Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitGemeentelijke aanpak rond agressieve dieren


15 maart 2010 - kamerstuk

Kamerbrief waarin de minister meldt dat er bijeenkomst wordt georganiseerd met het ministerie van Justitie, VNG en 4 grote gemeenten over de meest effectieve aanpak van agressieve honden en hun baasjes.

Meer informatie


* Gemeentelijke aanpak rond agressieve dieren Kamerstuk | 15-03-2010 | Adobe Acrobat Document, 65 kB

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 15 maart 2010

Betreft Gemeentelijke aanpak rond agressieve dieren

Directie Voedsel, Dier en
Consument
Cluster Mens en Dier
Prins Clauslaan 8
2595 AJ DEN HAAG

Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG
www.minlnv.nl
T 070-3786868
F 070-3786113
Onze referentie
VDC 10.563

Geachte Voorzitter,

In de brief van 20 januari 2010 verzoekt de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mij om een reactie op de brief van 21 december 2009 die zij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ontvangen, en waarin de gemeentelijke aanpak rond agressieve honden wordt toegelicht. Verder verzoekt de commissie mij om de stand van zaken te geven ten aanzien van de gemeentelijke aanpak van agressieve dieren.

De ledenbrief die de VNG op 22 juni 2009 heeft uitgegeven, is in nauw overleg met het ministerie van LNV tot stand gekomen. Na het intrekken van de Regeling agressieve dieren is geconstateerd dat bestaande juridische middelen als het Wetboek van Strafrecht en de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening, voldoende aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijk optreden ingeval van agressief gedrag van honden.

Incidenten die zich voordoen met agressieve honden vormen een serieus probleem. Het is goed dat het bestaande instrumentarium nog eens onder de aandacht is gebracht bij de gemeenten zodat zij zo effectief mogelijk op kunnen treden indien er zich een dergelijk incident voordoet.

In het voorjaar van 2010 zal door het ministerie van LNV een bijeenkomst worden georganiseerd met het Openbaar Ministerie, waarvoor tevens de vier grootste gemeenten en de VNG worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst zal het bestaande instrumentarium voor de aanpak van agressie bij honden in bredere kring nader worden besproken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg