Gemeente Ten Boer

Vergaderingen
De eerstvolgende vergadering van de Raad is gepland op woensdag 31 maart

Evenementen
Gebeurtenis Snoeien in het Ten Boersterbos Gebeurtenis Springtime
Gebeurtenis 100-jarig jubileum uitvaartvereniging

Raadsverkiezingen
Zetelverdeling:

PvdA 4
CDA 3
CU 3
AB 3

Nieuws
Nieuws (Gr) Openbare bekendmakingen Gemeente Ten Boer 17 maart 2010 15-03-2010 Nieuws (Gr) Coalitievorming Ten Boer rond 12-03-2010

Openbare bekendmakingen Gemeente Ten Boer 17 maart 2010

De advertentie in de krant (PDF, 2,34Mb)

Aanvragen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende verzoeken om vergunning binnengekomen zijn voor:


-Correctie op eerdere publicatie, Braderie, 30 juni 2010, Wigboldstraat, Hendrikwesterstraat/-plein, Ten Boer
- Festiviteiten Koninginnedag, 30 april 2010, ijsveldje ijsver. de iglo, Ten Post.

- Festiviteiten Koninginnedag, 30 april 2010, kerkplein, Woltersum
- Ontheffing verbod zwak-alcoholische dranken, autocross Ten Boer, 17-4-2010, 8-5-2010, 19-6-2010, 3-7-2010 en 21-8-2010, Boersterweg, Ten Boer.

Een ieder die meent door deze aanvragen in zijn/haar belang te zijn getroffen, kan binnen vier weken na publicatie zijn/haar zienswijze hieromtrent aan burgemeester en wethouders kenbaar maken.

Algemene wet bestuursrecht (Awb): bezwaar
In de afgelopen periode zijn de volgende besluiten genomen en bekendgemaakt, waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Datum van verzending staat tussen haakjes:

Evenementen
o Autocross, 17-4, 8-5, 19-6, 3-7 en 21-8-2010, Boersterweg, Ten Boer (2-3-2010)
o Festiviteiten Koninginnedag, 30-04-2010, Koopmansplein, Buurhoesplein, Dorpsplein en Marskramer, Ten Boer (11-03-2010) o Springtime, 6 t/m 11 april 2010, Dorpsplein-de Valckestraat, Ten Boer (15-03-2010)
o Circus, 22 t/m 25 april 2010, braakliggend perceel bedrijvenweg, Ten Boer (15-03-2010)

Bouwvergunning
§ Plaatsen 2 schuurtjes, Groene Zoom 72, Ten Boer (03-03-2010) § Plaatsen schuur, Molenweg 27, Thesinge (08-03-10) § Wijzingen gevel, veranderen functie naar trimsalon, Stadsweg 104, Ten Boer (23-02-10)

Degene van wie een belang bij één of meer van vermelde besluiten rechtstreeks is betrokken kan binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan, dat dit besluit heeft genomen.

Beleidsregels
De burgemeester van de gemeente Ten Boer maakt bekend dat het college op 9 maart 2010 de beleidsregels voor het nemen van maatregelen en het terugvorderen van uitkeringen op grond van de IOAW, IOAZ en de WWIK heeft vastgesteld.
Deze beleidsregels treden in werking op de dag na die van de bekendmaking en werken terug tot 1 januari 2010.

Bouwaanvragen

Tussen 26 februari en 12 maart 2010 zijn de volgende bouwaanvragen binnengekomen:

o oprichten woning (201001510B), Jannes De Vriesstraat 9, Ten Boer o oprichten 15 appartementen met algemene ruimten (201001506B), Groene Zoom 1 Ten Boer (2e fase)
o vergroten woning (201001309B), Redgerstraat 11 Ten Boer o vergroten woning (201001312B), Redgerstraat 9 Ten Boer o plaatsen overkapping (201001373B), Dobbestraat 10 Woltersum o wijziging eerder verleende vergunning, vergroten badkamer (201001513B), Gerichtstraat 5 Ten Boer

De bouwplannen worden door de welstandscommissie getoetst in een openbare vergadering. U kunt daarbij aanwezig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Loket bouwen en wonen, tel. 367 81 11.

