Ministerie van Verkeer en Waterstaat


1

1 Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, de vragen die het lid Van Dijken (PvdA) heeft gesteld over de weigering van de NS om posters van de expositie "Niet normaal" op stations te plaatsen. 1


1.
Kent u het bericht over het door de NS weigeren van het ophangen van posters betreffende de expositie "Niet Normaal"?


1
Ja.


2.
Klopt het dat de manifestatie "Niet Normaal" op 15 december 2009, in uw aanwezigheid is geopend door HKH Prinses Máxima?


2.
Ja, zij het niet in mijn aanwezigheid, maar in die van de inmiddels afgetreden minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald H.A. Plasterk.


3.
Deelt u de mening, de redenering van de NS volgend, dat daarbij HKH Prinses Máxima is blootgesteld aan "aanstootgevende" kunstuitingen omdat er ook een beeld geëxposeerd staat van een lichamelijk gehandicapte man, het beeld dat op de door de NS geweigerde poster staat afgebeeld?

3.
Nee. Kunstbeleving is een persoonlijke aangelegenheid waarin ik niet wil treden.


4.
Klopt het dat de NS zowel de Olympische als de Paralympische sporters sponsort?

4.


1 NRC Handelsblad, Nieuws, opinie en achtergrond ­ donderdag 4 maart 2010 a
agina 1 van 3 P

Ja. Ministerie van Verkeer en Waterstaat
5.
Datum Mogen we daaruit afleiden dat de NS sporters met een handicap wel als 9 maart 2010 volwaardige en niet-aanstootgevende sporters beschouwt? Zou dat dan ook niet Ons kenmerk moeten gelden voor niet-topsporters met een handicap? VenW/DGMo-2010/2467

5.
NS is sponsor van zowel de paralympische als de olympische sporters. Daarnaast steunt NS bijvoorbeeld ook de strijd tegen het analfabetisme door sponsoring van de Stichting Lezen en de Stichting Schrijven en van eenvoudig `hertaalde' boeken. Ik leid hieruit af dat NS alle mensen op een gelijkwaardige manier beschouwt.


6.
Hoe beoordeelt u, met dit gegeven in het achterhoofd, de argumentatie van de NS dat de poster die verwijst naar de expositie in stations geweigerd wordt vanwege "aanstootgevendheid" voor de reizigers?

6.
Ik betreur dat, maar de NS kan daarin als zelfstandig bedrijf een eigen afweging maken. Echter, zoals ik in het antwoord op vraag 3 heb aangegeven, ben ik van mening dat kunstbeleving een persoonlijke aangelegenheid is. Daarbij kan sprake zijn van verschillende afwegingen bij enerzijds het tentoonstellen van een stuk op een expositie en anderzijds het ophangen van kunst in de publieke ruimte.


7.
Bent u van mening dat die kwalificatie beledigend en stigmatiserend is?

7.
Zie het antwoord op vraag 6.


8.
Bent u bereid om ten spoedigste de NS te laten weten dat er hier in uw ogen sprake is van een ernstige afwegingsfout en wilt u de NS verzoeken, op grond van uw verantwoordelijkheid voor een ongedeelde samenleving, de poster alsnog en zo snel mogelijk op de stations te laten plaatsen?

8.
Zie het antwoord op vraag 6. Hierbij wijs ik u erop dat uw vragen op 23 februari 2010 ofwel 2 weken voor het einde van de tentoonstelling zijn ontvangen. Uiteraard heb ik uw vragen wel bij de NS-directie onder de aandacht gebracht.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

agina 2 van 3 P

Ministerie van Verkeer en
Waterstaat

Datum

9 maart 2010

Ons kenmerk
VenW/DGMo-2010/2467

agina 3 van 3
P