Gemeente De Wolden
Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 23 februari 2010. Aanwezig: 
P.H. Snijders      - burgemeester 
A. v.d. Ziel       - wethouder 
L. Koster        - wethouder                                  
A. Damming        - wethouder 
N. Kramer        - secretaris 


Volgnr. Ingekomen Onderwerp:               Beslissing: 
van: 
1.            Vaststellen besluitenlijsten van Conform. 
16 februari 2010 en        
parafenlijst van 23 februari    
2010                


Uitnodigingen:           
Opening project Paarden in het Wethouder Koster 
Landschap op 5 maart 2010 in      
Annen. 

2.    Directie    Aanzet om te komen tot een      -  Er wordt akkoord gegaan 
samenwerkingsagenda met          met de vier aanbevelingen 
Waterschap Reest en Wieden        en deze worden de status 
en de gemeenten Hoogeveen,        gegeven van een 
Meppel, Midden-Drenthe,          bestuurlijke opdracht; 
Westerveld, Steenwijkerland      -  De komende periode wordt 
en De Wolden.               benut om ambtelijk het 
streefbeeld, het kader, de 
spelregels en de thema's 
voor de samenwerkings-
agenda nader uit te 
werken c.q. voor te 
bereiden; 
-  Er wordt aandacht 
gevraagd voor het 
gemeentelijk waterplan en 
de bemensing; 
-  De relatie/rol provincie 
moet goed worden 
vormgegeven. 

3.    BMO       Wijziging systematiek       De systematiek gemeentelijke 
gemeentelijke bijdrage 4/5 mei financiële bijdrage voor de 
herdenking/viering.       jaarlijkse 4/5 mei herdenking/ 
viering wordt budgetneutraal 
gewijzigd en verwerkt bij de 
Bestuursrapportage 2010. 

4.    IED       Detachering Hans van de Ven      -  Er wordt ingestemd met de 
op de functie coördinator         detachering als een 2b 
DIV-ICT.                 dienst; 
-  Om te voldoen aan de 
publicatieplicht achteraf 
1Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 23 februari 2010. 

Volgnr. Ingekomen Onderwerp:   Beslissing: 
van: 
wordt deze detachering op 
onze website 
gecommuniceerd; 
-  De detachering wordt via 
een detacherings-
overeenkomst verlopen; 
-  Er wordt ingestemd met de 
voorgestelde dekking. 2


---- --
Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 23 februari 2010 

Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
van: 
1.    VROM    Het veranderen van de         1. Er wordt ontheffing 
inrichting op de verdieping op       verleend op grond van 
het perceel Kerkdijk 2 te          artikel 1.11, Bouwbesluit 
Ansen.                   tot eisen bestaande bouw, 
voor afmetingen vrije 
doorgang en afmetingen 
verblijfsruimten op de 
verdieping; 
2. De reguliere 
bouwvergunning voor het 
veranderen van de 
inrichting op de verdieping 
van het pand Kerkdijk 2 te 
Ansen wordt verleend. 

2.    VROM    Verkoop groenstrook aan de    Met betrokkenen aan de Ronde 
zijkant van de Ronde Weiden 1 Weiden 1 te Ruinerwold wordt een 
te Ruinerwold.          overeenkomst tot verkoop van 
een stuk grond aangegaan en 
daartoe wordt het besluit 
overeenkomstig vastgesteld. 

3.    VROM    Ontwerpbestemmingsplan         -  Er wordt ingestemd met de 
Hoofdstraat 66-74 te            voorgestelde 
Zuidwolde.                 beantwoording van de 
naar aanleiding van het 
voorontwerp ingediende 
inspraak- en 
overlegreacties; 
-  Het ontwerp-
bestemmingsplan wordt in 
procedure gebracht. 


4.    VROM    Ontwerpbestemmingsplan         -  Er wordt ingestemd met de 
Kloosterveld.                voorgestelde 
beantwoording van de 
naar aanleiding van het 
voorontwerp ingediende 
inspraak- en overlegacties. 
-  Het ontwerp 
bestemmingsplan wordt in 
procedure gebracht. 

5.    IED    Naamgeving openbare ruimte.    Er wordt besloten om: 
1. de door de commissie 
naamgeving voorgestelde 
namen aan diverse 
fietspaden toe te voegen 
overeenkomstig de bij het 
1Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 23 februari 2010 

Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
van: 
besluit behorende 
tekeningen; 
2. de toegekende namen in 
voldoende aantallen ter 
plaatse aan te brengen. 

6.    Samenl.   Aanvraag financiële bijdrage     -  Aan de EHBO vereniging 
EHBO vereniging Zuidwolde in        wordt een eenmalige 
de kosten van een 25-jarig         bijdrage in de kosten van 
jubileum.                 het 25-jarig jubileum 
toegekend; 
-  De eenmalige bijdrage 
wordt gedekt uit de post 
representatiekosten. 

7.    OW/VROM Subsidieaanvraag Tennet       Er wordt ingestemd met de 
aanvraag. 
2


---- --
Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 2 maart 2010. 

Aanwezig: 
P.H. Snijders - burgemeester 
A. v.d. Ziel      - wethouder 
L. Koster       - wethouder 
A. Damming       - wethouder                                    
N. Kramer       - secretaris 


Volgnr. Ingekomen Onderwerp:               Beslissing: 
van: 
1.           Vaststellen besluitenlijsten van conform 
23 februari 2010 en            
parafenlijst van 2 maart 2010       

Ingekomen stuk              
Brief Rendo inzake          Organisatie wordt gevraagd 
samenwerking op gebied van      hierover een advies uit te 
openbare verlichting.        brengen. 

