Gemeente Rotterdam

2010 | 9
Collegevergadering van
9 maart 2010

Burgemeester

1
02-03
Het college heeft de rapportage buitenlandse dienstreizen collegeleden 2009 vastgesteld en zal de raad hierover met een brief informeren.

Wethouder Jeugd, Gezin, Onderwijs en Sport

1
02-03
Het college stelt de gemeenteraad voor om de motie 'Gezonde Scholen' af te doen. In deze motie wordt het college verzocht om in kaart te brengen wat nodig is om van alle scholen en ROC-vestigingen gezonde scholen te maken, te stimuleren dat ook na 2010 voldoende financiering aanwezig is voor extra uren gym op Lekker Fit scholen en te zorgen voor voldoende gymzalen voor deze extra uren. Vanuit het budget onderwijshuisvesting zullen naar verwachting in 2010 en 2011 in totaal 11 nieuwe gymzalen worden gerealiseerd. De inzet voor gezonde scholen wordt in het huidige tempo voortgezet. De aandacht voor gezondheid op ROC's is in het kader van het mbo offensief geborgd.
2
09-03
Het college stelt de raad voor de moties met betrekking tot diergaarde Blijdorp, Scouting en Plaswijck Park af te doen. De Scouting en Plaswijck Park zullen in 2010 niet worden gekort op hun subsidie zoals eerder was voorgesteld. De subsidie aan de diergaarde zal in 2010 niet met ¤ 1 mln. in een keer worden gekort. In plaats daarvan zal de subsidie in 2010 met ¤ 300.000 worden gekort om iin 2011 uit te komen op de voorgestelde korting. Daarnaast wordt de diergaarde vanuit het Rotterdam Climate Initiative actief ondersteund bij de uitvoering van het energieplan waar onder andere een windmolen en warmtekrachtkoppelingen deel van uitmaken.

Wethouder Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie

1
02-03
Het college onderschrijft het advies van de Commissie 21 over de Aanwijzing voor Rotterdam The Hague Airport. Op basis van de Luchtvaartwet adviseerde deze tijdelijke Commissie aan het bevoegd gezag over de procedurele kant van de inspraak op de nieuwe Aanwijzing voor de luchthaven. Het advies van de Commissie 21 sluit goed aan op de Rotterdamse inzet voor de gewenste ontwikkelingsrichting van Rotterdam The Hague Airport. Het alternatief, waarbij de luchthaven zich verder kan ontwikkelen als zakenluchthaven en waarbij de overheid zich inspant om het aantal overheidsnachtvluchten zoveel mogelijk te beperken, is en blijft daarbij de basis. Ook de ruime aandacht voor implementatie van het pakket Van Heijningen (o.a. maatregelen om de geluidhinder te beperken en verbetering van het openbaar vervoer) en de aandacht voor de Commissie Ruimtelijk Overleg is in lijn met de Rotterdamse inzet.
2
16-02
Het college heeft het Masterplan Licht vastgesteld. Het Masterplan Licht is een stadsbrede toepassing van de visie op 'slim licht'. Het Masterplan Licht zet onder meer in op energiebezuiniging, veiligheid, een vereenvoudigde voorraad en op gereduceerde onderhoudskosten.
3
02-03
Het college heeft het Handboek college 2010 vastgesteld. Met ingang van het nieuwe college worden elk kwartaal in de laatste maand de declaraties (in dit verband zowel declaraties als betalen op rekening) per wethouder en burgemeester over het voorgaande kwartaal gepubliceerd.
4
09-03
Het college heeft besloten om wethouder Haven zitten te laten nemen in de Tafel van Borging in het Project Mainportontwikkeling. Wethouder Milieu is aangewezen als zijn plaatsvervanger. Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam streeft een dubbeldoelstelling na, enerzijds de versterking van de positie van Mainport Rotterdam en anderzijds de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in het Rijnmondgebied.
Om de voortgang van beide doelstellingen te bewaken is een zogenaamde Tafel van Borging ingesteld.
5
09-03
Het college heeft de Voortgangsrapportage Project Mainportontwikkeling Rotterdam/Bestaand Rotterdams Gebied 2009 (PMR/BRG) vastgesteld. Deze voortgangsrapportage wordt aangeboden aan het ministerie van VROM. De voortgangsrapportage zal deel uitmaken van de PMR-rapportage die het ministerie van Verkeer en Waterstaat verzorgt voor de Tweede Kamer. Het college biedt de voortgangsrapportage PMR/BRG 2009 ook aan de gemeenteraad aan.
6
09-03
Het college heeft twee verkeersbesluiten over de Maasvlakte genomen. De ontwerpbesluiten hebben van 29 juli tot 9 september 2009 ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan hebben de transportorganisaties TLN, KNV en EVO zienswijzen ingediend. Het college heeft deze zienswijzen ongegrond verklaard en voor de huidige Maasvlakte en voor Maasvlakte 2 de verkeersbesluiten Euro V en Euro VI genomen. Vrachtverkeer met dieselmotor en zwaarder dan 3,5 ton dienen aan bepaalde milieueisen te voldoen: de Euronorm V (per 1 januari 2013) en Euronorm VI (per 1 januari 2016). De besluiten zorgen samen met andere maatregelen dat de effecten op de luchtkwaliteit (door het gebruik van Maasvlakte 2) worden beperkt.

