Gemeente Oldambt


Voortgang project Cultuurhuis

Financiën vragen om heroriëntering

Het college van de gemeente Oldambt heeft een nader onderzoek laten uitvoeren naar de financiële onderbouwing van het project Cultuurhuis, onder de noemer `Cultuurhuis onder de loep'.
Het college blijft ervan overtuigd dat er een cultuurhuis moet komen, mede gelet op de samenhang met andere relevante ontwikkelingen in Oldambt. De financiële onderbouwing is herberekend en geactualiseerd met als uitkomst dat de dekking van de geraamde investering niet toereikend is.

In het coalitieakkoord van Oldambt is opgenomen dat het nieuwe college de financiële onderbouwing van het Cultuurhuis nader wil beschouwen voordat verdere stappen gezet worden.
In de afgelopen maanden is daarvoor een onderzoek uitgevoerd onder de naam `Cultuurhuis onder de loep'. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek en een risicoanalyse heeft het college vastgesteld dat de plannen onvoldoende dekking bevatten voor de investeringen. Het college blijft van mening dat er een nieuw cultuurhuis dient te komen en ziet hiertoe voldoende mogelijkheden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van enige versobering.

Voortschrijdend inzicht
Daarnaast is sprake van nieuwe inzichten en omstandigheden waarmee rekening gehouden moet worden. Zo ontwikkelt zich de Tramwerkplaats als culturele voorziening, en is er een initiatief voor het realiseren van een theater in een nieuw te realiseren complex aan de Tramweg. Een andere factor is het vertrek van het ziekenhuis en de gevolgen daarvan voor Noordelijk centrumgebied. Bovendien is inmiddels sprake van een somber financieël perspectief voor de gemeente. Het college heeft daarom de bereidheid om een nieuw concept te ontwikkelen.

Bespreken conclusies
Het college heeft voorgesteld om op 11 mei a.s. de rapportage en de conclusies met de raadscommissie te bespreken. Aansluitend zal worden gekeken naar verder te nemen stappen.