Senternovem

12-03-2010 |

"Gezamenlijke actie versnelt toepassing van nieuwe maatregelen"

Internationale aandacht nodig voor benutting ROB-klimaatkansen

Wetenschap, bedrijfsleven en overheid nemen een groot scala aan initiatieven om oplossingen aan te dragen voor het tegengaan van klimaatverandering. Hierdoor is er al veel bereikt, maar meer is mogelijk. Zo zijn er nog veel kosteneffectieve mogelijkheden onbenut om de emissie van niet-CO2 broeikasgassen te verminderen. Gezamenlijke actie versnelt de ontwikkeling en praktijktoepassing van maatregelen om deze broeikasgassen te reduceren. Voorbeelden hiervan zijn de Nieuw-Zeelandse initiatieven die gericht zijn op het mogelijk maken van opname van niet-CO2 broeikasgassen uit de landbouw in een emissiehandelssysteem.

Deze en andere onderwerpen kwamen aan de orde tijdens het vijfde internationale congres over reductie van niet-CO2 broeikasgassen (NCGG5), dat medio 2009 plaatsvond in Wageningen. In diverse workshops en een `lagerhuisdebat' kwamen wetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bijeen om na te denken over effectieve reductie van niet-CO2 broeikasgassen.

Om nieuwe maatregelen te ontwikkelen en daadwerkelijk toe te passen, is vaak maatwerk nodig om kennis, beleidsinstrumenten en ondernemerschap op elkaar aan te laten sluiten. Vertrekpunt zou de vraag moeten zijn: "Wat hebben we nodig vanuit wetenschap, overheid en bedrijfsleven om het doel - emissiereductie - te realiseren?" Daarvoor is op het gebied van reductie van niet CO2-broeikasgassen nog meer dan bij energiebesparing interactie nodig tussen alle betrokken partijen, die verder kijken dan hun eigen vakgebied en vooral hun eigen belang. Wijzigingsdatum |

15-03-2010