Raad van State


maandag 15 maart 2010
11.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek heeft verleend aan een pluimveebedrijf aan de Dennenkamp in die gemeente. De stichting Wakker Dier verzet zich tegen de vergunning en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vreest vooral voor geurhinder van de pluimveehouderij. Volgens de stichting is de capaciteit van de ventilatoren in de stallen onvoldoende. Hierdoor zouden geurnormen uit de vergunning niet worden gehaald. Een onderzoek zou dit bevestigen. In afwachting van de behandeling van haar beroepschrift verzoekt de stichting de Raad van State de vergunning voorlopig te schorsen. De Raad van State heeft op 27 februari 2008 een eerdere milieuvergunning voor het bedrijf geweigerd, omdat het pluimveebedrijf niet aan de geurnormen kon voldoen. Deze uitspraak met zaaknummer 200703236/1 is te vinden op de site. Op 12 februari jl. wees de Raad van State een eerder verzoek van Wakker Dier af om de vergunning voorlopig te schorsen. Die uitspraak met zaaknummer 200909970/2 is ook te vinden op de site. (zaaknummer 200909970/4)

11.30 uur

Zitting over het besluit van het College ter beoordeling van geneesmiddelen waarbij is bepaald dat hooikoortstabletten algemeen verkrijgbaar zijn. Dit betekent dat de pillen, met de merknaam Ceterizine, bij de drogist verkrijgbaar zijn, zonder dat daarvoor een recept van een arts nodig is. Het Centraal Bureau Drogisterij en Parfumerie en de Vereniging FaCo Formuledeelnemers verzetten zich tegen dit besluit. Volgens hen is uit onderzoek gebleken dat de tabletten een effect kunnen hebben op de rijvaardigheid. Daarom zouden de tabletten niet algemeen verkrijgbaar moeten zijn. De rechtbank in Utrecht heeft in juni 2009 het Centraal Bureau Drogisterij en de vereniging in het gelijk gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank had het College haar besluit beter moeten motiveren. De enkele verwijzing naar de waarschuwing in de bijsluiter dat de tabletten de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, is onvoldoende, aldus de rechtbank. Het College is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en komt daartegen in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 200905684/1)
13.00 uur

Zitting over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf heeft verleend voor de bouw van 88 woningen op het terrein van voormalig camping- en bungalowpark 'De Bousberg' in Landgraaf. De zitting gaat ook over de drie kapvergunningen die het gemeentebestuur heeft verleend voor de kap van in totaal 671 bomen op het terrein. De stichting Bewonersbelangen Bungalowpark De Bousberg verzet zich tegen de bouwplannen en komt daarom in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vreest vooral dat de natuur wordt aangetast door de woningbouw. De exploitanten van een manege zijn het ook niet eens met de toekomstige woningbouw. Zij vrezen dat de bewoners in de nieuwe woonwijk zullen gaan klagen over stankoverlast van de manege. Verder zou de omgeving te druk worden voor de paarden. Ten slotte zijn ook twee inwoners uit Landgraaf het niet eens met de bouwplannen. Zij wonen aan de ontsluitingsweg van de nieuwe woonwijk en zij zijn bang voor verkeersoverlast en verkeersonveilige situaties. De rechtbank in Maastricht verklaarde in juni 2009 de eerdere beroepen van de inwoners, de exploitanten en de stichting ongegrond. (zaaknummers 200905042/1, 200905401/1 en 200905490/1)
14.00 uur
Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.
14.00 uur
Zitting over een dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Zutphen heeft opgelegd aan het Leger des Heils. Het gemeentebestuur heeft dat gedaan omdat de kerk van het Leger de Heils aan het Hagepoortplein in Zutphen de relevante geluidsnormen overtreedt. Omwonenden zouden last hebben van het geluid uit de kerk. Volgens het Leger des Heils zijn de geluidsnormen niet van toepassing op een kerk wanneer er geluid wordt gemaakt voor het oproepen tot het belijden van godsdienst of levensovertuiging. Het gemeentebestuur had de dwangsom daarom niet mogen opleggen, aldus het Leger des Heils. Daarom heeft hij bezwaar ingediend bij het gemeentebestuur. In afwachting van een besluit op dit bezwaarschrift door het gemeentebestuur, verzoekt het Leger des Heils de Raad van State om de dwangsom voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201001600/1) Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Noordenveld heeft opgelegd aan een inwoner van Norg omdat hij een recreatiewoning aan de Langeloërduinen in Norg permanent bewoont. De man vindt dat dit op grond van het gemeentelijk beleid, dat geldt sinds de gemeentelijke herindeling, is toegestaan. Het gemeentebestuur vindt dat het beleid van vóór de herindeling in zijn geval van toepassing is en dat de man daarom geen recht heeft op permanente bewoning. (zaaknummer 200905095/1)