Ministerie van Verkeer en WaterstaatDatum 15 maart 2010 Uw kenmerk
- Onderwerp Ontwerp-besluit tot wijziging van enkele besluiten in verband met het

gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen 1 bijzondere bromfietsen in het verkeer

Geachte voorzitter,

Bijgaand doe ik u toekomen het ontwerp-besluit houdende wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de Minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer en tot wijziging van het RVV 1990 in verband met een nieuw bushalte- en tramhaltebord. Ingevolge artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994 dient het onderhavige ontwerp-besluit aan de beide Kamers der Staten-Generaal te worden voorgelegd.

Voor de inhoud en achtergronden van het ontwerp-besluit verwijs ik u kortheidshalve naar de bij het ontwerp behorende nota van toelichting.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

a
agina 1 van 1 P