Tweede Kamer der Staten Generaal

Stop overheidsfalen bedrijventerrein

De ChristenUnie roept minister Huizinga en minister van der Hoeven op het bedrijventerreinenbeleid te herzien. Kamerleden Esmé Wiegman-Van Meppelen Scheppink en Cynthia Ortega-Martijn hebben de ministers gevraagd in te grijpen, nu blijkt dat de provincies veel te weinig regie voeren en gemeenten door blijven bouwen. Wiegman: ,,De focus is nog steeds gericht op het bouwen van nieuwe bedrijventerreinen in het volgende weiland terwijl het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen niet van de grond komt."

De Kamerleden vinden het beeld dat wordt geschetst in een recent proefschrift van Han Olden ontluisterend. Ortega-Martijn: ,,De doelen om meer bedrijventerreinen te herstructureren zijn mooi, maar rijk, provincies en gemeenten falen collectief om deze doelen te halen. Het aantal nieuwe bedrijventerreinen groeit alleen maar sneller terwijl er nu al een overaanbod is. Behoefteramingen zijn stelselmatig te hoog en samenwerking tussen overheden is te vrijblijvend. De mogelijkheden van herstructurering worden te weinig diepgaand onderzocht."

Een ander zorgpunt van de Kamerleden is de inspraak van het bedrijfsleven. ,,De Metaalunie heeft aangegeven dat eigenaars en gebruikers nauwelijks worden betrokken bij herstructurering van bedrijventerreinen, terwijl dit toch de basis zou moeten zijn van succesvolle revitalisering van verouderde terreinen. Dit is zorgelijk want 1 april moeten alle provincies hun plannen inleveren bij het Rijk," aldus Wiegman.

De beide Kamerleden vragen de bewindspersonen voor de begrotingsbehandeling dit najaar met nieuwe plannen te komen zodat er zuiniger met de open ruimte wordt omgegaan en de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen op gang komt. Volgens de Kamerleden kunnen de ministers een nieuwe koers voor het volgende kabinet in de steigers zetten.

Vragen van het de leden Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) en Ortega-Martijn aan de ministers van VROM en EZ over bedrijventerreinen.


1. Kent u het bericht "Overheden falen bij planning van bedrijventerreinen" en het bericht "Overheid negeert belangen eigenaren"?


2. Klopt het dat de groei van bedrijventerreinen tot 2020 sneller zal verlopen dan de afgelopen tien jaar, terwijl het huidige aanbod al voldoende is om tot 2015 aan de vraag te voldoen?


3. Kunt u op alle 9 punten uit de beoordeling van het nationale, provinciale en gemeentelijke planningspraktijk aan de beleidsmatig gewenste planningspraktijk in tabel 10.1 van het proefschrift van Han Olden "Uit voorraad leverbaar" reageren? Welke conclusies trekt u daaruit?


4. Deelt u de mening dat er sprake is van collectief overheidsfalen dat bovendien een cumulatief effect heeft? Deelt u de mening dat het niet erg waarschijnlijk is dat de voor het versnellen van de herstructureringsopgave noodzakelijke reductie van het aanbod van bouwrijpe grond tot stand zal komen?


5. Deelt u de mening dat provincies onvoldoende regie voeren door niet corrigerend op te treden tegen te vrijblijvende regionale samenwerking en tegen gemeenten die een overmaat aan nieuwe terreinen op de markt brengen?


6. Biedt de vastgoedbenadering een betere basis voor het onderbouwen van de SER-ladder dan de regionaal economische benadering en deelt u de mening dat naast bedrijventerreinen ook andere vestigingsmilieus in de beschouwing moeten worden betrokken?


7. Bent u bereid een verdergaande koerswijziging van het Convenant Bedrijventerreinen in overleg met de provincies uit te werken voor de begrotingsbehandeling en daarbij de vijf voorstellen uit het proefschrift te betrekken?


8. Op welke wijze gaat u de herstructureringsopgave beter onderbouwen zodat knelpunten en bijbehorende oplossingsrichtingen in beeld komen?


9. Halen alle provincies de deadline van 1 april voor de provinciale herstructureringsopgave? Gaat naar uw verwachting de opgave om uiterlijk in 2013 de herstructurering van 6500 hectare bedrijventerreinen in uitvoering te nemen worden gehaald?


10. Welke mogelijkheden heeft u en hebben de provincies om betrokkenheid van eigenaars en gebruikers bij herstructurering van bedrijventerreinen af te dwingen? Deelt u de mening van de Metaalunie dat subsidies voor herstructurering alleen zouden moeten worden verstrekt als eigenaren en gebruikers betrokken zijn?

VNG Magazine, 19 maart 2010

2 Beleidsvisie, maart 2010, Koninklijke metaalunie

3 "Uit voorraad leverbaar, de overgewaardeerde rol van bouwrijpe grond als vestigingsfactor bij de planning van bedrijventerreinen", Proefschrift Han Olden, blz. 217, http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2010-0303-200335/olden.pdf