Provincie Flevoland Natuur in Flevoland

Agrarische natuurverenigingen goed van start met collectief natuurbeheer

Publicatiedatum: 15 maart 2010

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de collectieve beheerplannen van drie agrarische natuurverenigingen vastgesteld. Met de plannen laten de betrokken boeren zien serieus werk te willen maken van behoud van akker- en weidevogels op hun land.

Vanaf 1 januari 2010 is het Subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer van kracht. Met dit stelsel kunnen agrarirs en natuurbeheerders, met financile steun van de provincie, aan de slag met natuurbehoud en -versterking in Flevoland. Voor beheersubsidie voor akker- en weidevogels vraagt de Provincie nu een collectief beheerplan. In dit plan laten boeren, verenigd in agrarische natuurverenigingen (ANV's), zien hoe ze in de komende jaren gaan zorgen voor voldoende oppervlakte en samenhang in akkerranden, uitgesteld maaibeheer en nestbescherming. Alleen door zo'n mozaek van natuurmaatregelen in het akkerlandschap aan te leggen kunnen bedreigde vogels behouden blijven op het boerenland. De collectieve beheerplannen van agrarische natuurverenigingen Kop van de NOP, Zwartemeerdijk en Natuur- en Milieucorporatie Rivierduingebied zijn nu vastgesteld.

Voorbeeldfunctie

Gedeputeerde Natuur Anne Bliek vindt dat de drie ANV's goed van start gaan met het nieuwe beheer: `Het gaat niet goed met de akker- en weidevogels. De aantallen lopen flink terug. Van de veldleeuwerik is in 20 jaar tijd 90 procentverdwenen. Daarom moet, sterker dan voorheen, ingezet worden op maatregelen die de vogels vooruit helpen en een ondersteuning zijn voor de biodiversiteit van het agrarisch landschap. Dat is een verantwoordelijkheid die de boeren als landschapsbeheerder hebben. Deze ANV's laten zien dat behoud van akkernatuur hen menens is. Ze hebben daarmee een voorbeeldfunctie voor de rest van de Flevolandse boeren.'

Veldleeuwerik, grutto en kiekendief

De ANV's hebben aangegeven in de komende jaren nog
uitbreidingsmogelijkheden te zien, en ook twee nieuwe verenigingen bereiden plannen voor. Bliek: `Ik verwacht dat ook andere boeren hun verantwoordelijkheid nemen en starten met agrarisch natuurbeheer. Alleen een flinke uitbreiding kan de achteruitgang van akkernatuur stoppen en zorgt ervoor dat we de komende jaren van de veldleeuwerik, grutto en kiekendief kunnen blijven genieten.'