Uitnodigingen:            
-  Officiële start bouw 10     -  Wethouder Van der Ziel 
jongerenwoningen in       
Echten op 19 maart       
2010;              
-  Lancering nieuwe        -  Wethouder Van der Ziel 
Internetplatform        
Drenthe.nl op 29 maart     
2010;              
-  Discussiebijeenkomst      -  Wethouder Koster 
over rapport "Visie op     
de ruimtelijk-         
economische           
ontwikkeling van Noord     
Nederland"op 8 april      
2010 in Groningen;       
-  Bestuursconferentie       -  Burgemeester en 
Veiligheidsregio Drenthe       secretaris 
op 30 juni 2010         

2.    VROM     Bezuiniging ad 22.000,-- op       -  Middels de 
"Algemene kosten en subsidies         Bestuursrapportage 2010 
toerisme".                   wordt de raad voorgesteld 
de bezuiniging van 
22.000,-- op "Algemene 
kosten en subsidies 
toerisme" ongedaan 
gemaakt; 
-  De afweging of dit 
structureel gemaakt kan 
worden, wordt 
meegenomen bij de 
besluitvorming 
Bestuursrapportage 2010. 

3.    VROM     Grondwatersanering Postweg      Grondwatersanering Postweg 43a, 
43a, de Wijk (Brede school).     de Wijk, wordt gestaakt en er 
wordt een saneringsevaluatie 
1Besluitenlijst B&W-vergadering 
d.d. 2 maart 2010. 
Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
van: 
opgesteld. 

4.    Samenl.   Tijdelijk Maatregelenbesluit   Er wordt een tijdelijk 
IOAW en IOAZ.          maatregelenbesluit IOAW en IOAZ 
ingevoerd. 

5.    Samenl.   Ondernemingsplan CJG         -  Conform inclusief 
De Wolden.                 toevoeging dat de raad 
vooraf d.m.v. een 
raadsinfomatieavond 
geïnformeerd wordt. 
-  Er wordt op 10 maart a.s. 
nog een gesprek gevoerd 
wordt over het 
consultatiebureau 0-2 
jarigen. Afhankelijk van de 
uitkomst kan dit voorstel 
een heroverweging 
opleveren. 2


---- --
Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 2 maart 2010 


Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
van: 
1.    BMO     Kort verslag van de       Conform. 
bijeenkomst van het college 
van benw met het bestuur van 
Dorpsbelangen Ruinerwold/ 
Berghuizen op 16 februari 
2010. 

2.    VROM    Koopstromenonderzoek.         -  Voor de kernen de Wijk, 
Ruinen, Ruinerwold en 
Zuidwolde meedoen aan 
het 
koopstromenonderzoek; 
-  De kosten worden geboekt 
op kostenplaatsnr. 
4051620000/4343710 
t.l.v. Economische Zaken. 

3.    VROM    Aanvraag tegemoetkoming in    De aanvraag wordt afgewezen 
schade inzake Koekanger     conform advies schade-
Dwarsdijk 17 te Koekange.    beoordelingscommissie. 

4.    IED     Bezwaarschrift inzake      Conform advies van de commissie 
weigering            Bezwaarschriften wordt de 
gehandicaptenparkeerkaart.    weigering gehandhaafd. 

5.    Project-  Verzoek van VCPOZD om      De gevraagde bijdrage wordt 
organisatie bijdrage in begeleidingskosten  toegezegd en ten laste gebracht 
brede    programma van eisen/       van het voorbereidingskrediet. 
school    vlekkenplan brede school     
Heidelaan  Heidelaan. 

6.    VROM    Vervolgaanpak "Bestemming       -  Er wordt ingestemd met de 
Zuidwest Drenthe".             uitwerking van 
vervolgaanpak 
"Bestemming Zuidwest 
Drenthe" in het 
projectplan: 
-  Er wordt een totaalbedrag 
beschikbaar gesteld voor 
de komende drie jaar 
(2010, 2011 en 2012) ten 
laste van kostenplaats 
Plattelands-ontwikkeling ­ 
Subsidies en bijdragen. 

7.    VROM    Reclamenota. (Van           -  De raad wordt voorgesteld 
1Paraafstukken B&W-vergadering 
d.d. 2 maart 2010 

Volgnr. Ingekomen Onderwerp:            Beslissing: 
van: 
vergunningsplicht naar           om de reclamenota (30 
algemene regels).             januari 2004) met ingang 
van 1 april 2010 in te 
trekken; 
-  De reclamenota (Van 
vergunningsplicht naar 
algemene regels) wordt 
door het college 
vastgesteld en treedt met 
ingang van 1 april 2010 in 
werking. 

8.    VROM    Het vestigen van een zakelijk  Er wordt een overeenkomst tot 
recht van opstal t.b.v. een   het vestigen van een zakelijk 
riolering met eventueel     recht van opstal afgesloten op het 
bijbehorende werken.       perceel kadastraal bekend 
gemeente de Wijk, sectie K, 
nummer 887 (ged.) en het besluit 
wordt overeenkomstig 
vastgesteld. 2


---- --