Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 10 maart 2010

Kamervragen over de gratis behandeling met de Cytotron

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Van Gerven (SP) over de gratis behandeling met de Cytotron van ernstig zieke Patiënten in India (Ingezonden 16 februari 2010).

Hoogachtend,
de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Van Gerven over de gratis behandeling met de Cytotron van ernstig zieke Patiënten in India. (Ingezonden 16 februari 2010)

Vraag 1
Wat is uw oordeel over de gratis behandeling die de privékliniek Quress Cytotron Centre aanbiedt aan ernstig zieke kankerpatiënten in India? Hoe is dit te rijmen met uw antwoord op vragen mijnerzijds dat Quress met de behandeling van kankerpatiënten is gestopt? 1) 2)

Antwoord 1
Naar ik begrijp wordt de behandeling niet door Quress Cytotron Centre aangeboden. In het persbericht wordt gewezen op de mogelijkheid voor mogelijke klanten om zich tot een bedrijf in India te richten dat de behandeling gratis aanbiedt.

Vraag 2
Vindt u het werkelijk geen taak voor de overheid om in te grijpen als privéklinieken niet bewezen behandelingen van 15.000 euro aanbieden aan ernstig zieke patiënten in nood? Zet een dergelijke terughoudende opstelling van de overheid de deur niet open naar onverantwoorde zorg of kwakzalverij door privéklinieken? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 2
Tenzij er onverantwoorde zorg wordt geleverd of er bijvoorbeeld sprake is van strafbaar handelen doordat patiënten een reguliere behandeling wordt onthouden, heeft de overheid geen middelen om actief op te treden. Omdat Quress Cytotron Centre geen behandelingen meer aanbiedt, is er geen sprake van onverantwoorde zorg. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft, zoals ik ook heb geantwoord op uw vragen van 13 januari 2010, een onderzoek ingesteld naar Quress.


1) De Telegraaf, 9 februari 2010
Persbericht Quress, 20 januari 2010

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 1443