Gemeente Utrecht


2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
49 Vragen van mevrouw mr. M.H. Bikker
(ingekomen 26 maart 2010
en antwoorden door het college verzonden op 27 april 2010)


Op zondag 9 mei 2010 zal Utrecht ruimte bieden aan de Giro d'Italia. De tweede etappe van dit wielerfestijn zal eindigen in Utrecht. Ter verhoging van de feestvreugde heeft het College gemeend een steentje bij te dragen door het instellen van een extra koopzondag.
De winkeltijdenverordening Utrecht biedt de mogelijkheid voor 12 'vaste' koopzondagen, 6 wijkthemakoopzondagen, 2 individuele koopzondagen en de openstelling van 16 avond- en/of zondagswinkels.
In 2005 hield de Gemeente Utrecht een referendum over de koopzondagen in de Binnenstad. De vraagstelling luidde: 'In de binnenstad mogen de winkels nu elke eerste zondag van de maand open. Bent u voor of tegen uitbreiding naar alle zon- en feestdagen?' Door 65,3% van de inwoners werd 'tegen' gestemd. Na het referendum besloten gemeenteraad en college dat het aantal koopzondagen in de binnenstad niet uitgebreid zou worden. De winkeltijdenverordening Utrecht bleef onveranderd.
Deze feiten overziende, heeft de raadsfractie van de ChristenUnie Utrecht de volgende vragen.

1. Onder welke bepaling van de winkeltijdenverordening is de extra koopzondag op 9 mei 2010 ingesteld?


Geen. De extra koopzondag op 9 mei 2010 is ingesteld op grond van artikel 4, lid 1 van de Winkeltijdenwet 1996 en vindt dus geen grondslag in de Winkeltijdenverordening. Het betreffende artikel van de Winkeltijdenwet biedt het college de mogelijkheid om voor een uniek, bijzonder en eenmalig evenement als de Giro d'Italia een extra koopzondag in de Utrechtse binnenstad in te stellen.

2. Op wiens initiatief is deze koopzondag ingesteld?


De ondernemers in de Binnenstad hebben het initiatief genomen voor het aanvragen van de extra koopzondag. Zij hebben aangegeven graag mee te willen werken aan het wielerevenement als de winkels op 9 mei 2010 extra open mogen. Zo kunnen ze bijdragen aan de beleving van het wielerevenement. Ervóór middels het aankleden van de etalages, het voeren van acties etc. en tijdens de etappe middels het organiseren van side-events en de winkelopenstelling zelf. Het college vindt de betrokkenheid van de binnenstadondernemers belangrijk. Ook zijn wij van mening dat de winkelopenstelling bijdraagt aan de sfeer en beleving van het unieke wielerevenement en het gastvrije karakter van Utrecht. Daarom is gehoor gegeven aan het verzoek van de ondernemers en ingestemd met een extra koopzondag op 9 mei 2010 voor de winkels in de Binnenstad conform de vrijstellingsmogelijheid die artikel 4, lid 1 van de Winkeltijdenwet 1996 ons in dit geval biedt.


De gemeentelijke site maakt melding van een extra wijkthemakoopzondag voor de Binnenstad. (http://www2.utrecht.nl/smartsite.dws?id=201625). Art. 4 lid 2 Winkeltijdenverordening Utrecht biedt deze mogelijkheid maximaal 6 keer per jaar.


3. Hoeveel wijkthemakoopzondagen zal de Binnenstad in 2010 hebben?


De Binnenstad heeft in 2010 zes wijkthemakoopzondagen.

4. Heeft u zich verteld? Zo ja, bent u bereid om het aantal op de legale zes wijkthemakoopzondagen te brengen? Zo nee, waarom niet?


Nee. Zie ook vraag 1. De koopzondag op 9 mei 2010 is een extra koopzondag op grond van de vrijstelling ex artikel 4, lid 1 van de Winkeltijdenwet en deze valt daarmee buiten het kader van de Winkeltijdenverordening Utrecht 1996. De etappefinish van de Giro d'Italia is voor Utrecht dermate uniek, dat we vasthouden aan deze extra koopzondag, buiten de zes wijkthemakoopzondagen om.

5. Is het aantal koopzondagen in de Binnenstad nu in overeenstemming met uw eigen verordening? Zo nee, waarom stelt u dan een verordening in? Waarom worden anderen wel gehouden aan de verordening?


De Binnenstad heeft zes wijkthemakoopzondagen, hetgeen in overeenstemming is met de Winkeltijdenverordening Utrecht 1996. Omdat hier sprake is van een uniek, bijzonder evenement maakt het college van de mogelijkheid gebruik die de Winkeltijdenwet biedt om éénmalig en incidenteel op de situatie in te spelen door bijzondere vrijstelling te verlenen.


De verwachting is dat de winkelopenstelling in de Binnenstad bijdraagt aan de betrokkenheid van de ondernemers, de sfeer en beleving in de binnenstad vóór en tijdens de etappe en het gastvrije karakter van Utrecht. Winkelopenstelling in de Binnenstad is daarom wenselijk. De etappe rijdt door een groot deel van de stad en het vergt een strakke organisatie om de wegafsluitingen goed te regelen. Deze organisatie mag niet extra gehinderd worden door bijvoorbeeld winkelopenstelling in heel Utrecht. Het verloop van de Giro d'Italia en de openbare orde en veiligheid in de stad mogen op geen enkele manier in het gedrang komen. Kortom: op 9 mei 2010 staat de Giro d'Italia centraal en niet de winkelopenstelling in Utrecht. De vrijstelling is daarom alleen geldig in de Binnenstad.

6. Gaat u alsnog de verordening handhaven? Welke wijkthemakoopzondag gaat u schrappen in de Binnenstad?


Het college handhaaft de Winkeltijdenverordening. Dit betekent dat voor 2010 geen van de zes wijkthemakoopzondagen wordt geschrapt.. Tevens blijft het college bij haar standpunt omtrent de vrijstelling voor de extra koopzondag op 9 mei 2010 in de Binnenstad (zie ook antwoord op vraag 5).


Indien u een extra koopzondag handhaaft, heeft dat precedentwerking. Er zijn wel vaker feestelijkheden in Utrecht. De ChristenUnie acht een dergelijk precedent tot uitbreiding van het aantal koopzondagen ongewenst. Er zijn al maximaal 20 koopzondagen mogelijk voor een ondernemer, het referendum heeft u een duidelijk halt toegeroepen.


7. Heeft u overwogen dat uw besluit tot precedentwerking kan leiden?


Het college heeft ingestemd met de extra koopzondag conform artikel 4, lid 1 van de Winkeltijdenwet juist omdat het van oordeel is dat de Giro d'Italia een uniek, bijzonder en eenmalig evenement is. Deze onderbouwing is ook expliciet in het vrijstellingbesluit opgenomen. Het gevaar van precedentwerking is derhalve niet aanwezig.


7a Zo ja, vindt u dat passen binnen het kader dat met de gemeenteraad na het referendum is afgesproken? Kunt u dat nader toelichten?


In het referendum heeft een meerderheid van de Utrechtse bevolking zich uitgesproken tégen een structurele uitbreiding van het aantal koopzondagen in de Binnenstad naariedere zondag. De koopzondag op 9 mei 2010 is éénmalig en dus niet structureel van aard.

7b Zo nee, waarom leidt dit niet tot precedentwerking?


Zie beantwoording onder 7.

7c Hoe verhoudt zich deze vergunningverlening voor de Binnenstad tot andere wijken?


De vrijstelling is verleend voor de winkels in de Binnenstad. Zie het antwoord op vraag 5.


---- --