Innovatieve dataservice ondersteunt berekening groepsrisico's


TIEL, 20100315 -- Onlangs heeft de Directie Risicobeleid van het Ministerie van VROM het Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen geïntroduceerd. Met dit bestand wordt een belangrijke stap gezet in het leveren van kwalitatief uniforme en betrouwbare groepsrisicoberekeningen. Het Populatiebestand is ontwikkeld door Bridgis en Atos Origin in opdracht van de ministeries van VROM, BZK en V&W. Met dit Populatiebestand komt de Directie Risicobeleid tegemoet het verzoek van gemeenten en provincies om te kunnen beschikken over kwalitatief uniforme en betrouwbare groepsrisicoberekeningen.

In het kader van de vergunningverlening schrijft het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) en de Nota RisicoNormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen voor dat provincies of gemeenten een berekening van het groepsrisico maken. Het groepsrisico becijfert (in enge zin) de kans dat een groep personen van een bepaalde omvang, bijvoorbeeld tien, honderd of duizend personen, tegelijk slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De rekenmethoden voor de bepaling van het groepsrisico (SafetY-NL en RBMII) zijn al eerder gestandaardiseerd, maar met onvoldoende effect. Belangrijkste oorzaak daarvan was de sterk wisselende kwaliteit en beschikbaarheid van de gebruikte bevolkingsgegevens.

Opbouw Populatiebestand
Het Populatiebestand Groepsrisicoberekeningen bevat de geometrische vlakken van gebouwen en terreinen van zeventien typen verblijfplaatsen, variërend van woningen tot theaters. Van elke verblijfplaats is het aantal personen bekend, dat zich maximaal in het gebouw kan bevinden. Met behulp van correctiefactoren wordt het werkelijke aantal personen zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld tijdens doordeweekse dagen, in het weekend, overdag en 's nachts. Op basis van de berekende risicocontouren kan de gebruiker deze gegevens online ophalen en ze verder verwerken in de bestaande rekenpakketten.

Mutaties apart registreren
Hoewel het Populatiebestand een uitstekend basis vormt voor de berekeningen, is de uitkomst nooit helemaal conform de werkelijkheid. Daarom is een aparte invoermodule ontwikkeld waarmee het bevoegd gezag de gegevens in een project kan aanvullen, detailleren en wijzigen. Deze mutaties worden apart geregistreerd en zijn voor iedere andere gebruiker toegankelijk. Het Populatiebestand wordt tot eind 2011 centraal gefinancierd. Het ministerie van VROM heeft er echter bij het afsluiten van de licentierechten op onderliggende databestanden al rekening meegehouden, dat er ook voor alle andere vormen van groepsrisicoberekeningen gebruik van het Populatiebestand kan worden gemaakt.

Bridgis
Bridgis is specialist in het ontwikkelen, combineren en toegankelijk maken van geografische informatie. Het bedrijf integreert geografische databestanden van gerenommeerde datapartners in het datalab en maakt deze toegankelijk via doelgroep- en toepassingsgerichte geo-portalen zoals innovatieve geo-webservices, Geoshop de Coördinatie, de Populator® en de Valuator. Bridgis levert aan vele overheden, bedrijven en advies- en onderzoeksbureaus die actief zijn op het gebied van vastgoed, milieu en externe veiligheid, mobiliteit en marketing.

Bridgis

Ingezonden persbericht