HOUD TEN BOER SCHOON

Zaterdag 20 maart wordt van 10 tot 12 uur in de gemeente Ten Boer de jaarlijkse zwerfvuildag gehouden. Scholen en de verenigingen dorpsbelangen zijn gevraagd om mee te doen.
In het dorp Ten Boer wordt er om 10 uur verzameld bij het gemeentehuis.
Opgave is mogelijk bij Catrien Venema, tel. 3023425 of via de mail: zooitjeongeregeld@tiscali.nl

Ontwerp-besluit milieuvergunning

Burgemeester en wethouders van Ten Boer maken bekend, dat zij van plan zijn om aan Maatschap van den Bergh een uitbreiding en/of wijzigingsvergunning (art. 8.1 Wm) melkvee-en pluimveehouderij niet vallend onder IPPC op het perceel Lageweg 1 te Garmerwolde te verlenen. Op 1 oktober 2009 hebben wij de aanvraag ontvangen. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Terinzagelegging
Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken ter inzage van 18 maart tot en met 29 april 2010 bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Mondelinge zienswijzen
Als u met ons en/of de vergunningaanvrager over het ontwerpbesluit, met bijbehorende stukken, van gedachten wilt wisselen, kunt u hier om verzoeken tot 14 april 2010.
Na telefonische afspraak wordt dan een bijeenkomst vastgesteld. U kunt hiervoor contact opnemen met de Milieudienst, telefoonnummer (050) 367 12 90. Tijdens deze bijeenkomst kunt u mondeling zienswijzen inbrengen.
Schriftelijke zienswijzen
Tot 29 april 2010 kan ieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Overige informatie
Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij de heer G. Schultinga van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, tel. 367 10 98.

Schouw van de openbare ruimte -
Vrijwilligers gezocht

Wij zijn op zoek naar betrokken vrijwilligers: o 9 uit het dorp Ten Boer o 3 uit Thesinge o 3 uit Garmerwolde o 3 uit Ten Post o 3 uit Woltersum

Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Groningen de openbare ruimte aan de hand van het BORG, het `Beheer Openbare Ruimte Groningen'. Hierin zijn de kwaliteitseisen vastgelegd waar de verschillende elementen van de openbare ruimte aan horen te voldoen. Stadsbeheer en Milieudienst stemmen hun planning en werkzaamheden af op het BORG. De resultaten worden jaarlijks beoordeeld in een zgn. `schouw' die wordt uitgevoerd door inwoners van de gemeente.

Dit jaar willen we dit systeem ook in de gemeente Ten Boer toepassen en ook hier de bewoners erbij betrekken.

De schouw wordt gehouden door inwoners van de gemeente, de burgerschouw. Het resultaat van de schouw wordt gerapporteerd aan burgemeester en wethouders. Het gemeentebestuur bepaalt dan de aanpak en de prioriteiten. Die komen in het uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar.

Met de burgerschouw zijn elders al veel positieve ervaringen opgedaan. Daarom gaan we er in onze gemeente ook graag mee aan de gang. Wij vragen vrijwilligers die medio mei/juni 2010 een stukje gemeente willen beoordelen aan de hand van de BORG-criteria. Dat houdt het volgende in:

Ø Meedoen aan de informatie- en opleidingsdag op 31 maart, van 9.00 tot 16.00 uur. Deze dag wordt georganiseerd in het gemeentehuis in Ten Boer.
Ø Het lopen van een schouwroute in koppels van twee of drie mensen. Tijdbeslag maximaal 12 uren in de periode 15 mei - 30 juni 2010. In eigen buurt of elders in de gemeente. Met uw voorkeur wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.
Ø Beoordeling tijdens de route op standaardformulieren, eventueel aangevuld met eigen opmerkingen.
Ø Desgewenst bent u ook welkom bij de evaluatiebijeenkomst later dit jaar.

Als u het leuk vindt om op deze manier betrokken te zijn bij uw eigen woonomgeving, en als u zich hiervoor vrij kunt maken, nodigen wij u graag uit om mee te doen aan de burgerschouw 2010. Wij zien uw aanmelding tegemoet!
Graag uw reactie, vóór 27 maart aanstaande aan de heer G. de Roo, coördinator Stadsbeheer, te bereiken op telefoonnummer 3678589, email g.de.roo@roez.groningen.nl