.

Over KEMA

KEMA (www.kema.com), dat is opgericht in 1927, is een zelfstandig kennisbedrijf dat wereldwijd actief is in de energiewaardeketen en gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van business & technische consultancy, operationele ondersteuning, metingen & inspecties, en testen & certificatie. Als onafhankelijk bedrijf, adviseert en ondersteunt KEMA zowel overheidsorganisaties als producenten, leveranciers en eindgebruikers van energie, en fabrikanten van elektriciteitstransmissie- en distributieapparatuur. Bij KEMA, dat vestigingen en vertegenwoordigingen in ruim 20 landen wereldwijd heeft, werken ruim 1.600 professionals.

(1)De resultaten van het onderdeel KEMA Quality zijn 10 maanden meegeconsolideerd.

(2)KEMA-resultaten gecorrigeerd voor de effecten van de verkochte activiteiten van KEMA Quality

http://www.kema.com/nl/Default.aspx?lang=nl