Wethouder Volksgezondheid, Welzijn en Maatschappelijke Opvang

1
02-03
Het college heeft ingestemd met een herinrichting van de controlekolom en de inrichting van het toezicht op de kwaliteit van financiële informatie, waaronder de accountantscontrole.
2
02-03
Het college heeft met de dagelijks besturen van de deelgemeente nieuwe afspraken gemaakt over de samenwerking in de komende bestuursperiode. Op basis van deze afspraken kan efficiënter worden gewerkt. Hierdoor zijn er meer tijd en middelen beschikbaar voor de uitvoering.
3
09-03
Het college stelt de raad voor om de motie 'Perspectief in plaats van dagloon' (2009-3432) af te doen. Met de motie droeg de raad het college op om alles in het werk te stellen om voormalige dak- en thuislozen op individuele basis hulp en ondersteuning te bieden en te onderzoeken of dagelijks een contant bedrag uitbetaald kan worden als directe beloning voor hun werkzaamheden. SoZaWe heeft 2009 benut om de overgang van onderdak en zorg naar passende activering en dagbesteding voor te bereiden. SoZaWe heeft 460 klanten gescreend. De uitkomst hiervan is voor elk individu het uitgangspunt voor zijn of haar dagbesteding. SoZaWe heeft 10 aanbieders van dagbestedingsactiviteiten gecontracteerd die voor elke deelnemer een trajectplan opstellen. De aanbieder krijgt van SoZaWe per deelnemer een trajectprijs en een onkostenvergoeding die dagelijks, wekelijks of maandelijks uitbetaald kan worden.

Wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening

1
09-03
Het college heeft ingestemd met de deelname van wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening aan de Mipim in Cannes van 16 tot en met 19 maart 2010. De Rotterdamse delegatie bestaat naast de wethouder uit medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Het programma is toegespitst op vastgoed, gebiedsontwikkeling en relatiebeheer.
2
09-03
Het college heeft de jaarrekeningen 2005 t/m 2008 van Commandiet Rotterdam BV als stille vennoot in de publiek-private samenwerking WOM Tarwewijk BV vastgesteld.
3
09-03
Het college heeft besloten om met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2009, directeur dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en directeur Gemeentewerken te mandateren voor het uitvoeren van de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In deze wet wordt geregeld dat gemeenten een aantal basisgegevens over gebouwen en adressen bijhouden in één geautomatiseerd systeem. Met het aanvaarden van deze wet door de Eerste Kamer staan deze verplichtingen nu vast. De wet is per 1 juli 2009 van kracht geworden.
4
09-03
Het college stelt de raad voor opnieuw adressen aan te wijzen voor particuliere woningverbetering. In het Collegeprogramma is de doelstelling opgenomen om 5.000 particuliere woningen te verbeteren. Eén van de instrumenten hierbij is het aanschrijven tot verbeteringen waarbij de eigenaren een beroep kunnen doen op subsidie particuliere woningverbetering.

