Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|27 april 2010 |
|Nummer    |
|82      |
PROVINCIE NOORD-BRABANT INVESTEERT IN DE TOEKOMST

"Traditie en technologie" is het motto van de Agenda van Brabant. Het College van Gedeputeerde Staten wil een toekomstgericht profiel voor Brabant en de provinciale organisatie neerzetten. Een kleinere en slagvaardige organisatie die zich richt op het ruimtelijk en economisch domein met een beperkt aantal kerntaken. Zo wordt op verantwoorde wijze met de bezuinigingen die het Rijk oplegt omgegaan. Een structurele bezuiniging van E75 miljoen en tot 2015 circa 390 arbeidsplaatsen minder. Dat stellen GS aan Provinciale Staten voor. Ook wordt voorgesteld om een deel van de inkomsten uit de verkoop van de aandelen Essent te investeren in een kansrijke toekomst. Hiervoor is een investeringsstrategie opgesteld.

De bezuinigingen en teruglopende inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting (omdat er meer schone auto's verkocht worden) hebben geleid tot een gevoel van urgentie en een grondige herbezinning op de rol van het provinciaal bestuur in Brabant. GS hebben zich gebaseerd op de landelijke discussie en in het bijzonder de adviezen van de werkgroep Kerntaken uit Provinciale Staten. Het doel is te komen tot een provincie met een eigentijds takenpakket, de ombuigingen moeten daaraan bijdragen. Omdat er ingegrepen wordt in bestaande afspraken, zal het realiseren van de ombuigingen meerdere jaren vergen. Om gedwongen ontslagen te voorkomen verloopt ook het verminderen van arbeidsplaatsen geleidelijk.

De Agenda van Brabant: traditie en technologie Ombuiging en bezuinigingen vragen om bestuurlijke aandacht. Aan de andere kant vragen ook de actuele ontwikkelingen om investeringen in de toekomst van Brabant, op basis van een duidelijk visie. GS hebben daarom een Agenda van Brabant opgesteld: een analyse van de huidige positie van Brabant en een visie op de toekomstige uitdagingen en opgaven. De ambitie is om tot de top van de (industriële) kennis- en innovatieregio's in Europa te behoren en zoveel mogelijk Brabanders te laten delen in de welvaart. De Agenda van Brabant werkt door in het nieuwe profiel van de provinciale organisatie en de investeringsstrategie.

Ombuigingen en focus Het nieuwe profiel brengt focus aan in het provinciale takenpakket. Voor de provincie ligt het accent voortaan op ruimte en economie met als kerntaken de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting ( w.o. platteland, milieu, energie en klimaat), bereikbaarheid, regionaal economisch beleid en cultuur. Dat met een open oog voor het belang van de sociale infrastructuur in Brabant. De provinciale inzet zal selectief zijn en zich in het bijzonder richten op die taken die het profiel versterken. Er worden taken geschrapt, met minder geld of op minder arbeidsintensieve wijze uitgevoerd. Het zijn taakstellende bezuinigingen. De veranderingen betreffen vooral het sociale domein. Ook de steunfuncties krijgen een korting of in de toekomst geen subsidie meer.

Investeringsstrategie Voor toekomstgerichte investeringen is er incidenteel circa E1 miljard beschikbaar uit de verkoop van de aandelen Essent. Het gaat daarbij om middelen die de door Brabanders zijn opgebracht en die ten goede van Brabant moeten komen. Om te komen tot een toekomstgerichte investeringsstrategie is op basis van de Agenda van Brabant een aantal criteria geformuleerd en enkele investeringsdomeinen voorgesteld.

Het gaat om de volgende domeinen: . Kennis: duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid . De bereikbare regio . Leefklimaat: topvoorzieningen op het terrein van sport en cultuur . Brabants mozaïek, de ontwikkeling van steden, dorpen en het platteland, aandacht voor cultureel erfgoed . Natuur en landschap

GS zullen na de bespreking van de investeringsstrategie in Provinciale Staten met concrete voorstellen komen. Daarbij zullen per voorstel ook externe deskundigen geraadpleegd worden als klankbord.