10% van langdurig werklozen kan nog voor hulp aankloppen

27/04/2010 09:33

Wissenraet van Spaendonck

Persbericht

Slechts 10% van langdurig werklozen kan nog voor hulp aankloppen

Tilburg - 27 april 2010, De budgetproblemen voor de re-integratie van WW-ers leiden ertoe dat nog maar voor één op de negen langdurig werklozen re-integratieondersteuning kan worden ingekocht. Nog steeds is er grote onduidelijkheid voor cliënten, dienstverleners en werkcoaches in welke mate trajecten wel of niet door kunnen gaan. "We steken meer dan 400 miljoen euro in de basisdienstverlening van het UWV werkbedrijf en helpen mensen die het grotendeels op eigen kracht ook redden. Maar we zijn niet in staat om mensen die het echt nodig hebben te helpen met hun zoektocht naar werk. Er worden verkeerde keuzes gemaakt", aldus Kick van der Pol, voorzitter Boaborea.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft UWV Werkbedrijf gevraagd een deel van het re-integratiebudget uit de eigen organisatie te halen. Tot op heden is men nog zoekende naar het aantal verplichtingen dat reeds is aangegaan. Tegelijkertijd zijn veel cliënten in afwachting of de hulp bij hun zoektocht naar werk, die hen vaak al mondeling is toegezegd, wel door kan gaan. Er zou voor dit jaar bij monde van het UWV nu nog slechts 40 miljoen euro beschikbaar zijn voor mensen die langer dan 1 jaar werkloos zijn. Dat betekent dat iedere werkcoach ongeveer eens in de vier maanden één klant kan doorverwijzen voor hulp. De kans dat juist deze mensen op termijn zullen moeten terugvallen op bijstand is groot.

Juist deze periode moet goed benut worden, aldus Van der Pol. De afgelopen periode zijn de bedrijven die werklozen begeleiden daar zeer succesvol in gebleken. Zo bleek uit de rapportage van de Raad voor Werk en Inkomen dat 61% van de cliënten binnen 24 maanden na start van het traject aan het werk komt. Specifiek voor de WW-categorie was dat 67,5% . Vanwege de resultaatfinanciering wordt deze dienstverlening ook nog eens zeer kosteneffectief ingekocht voor mensen waarvan UWV inschat dat zij zonder externe ondersteuning niet op eigen kracht aan het werk zullen komen. Onderwijl is de tevredenheid gestegen naar een 7,5. Bovendien weet de sector steeds vaker afspraken te maken met werkgevers over leerwerkvacatures met baangarantie. Zonder echter de benodigde financiering is omscholing en begeleiding naar een nieuw werkperspectief niet haalbaar.

Branchevertegenwoordigers Boaborea, Nobol en Noloc roepen dan ook de politiek op de noodzakelijke stappen te zetten en middelen beschikbaar te stellen ter voorkoming van een verdere groei van de langdurige werkloosheid.