Wethouder Economie, Verkeer en Vervoer

1
09-03
Het college heeft ingestemd met de overdracht van het beheer en onderhoud van de Dirk van de Brugweg. De gemeente ontwikkelt een woningbouwlocatie langs de Dirk van de Burgweg (N211) in Hoek van Holland en wil deze locatie via een rotonde op de weg ontsluiten. Daarom is het wenselijk om het beheer en het onderhoud over te dragen van de provincie Zuid Holland naar de gemeente Rotterdam.

Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu

1
02-03
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot de voorlopige aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument van 24 objecten in de deelgemeente Delfshaven. Deze 24 objecten vormen de eerste van drie deelselecties in Delfshaven. Daarmee is de procedure gestart die uiteindelijk, na het inwinnen van een aantal adviezen en de gelegenheid voor eigenaren en andere belanghebbenden om hun zienswijze te geven, zal leiden tot een besluit over het al dan niet aanwijzen van de tot de deelselectie 1 behorende objecten als nieuw gemeentelijk monument.
2
02-03
Het college heeft vastgesteld dat met ingang van 1 januari 2010 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen veroorzaakt door dienstverkeer met het vliegtuig wordt gecompenseerd. Het betreft alle vluchten uitgevoerd door Rotterdamse bestuurders en ambtenaren voor het uitvoeren van hun functie in dienst van de gemeente Rotterdam.
3
02-03
Het college heeft besloten over te gaan tot de definitieve aanwijzing tot
gemeentelijk monument van de volgende 16 objecten in het Centrum:
1. Geldersekade 25/ Hertekade (brug en brugwachtershuisje);
2. 's-Gravendijkwal 150-160 (even) / Rochussenstraat 129-137
(oneven; woningen/ flatgebouw);
3. Hermesplantsoen ('t Oude Tramhuys);
4. Gaffelstraat 1-3 (oneven; voormalig schoolgebouw)
5. Mathenesserlaan 145 (woonhuis);
6. Mathenesserlaan 205 (woonhuis);
7. Mathenesserlaan 207 (woonhuis);
8. Mathenesserlaan 208/ 's-Gravendijkwal 108 (kantoor);
9. Mathenesserlaan 209 (woonhuis);
10. Mathenesserlaan 211/ 's-Gravendijkwal 104 (woonhuis);
11. Museumpark 7 (woonhuis);
12. Nieuwe Binnenweg 160-162-164/ Saftlevenstraat 1-7
(oneven; winkel/ woonhuizen);
13. Oudehoofdplein ongenummerd (reclamezuil en vm.
brugwachtershuisje);
14. Oudehoofdplein 4 (kantoorgebouw);
15. West-Kruiskade 1 (winkel/woonhuis), Diergaardesingel 98 en 101;
16. Westersingel to 314 (schakelkast tram).

Schriftelijke vragen

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

*
het raadslid drs. R. Schuurman (Leefbaar Rotterdam) over Multiflex (x) BV

*
het raadslid mevr. J.N. Baljeu over aandelen Eneco

*
het raadslid D. Hoogland (PvdA) over mogelijk asbestgevaar op de SS Rotterdam

*
het raadslid J.N. Baljeu (VVD) met betrekking tot het eventueel invoeren van een spitstarief rondom Rotterdam

*
het raadslid drs. ing. R.A.C.J. Simons (Leefbaar Rotterdam) over de nieuwbouwplannen van Woonbron op Heijplaat

Concerncommunicatie

Bezoekadres: Stadhuis
Coolsingel 40, Rotterdam
Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Collegewoordvoerder: Mark de Boer
Telefoon: 010-267 2183