Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum 15 maart 2010 2009Z25319

Onderwerp kamervragen over incassobureau EMO NIVI
-

Geachte voorzitter,

Mede namens de Minister van Justitie, antwoord ik hiermee op de vragen van de leden Teeven en Aptroot over het incassobureau EMO NIVI.


1. Kent u het incassobureau EMO NIVI?


1. Ja.


2. Kunt u aangeven waarom dit buitenlandse incassobureau persoonlijke gegevens van eigenaren van Nederlandse auto's krijgt van de Nederlandse overheid (namelijk: naam- en adresgegevens)?


2. Artikel 43 van de Wegenverkeerswet en artikel 8a lid 2 van het Kentekenreglement geven de RDW de mogelijkheid om naam- en adresgegevens te verstrekken aan autoriteiten buiten Nederland die zijn belast met de handhaving van verkeersregels, de opsporing van verkeersovertredingen en de heffing van parkeerbelasting of andere heffingen inzake het gebruik van de weg. Het is mogelijk dat buitenlandse autoriteiten het aanvragen van gegevens bij de RDW en de inning van boetegelden mandateren aan private partijen. In het onderhavige geval betreft het verstrekking van dergelijke informatie aan een Italiaanse autoriteit. Omdat in Italië als lidstaat van de Europese Unie de Europese privacyrichtlijn (Richtlijn 95/46/EG) geldt, is de privacy in beginsel voldoende gewaarborgd.
a
agina 1 van 2 P


3. Is het waar dat de Duitse wet EMO NIVI niet toestaat Duitse automobilisten te Datum vervolgen?

Ons kenmerk
4. Staat de Nederlandse wet dit voor de Nederlandse automobilisten wel toe? VENW/DGMO-2010/173 Kunt u uitleggen waarom deze standpunten verschillen?

3 en 4. Uit navraag is gebleken dat Duitsland dergelijke gegevens in principe alleen verstrekt als er een bilaterale overeenkomst bestaat met het land waarin de overtreding is begaan. Duitsland heeft nog geen bilaterale overeenkomst met Italië. Daarom int EMO NIVI geen boetes van Duitse automobilisten voor overtredingen begaan in Italië. Zie verder mijn antwoord op vraag 2.


5. Kent u de werkwijze van dit bureau?


6. Deelt u de mening dat een dergelijke organisatie onbetrouwbaar overkomt bij de mensen die zij aanschrijft nu uit correspondentie en de website blijkt dat dit bedrijf het Nederlands niet goed beheerst en ook brieven verstuurt die onvoldoende gefrankeerd zijn?

5 en 6. Hoewel het ongewenst is, betekent het feit dat een buitenlandse organisatie het Nederlands niet goed beheerst niet dat deze organisaties daarmee onbetrouwbaar zijn. Relevant voor de betrouwbaarheid is of EMO NIVI een eigenaar van een auto aanschrijft voor een overtreding die daadwerkelijk is begaan. Het zijn de Italiaanse autoriteiten die beslissen aan welke organisatie zij het innen van boetes mandateren.


7. Wat gaat u aan deze situatie doen?

7. Samen met de RDW en andere ketenpartners onderzoek ik in hoeverre er een betere structuur en stroomlijning kan komen in het verstrekken van dergelijke gegevens aan buitenlandse autoriteiten. Ook ben ik met een aantal Europese landen in gesprek om afspraken te maken op bilateraal niveau om de grensoverschrijdende handhaving van de verkeersveiligheid te waarborgen. Dergelijke afspraken bestaan al met Duitsland en Zwitserland. Zoals de Minister van Justitie u eerder in zijn antwoord op Kamervragen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009-2010, aanhangsel 1025) heeft bericht, onderzoekt de Europese Commissie de mogelijkheden voor een Richtlijn over de grensoverschrijdende handhaving van verkeersregels. Europese afspraken hebben de voorkeur.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

agina 2 van 2 P