Ingezonden persbericht

GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN NPM CAPITAL, PUNCH
INTERNATIONAL EN PUNCH GRAPHIX

Gereglementeerde informatie
Punch International aanvaardt bod NPM CAPITAL; Punch
Graphix steunt de transactie
25 maart 2010 18:30u CET - Punch International nv ('Punch') en NPM CAPITAL ('NPM')
maken in aansluiting op het persbericht van Punch van 23 maart 2010 bekend dat zij
overeenstemming bereikt hebben over de koop-verkoop van het controlebelang dat Punch
aanhoudt in Punch Graphix NV. (`Punch Graphix').
Deze transactie is resultaat van intensieve gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen
NPM en Punch. Deze gesprekken hebben geleid tot een aanbod van NPM dat op 23 maart jl.
voorgelegd werd aan de raad van bestuur van Punch. De raad van bestuur heeft dit aanbod
onderzocht, en de verdere gesprekken resulteerden eerder vandaag in ondertekening van
een formele koop-verkoopovereenkomst. De raad van bestuur van Punch wordt geadviseerd
door KBC Securities.
De Raad van Comissarissen van Punch Graphix heeft eveneens bevestigd de transactie te
zullen steunen op voorwaarde dat de waardering geconfirmeerd wordt op basis van een
fairness opinion die wordt opgesteld door een gereputeerde zakenbank.
Structuur
Punch houdt thans 19.056.297 aandelen in Punch Graphix, d.i. 66,37 % van het volledig
verwaterd aandelenkapitaal van Punch Graphix. Punch Graphix houdt 2.412.209 eigen
aandelen (8,40 %) en 7.241.904 aandelen, d.i. 25,23 % van het volledig verwaterd
aandelenkapitaal, worden vrij verhandeld op Euronext Amsterdam. De koop-verkoop heeft
betrekking op alle 19.056.297 aandelen Punch Graphix gehouden door Punch. Verplicht
openbaar overnamebod
NPM hoopt de overname van het controlebelang af te ronden voor het einde van de zomer.
Onmiddellijk na de verwerving van het controle belang zal NPM, in overeenstemming met de
Nederlandse wetgeving terzake, de procedure in gang zetten inzake het verplicht openbaar
bod op de overige aandelen van Punch Graphix, tegen dezelfde prijs als zal worden betaald
aan Punch, waarbij een delisting van Punch Graphix voor ogen staat.
Waardering
NPM betaalt een prijs per aandeel Punch Graphix van 4,65 euro, berekend op basis van
91,6 % van het volledig verwaterd aandelenkapitaal (derhalve exclusief de door Punch
Graphix gehouden eigen aandelen). Dit betekent een premie van ongeveer 125% ten aanzien
van de gemiddelde slotkoers van het aandeel Punch Graphix over de laatste 3 maanden
De geboden koopprijs voor de 19.056.297 aandelen Punch Graphix gehouden door Punch
bedraagt 88.611.781 euro en is betaalbaar op het ogenblik van closing van de transactie De
geboden koopprijs voor de 19.056.297 aandelen gehouden door Punch bedraagt 88.611.781
euro en zou worden betaald in cash op datum van de Closing, onder afhouding van een
bedrag van 5.000.000 euro dat het voorwerp uitmaakt van een escrowregeling in verband met
de garantieregelingen die NPM afgesproken heeft met Punch.
Aangezien de transactie voorziet dat voorafgaandelijk aan de overdracht van het
controlebelang en het openbaar overnamebod het belang van Punch Graphix in Accentis
uitgekeerd zal worden aan de aandeelhouders van Punch Graphix, kunnen de

