De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België 2009

27/04/2010 10:01

VREG

Samenwerking tussen de vier Belgische energieregulatoren

Jaarlijks publiceren de vier regulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Het doel van deze publicatie blijft sinds de eerste publicatie in april 2005 onveranderd: de regulatoren willen de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten.

Markante gebeurtenissen van het afgelopen jaar

Het jaar 2009 werd, wat de ontwikkeling van de Belgische energiemarkt betreft, vooral gekenmerkt door de aankondiging van enkele ingrijpende overnames. Het valt eveneens op dat de fusie van Suez en Gaz de France, die reeds in 2006 werd aangekondigd, ook vorig jaar nog invloed uitoefende op de wijze waarop de markt zich ontwikkelde.

Vooreerst was 2009 het eerste volledige jaar waarin de activiteiten van Distrigas, na de overname door het Italiaanse Eni S.p.A, totaal onafhankelijk werden van de groep GDF Suez, zodat beide ondernemingen sindsdien opereren als volwaardige concurrenten op de Belgische gasmarkt.

Eveneens in de nasleep van de reeds genoemde fusie veranderde de tweede elektriciteitsproducent van het land, SPE, nogmaals van eigenaar. Na de overname in 2008 door het Britse Centrica, werd op 11 mei 2009 de overname van diens volledige participatie door het Franse EDF (Electricité de France) aangekondigd. De transactie maakte deel uit van een overeenkomst waarbij Centrica een deelname verkreeg in het kapitaal van British Energy in ruil voor onder meer de volledige participatie van Centrica in Segebel, dat zelf meerderheidsaandeelhouder (51%) is in SPE. Op 12 november 2009 heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gegeven voor de overname, mits het engagement van EDF tot naleving van specifieke door de Commissie opgelegde voorwaarden.

Het ontstaan van de fusiegroep GDF Suez was ten slotte ook de aanleiding om de groep te verplichten zijn participatie in het aandeelhouderschap van Fluxys af te bouwen tot maximaal 24,99% op 31 december 2009. Mede als gevolg van deze maatregel heeft de groep laten verstaan een volledige terugtrekking uit Fluxys te overwegen. Anderzijds heeft de gemeentelijke holding Publigas, de meerderheidsaandeelhouder met een belang van 51,85%, te kennen gegeven bereid te zijn om zijn participatie in Fluxys te verhogen.

Na hun aangekondigde fusie en de mededeling in 2007 dat de fusie niet zou doorgaan vonden de Nederlandse energiebedrijven Essent en Nuon in 2009 elk afzonderlijk onderdak in een grote groep. De overname van de N.V. Essent door RWE AG werd aangekondigd op 12 januari 2009 en afgerond op 30 september, na goedkeuring van de transactie door de Europese Commissie op 23 juni. De aankondiging van de overname van Nuon door het Zweedse Vattenfall vond plaats op 23 februari 2009, op 22 juni gaf de Commissie haar goedkeuring en op 1 juli werd de overname bekrachtigd.

Het jaar 2009 werd verder gekenmerkt door verscheidene gebeurtenissen die rechtstreeks verband hielden met de structuur van het Belgische elektriciteitsproductiepark. In het begin van het jaar werden de overeenkomsten van kracht die Electrabel en SPE hebben afgesloten in toepassing van de Pax Electrica II. Ze slaan enerzijds op de swap tussen een aandeel van 100 MW van SPE in de Franse centrale van Chooz en een aandeel van 100 MW van Electrabel in de Belgische centrale van Tihange en anderzijds op de overdracht door Electrabel aan SPE van een bijkomend aandeel van 250 MW productiecapaciteit in de kernreactoren van Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3. Voorts heeft Electrabel in november 2009, in het raam van de eind 2008 aangekondigde swap overeenkomst, aan E.On de eigendom van de centrales van Langerlo (556 MW) en Vilvoorde (385 MW) overgedragen en voor 770 MW trekkingsrechten toegekend, verdeeld over de kerncentrales Doel 1, Doel 2 en Tihange 1.

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel