Ministerie van Buitenlandse Zaken

beantwoording vragen van het lid Van Dam over gesprekken tussen de VS en Nederland over eventuele terugtrekking van nucleaire wapens

Kamerbrief inzake beantwoording vragen van het lid Van Dam over gesprekken tussen de VS en Nederland over eventuele terugtrekking van nucleaire wapens

Kamerbrief | 15 maart 2010

Graag bied ik u hierbij, mede namens de Minister van Defensie, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Van Dam over gesprekken tussen de VS en Nederland over eventuele terugtrekking van nucleaire wapens. Deze vragen werden ingezonden op 8 maart 2010 met kenmerk 2010Z04143.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen

Antwoorden van de heer Verhagen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Defensie, op vragen van het lid Van Dam (PvdA) over gesprekken tussen de VS en Nederland over eventuele terugtrekking van nucleaire wapens.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht "Obama wil grote reductie kernwapens" 1) waarin wordt gesteld dat de Verenigde Staten met onder andere Nederland verkennende gesprekken zouden zijn begonnen over de eventuele terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens van Europees grondgebied?

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Is het waar dat deze gesprekken worden gevoerd?

Vraag 3
Zo ja, wat is de inzet van de Verenigde Staten in deze gesprekken? Hoe luidt de Nederlandse inzet tijdens deze gesprekken?

Antwoord

Deze gesprekken worden niet gevoerd.

Vraag 4

Bent u bereid in deze gesprekken aan te geven dat u de verwijdering van Amerikaanse nucleaire wapens van Nederlands grondgebied wenselijk acht? Zo ja, wanneer zult u dit doen? Zo niet, waarom niet?

Antwoord

Zoals ik al vaker aan de Kamer heb gemeld ben ik geen voorstander van eenzijdige stappen op het gebied van kernontwapening. Het huidige NAVO-beleid heeft als uitgangspunt dat het bondgenootschap nucleaire capaciteit in Europa zal handhaven op het minimum niveau dat benodigd is voor de handhaving van vrede en stabiliteit. Wijziging van dit beleid kan slechts tot stand komen in goed overleg met alle bondgenoten. Eenzijdige ontwapening is op dit moment contraproductief. Daardoor zou de NAVO slechts invloed verliezen en zich a priori buiten het internationale debat over non-proliferatie en ontwapening plaatsen.

Ik heb daarnaast altijd gezegd wel bereid te zijn om hierover te praten met alle bondgenoten. Daarom heb ik samen met België, Duitsland, Luxemburg en Noorwegen het initiatief genomen om tijdens de NAVO bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in Tallinn een serieus debat te hebben over het NAVO kernwapenbeleid. De Secretaris Generaal heeft dit voorstel inmiddels overgenomen. Dit debat zal een eerste aanwijzing geven van de opvattingen van bondgenoten over de betekenis van deze wapens voor het nieuwe NAVO Strategische Concept. Voor een toelichting op dit initiatief verwijs ik graag naar de brief die ik samen met mijn collega's aan de Secretaris-Generaal van de NAVO zond. Een afschrift van deze brief ging uw Kamer op 1 maart jl. toe.


1) NRC Handelsblad, 1 maart 2010: "Obama wil grote reductie kernwapens"