aandeelhouders van Punch Graphix bovenop de prijs in het openbaar overnamebod een
indicatieve waarde van ongeveer 0,17 euro realiseren (afhankelijk van de koers van Accentis
op datum van uitkering).
Voorwaarden
De transactie is onder meer voorwaardelijk aan de bevredigende uitkomst van een
voorafgaandelijke due diligence bij Punch Graphix en zijn dochtervennootschappen.
Voorts stelt NPM als voorwaarde dat, voorafgaandelijk aan de overdracht van het
controlebelang, alle verbanden tussen Punch en Punch Graphix dienen te worden verbroken.
Het belang in Accentis gehouden door Punch Graphix wordt vooraf uitgekeerd aan de huidige
aandeelhouders van deze laatste. De vordering van Punch Graphix op Accentis wordt vooraf
overgenomen door Punch voor een bedrag van EUR 24 miljoen.Ten slotte gelden de voor
transacties van deze aard gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder de
goedkeuring door de bevoegde mededingingsrechtelijke autoriteiten.
Continuïteit
NPM heeft de intentie uitgesproken om, indien de transactie tot stand komt, vanuit een lange
termijninvesteringsfilosofie, het management van Punch Graphix te ondersteunen in de
verdere uitbouw van de onderneming door te investeren in de verkooporganisatie en
onderzoek & ontwikkeling.

Wim Deblauwe, CEO Punch International: "Na rijp beraad en inwinning van advies heeft de
raad van bestuur van Punch besloten het aanbod van NPM te aanvaarden. Wij zijn van
mening dat zowel de voorwaarden van het bod als de vooropgestelde prijs aantrekkelijk zijn
voor onze aandeelhouders".

Herman olde Bolhaar, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Punch Graphix: "Dit is
een logische stap in de verdere uitbouw van de onderneming. Wij zijn dan ook van mening
dat de voorgestelde transactie in het belang kan zijn van alle stakeholders."

Wim Maes, CEO Punch Graphix: "NPM CAPITAL heeft uitdrukkelijk de intentie uitgesproken
om, indien de transactie tot stand komt, het huidig management van Punch Graphix te
ondersteunen in de verdere uitbouw van de onderneming. Dit biedt opportuniteiten voor ons
bedrijf op gebied van R&D, ontwikkeling en de verdere uitbouw van onze verkoopsstrategie".
Philip Ghekiere, investment director NPM België: "Wij zijn verheugd dat we met onze eerste
acquisitie op de Belgische markt sinds de opening van ons Brussels kantoor in 2008 te
kunnen investeren in een toonaangevend technologiebedrijf. Wij geloven bovendien sterk in
de plannen van het management om de verkoopsorganisatie te versterken en om door
onderzoek en ontwikkeling het produktengamma gericht te verbreden".

Over NPM CAPITAL
NPM Capital (www.npm-capital.com) is een investeringsvennootschap die reeds meer dan 60 jaar
actief is in het verstrekken van groeikapitaal en het financieren van buy-outs in de Benelux. NPM
CAPITAL maakt deel uit van SHV Holdings N.V. (www.shv.nl), een familiale groep actief in energie,
distributie en industriële diensten. NPM CAPITAL is sinds september 2008 aanwezig in België met een
lokaal team met de ambitie om een portefeuille van kwalitatief sterke bedrijven op te bouwen. NPM
CAPITAL heeft onder meer belangen in Dujardin Foods, Desso, Continental Bakeries en Vanderlande
Industries.

Punch International
Sinds zijn oprichting in 1982 is Punch uitgegroeid tot een gediversifieerde industriële holding. Punch
mikt op kapitaalgroei op lange termijn door middel van meerderheidsparticipaties in een gevarieerde
portfolio van bedrijven waarvan het de impliciete waarde wil ontsluiten. Als technologiekatalysator
financiert Punch de commerciële doorbraak van bewezen en veelbelovende technologieën. Als
consolidator wil Punch kritieke massa creëren waardoor het een leidende marktpositie kan verwerven in
die segmenten waarin het actief is. Over 2009 realiseerde Punch een omzet van 194,8 miljoen euro.
Sinds 1999 noteert Punch aan Euronext Brussels.Ingezonden persbericht