Gemeente Berkelland


Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand vergadert op vergadert op 15 maart in Borculo

De Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand van de gemeente Berkelland vergadert op maandag 15 maart om 13.30 uur in de Commissiekamer van het gemeentehuis in Borculo. Het is een openbare vergadering en u bent dus van harte welkom op de publieke tribune.

Agenda


1. Opening


2. Vaststelling agenda


3. Mededelingen

a. Gemeente

b. Dagelijks bestuur Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand

c. Afgevaardigde WMO-raad/armoedebeleid

d. Werkgroep A

e. Werkgroep B


4. Notulen vergadering 15 februari 2010


5. Ingekomen stukken


6. Uitgaande stukken


7. Van 14.00 uur tot ongeveer 15.00 uur toelichting door mevrouw Gildhuis, manager Sociale Dienst Oost-Achterhoek (SDOA)


8.Wat verder ter tafel komt


9. Rondvraag


10. Sluiting