Gerechtelijke organisatie

Geen bijstand voor vreemdeling zonder vergunning, wel opvang

utrecht, 27 april 2010 - De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 19 april 2010 dat een uit Turkije afkomstige vreemdeling, die in afwachting van de uitkomst van zijn procedure ter verkrijging van een verblijfsvergunning in Nederland mag blijven, geen recht heeft op bijstand om daarmee te voorzien in adequate woonruimte.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

De aanvraag van de vreemdeling om bijstand is door het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn afgewezen, omdat de Wet werk en bijstand het verstrekken van bijstand aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning uitsluit. Wel ontvangt de vreemdeling op kosten van de gemeente nachtopvang en krijgt hij ⬠15,-- weekgeld. De vreemdeling wil bijstand om adequate woonruimte te kunnen betalen, omdat de geboden nachtopvang zeer schadelijk is voor zijn psychische gezondheid.

De vreemdeling heeft ernstige medische klachten. Hij heeft medische verklaringen overgelegd waaruit kan worden afgeleid dat de geboden nachtopvang in een slaapzaal schadelijk is voor zijn gezondheid. Het recht op bescherming van privé- en gezinsleven, als bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, brengt in dit geval mee dat door de staat in adequate opvang moet worden voorzien, maar verplicht niet tot het verlenen van bijstand.

De Centrale Raad sluit niet uit dat in de gegeven omstandigheden opvang moet worden geboden door het Centraal orgaan voor opvang asielzoekers (COA). Blijkt de Wet COA uiteindelijk niet van toepassing te zijn, dan komt de vreemdeling in aanmerking voor maatschappelijke opvang als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Utrecht, 27 april 2010


---

------------------------------------------

Centrale Raad van Beroep, 19 april 2010,
Zaaknummer, 09/2713, LJN BM1992

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Voorlichting en Communicatie, de heer B.C. Rog, tel: 030 850 21 12.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website
: www.rechtspraak.nl/Gerechten/CRvB

LJ Nummer

BM1992

Zie het origineel
Bron: Centrale Raad van Beroep Datum actualiteit: 27 april 2010 Naar boven