Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Datum 12 maart 2010

Kamervragen over het faillissement van STN

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten R.M. (SP) over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010).

Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Leijten over het faillissement van STN (Ingezonden 8 januari 2010).


1
Kunt u reageren op het bericht dat STN failliet is gegaan?


1
Op 15 december werd aan STN Zorg voorlopig surséance van betaling verleend. Op 21 december 2009 is het faillissement uitgesproken. STN Zorg is de verzamelnaam van ZorgHolding BV, STN Zorg HV BV, STN Zorg V&V BV, ATC, Algemene Thuiszorg Centrale BV, TGC Kraamzorg Holding BV, Optima Zorg BV, CCC Zorg V&V BV, STN Prisma Zorg BV, Anna Zorg BV, STN Zorg Services en Hatis BV. Behalve STN zijn ook genoemde andere rechtspersonen failliet verklaard. Door de rechtbank zijn twee curatoren aangewezen. De afhandeling van het faillissement waaronder de overname van STN Zorg door TSN, is een verantwoordelijkheid geweest van de curatoren. Ik heb hier geen nadere informatie over.

De betrokken zorgkantoren/verzekeraars en de gemeenten als contractpartijen van STN Zorg zijn verantwoordelijk voor het zorg dragen van continuïteit van zorg en ondersteuning. Voor de AWBZ gerelateerde zorg is het primair een verantwoordelijkheid van het zorgkantoor om een oplossing te vinden. Gelet op het belang hiervan heb ik mij wel laten informeren. Uit de informatie van onder andere de NZa, het zorgkantoor en gemeenten bleek dat de continuïteit van zorg bij de afhandeling van het faillissement niet in het geding is, omdat de zorg en ondersteuning aan de betrokken cliënten gecontinueerd konden blijven via andere aanbieders. Vanwege het belang dat ik hecht aan het uitsluiten van elk risico voor de cliënt op het niet meer ontvangen van zorg heb ik middels een brief de directie van STN Zorg verzocht om contact op te nemen met gemeenten waarmee STN Zorg een contract had inzake de levering van huishoudelijke zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.


2
Kunt u aangeven hoeveel zorg STN verleende en of zij dat deed via personeel in loondienst of via zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) die door bemiddelbureautjes gecontracteerd werden?


2
In 2009 bedroeg de totale AWBZ-zorg van de STN-instellingen circa 22 miljoen. Hierbij is gebruikgemaakt van onderaanneming.


3
Zijn de organisaties STN Zorg HV BV, STN Zorg V&V BV, ATC, Algemene Thuiszorg Centrale BV, TGC Kraamzorg Holding BV, Optima Zorg BV, CCC Zorg V&V BV, STN Prisma Zorg BV, Anna Zorg BV, STN Zorg Services en Hartis BV, die allen vallen onder Zorg Holding BV failliet, of enkel de laatstgenoemde?

3
Zie antwoord op vraag 1.


4
Hoe garandeert u de continuïteit van zorg die mensen kregen via STN Zorg?


4
Zie antwoord op vraag 1.


5
Erkent u dat het vreemd is dat STN failliet is gegaan, vlak na geruchten over fraude? Kunt u uw antwoord toelichten?


5
Ik heb hier geen standpunt over. Het behoort tot de taak van de curatoren om onderzoek te doen naar de oorzaken van het faillissement en daarover te rapporteren.


6
Hoe kan het dat TSN de zorg in één keer kan overnemen van STN? Garandeert u dat niemand zonder zorg komt te zitten in het geval dat TSN de zorg niet kan overnemen?


6
De overname van STN Zorg door TSN is onder de verantwoordelijkheid van de curatoren tot stand gekomen. Ik heb hier geen mening over. Tevens verwijs ik u naar het antwoord op vraag 1.


7
Is het mogelijk dat TSN de zorg overneemt, omdat zij dezelfde onderaannemers contracteert als STN? Zo ja, hoe is het dan mogelijk dat STN in acute geldproblemen kwam? Zo nee, hoe doet TSN het dan?


7
Zie antwoord vraag 1.


8
Bent u ervan op de hoogte dat er onderaannemers zijn die al sinds juni niet uitbetaald zijn, voor wél geleverde zorg voor een som van ongeveer 200.000? Zo nee, ontkent u dat het ministerie contact heeft gehad met Zorgservice Haaglanden? Zo ja, waarom heeft u hierop niets ondernomen?


