Gerechtelijke organisatie

Maatschappelijke opvang voor vreemdeling zonder vergunning

Utrecht, 27 april 2010 - De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 19 april 2010 dat een uit Algerije afkomstige vreemdeling, die in afwachting van de uitkomst van zijn procedure ter verkrijging van een verblijfsvergunning in Nederland mag blijven, recht heeft op maatschappelijke opvang door de gemeente.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Het verzoek van de vreemdeling om maatschappelijke opvang (in de vorm van nachtopvang) is door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam afgewezen, omdat de Wet maatschappelijke ondersteuning het verstrekken van voorzieningen aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning uitsluit. De vreemdeling heeft ernstige medische klachten. Het onthouden van nachtopvang leidt er toe dat de geboden medische noodhulp weinig effect heeft. In deze situatie is het onthouden van nachtopvang in strijd met het recht op bescherming van privé- en gezinsleven, als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

De gemeente moet onderzoeken of de Algerijn in aanmerking komt voor opvang door het Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA). In dat geval gaat de opvang door het COA voor boven de opvang door de gemeente. Zolang niet duidelijk is bij welke instantie de Algerijn terecht kan, moet de gemeente maatschappelijke opvang bieden.

Utrecht, 27 april 2010


---

------------------------------------------
Centrale Raad van Beroep, 19 april 2010
Zaaknummer, 09/1082, LJN BM0956

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Voorlichting en Communicatie, de heer B.C. Rog, tel: 030 850 21 12.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/Gerechten/CRvB

LJ Nummer

BM0956

Zie het origineel
Bron: Centrale Raad van Beroep Datum actualiteit: 27 april 2010 Naar boven