8
Op 10 februari 2010 heb ik een brief ontvangen van Zorgservice Haaglanden, waarin de problematiek ten gevolge van het faillissement van STN is beschreven. Ik heb hierop niets ondernomen, omdat als er sprake is van een vordering van Zorgservice Haaglanden op STN en dit dus een civielrechtelijke zaak tussen STN (als contractpartij met het zorgkantoor) en Zorgservice Haaglanden (als onderaannemer van STN) betreft. Zie ook antwoord op vraag 10.


9
Waar is het geld voor de geleverde zorg gebleven? Bent u bereid het zorgkantoor te laten onderzoeken waar het geld is gebleven?


9
Ik heb hier geen informatie over. Het zorgkantoor is regulier verantwoordelijk voor de controle op de verantwoording van de bestede middelen. Ik zie geen aanleiding het zorgkantoor te vragen hier een onderzoek naar te starten.


10
Bent u van mening dat een onderaannemer die zorg verleent, zonder daar vergoeding voor te krijgen, gecompenseerd dient te worden door het zorgkantoor? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn verwacht u dat de compensatie kan worden gerealiseerd?


10
Nee. Het zorgkantoor maakt afspraken met de contractpartij. De contractpartij kan daarbij onderaannemers inschakelen. Het is aan de contractpartij en onderaannemer om over vergoeding van de geleverde diensten afspraken te maken. Ingeval van faillissement worden de curatoren verantwoordelijk gesteld voor het afhandelen van nog niet betaalde declaraties.


11
Is het waar dat er mensen zijn die in december jl. geen loon hebben ontvangen door het faillissement van STN? Bent u bereid dit te onderzoeken bij de curator? Zo nee, waarom niet?


11
Ik heb hier geen nadere informatie over dan dat de curatoren op 22 december jl. hebben verklaard dat de betaling van salarissen is gegarandeerd. Ik zie geen aanleiding tot een nader onderzoek.


12
Wie zijn de schuldeisers van STN en wat is de positie van personeel van STN die nog loon en/of vakantiedagen tegoed hebben van STN?


12
Het is de taak van de curatoren om de schuldeisers op te sporen en eventuele claims (inclusief die van het personeel) af te handelen.


13
Bent u ervan op de hoogte dat de zorginkoopmakelaar ATC ook onderdeel was van STN?


13
Ja, zie antwoord op vraag 1.


14
Voor hoeveel premiegelden is er kraamzorg ingekocht via ATC en door welke verzekeraars?


14
Ik heb hier geen informatie over.


15
Hoeveel kraamzorg is er daadwerkelijk geleverd? Bent u bereid uit te zoeken of hier geen premiegelden zijn verdwenen?


15
Ik verwijs U naar de beantwoording van de vragen van de kamerleden Leijten R.M. en Langkamp M.C. ingezonden op 29 januari jl. over het faillissement van STN voor de kraamzorg.


16
Waardoor ontstond de situatie bij STN waarom zij uitstel van betaling moesten vragen en kort daarop het faillissement werd uitgesproken?


16
Ik heb geen inzicht in de oorzaken van het ontstaan van de surséance van betaling leidend tot een faillissement. Het is de taak van de curatoren daar onderzoek naar te doen en daarover te rapporteren.


17
Welke bestuurlijke banden zijn er tussen STN en TSN? Bent u bereid dit te onderzoeken?


17
Ik heb hier geen informatie over en zie geen relevantie in het onderzoeken hiervan.


18
Wat is de rol van Waterland Private Equity Investments bij het faillissement? Hoeveel dividend is er uitgekeerd aan aandeelhouders van het fonds uit STN Zorg?


19
Ik heb hier geen informatie over.


1) Zorgvisie, 24 december 2009: "Zorgverlener STN Zorg failliet verklaard" http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Artikel/Zorgverlener-STN-Zorg-failliet- verklaard.htm

2) Faillissement Zorg Holding B.V.
http://www.hslaw.nl/toon_verslagen.php?id=1227

3) Skipr, 27 oktober 2009: "Achmea claimt bijna vier miljoen euro van STN Zorg" http://www.skipr.nl/actueel/achmea-claimt-bijna-vier-miljoen-euro-van-stn-zorg- 41473.html

4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009- 2010, nr. 882


---- --