Macintosh Retail Group

PERSBERICHT

Maastricht, 27 april 2010

AANDEELHOUDERSVERGADERING MACINTOSH RETAIL GROUP NV

Tijdens de heden gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd de Jaarrekening 2009 van Macintosh Retail Group NV door aandeelhouders vastgesteld. Besloten werd om het dividend over 2009 uit te keren in contanten of, ter keuze van de aandeelhouder, in de vorm van aandelen. Het contante dividend bedraagt ¤ 0,55 per aandeel. De Raad van Bestuur werd gemachtigd de omwisselverhouding tussen contant en stock-dividend vast te stellen. De tegenwaarde van het dividend in aandelen zal circa 2% hoger zijn dan het contante dividend, op basis van de gewogen gemiddelde beurskoers van 19, 20 en 21 mei 2010. Timetable: 29 april 2010: Ex-dividend datum. 3 mei 2010: Record date. 4 mei 2010: Aanvang keuzeperiode. 18 mei 2010: Einde keuzeperiode (15.00 uur). 21 mei 2010: Publicatie omwisselverhouding (na beurs). 25 mei 2010: Betaling contant dividend / levering aandelen. Aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen werd kwijting verleend voor het in 2009 gevoerde beleid respectievelijk voor het daarop uitgeoefende toezicht. De heer A. Nühn werd herbenoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De aanwijzing van de Raad van Bestuur als bevoegd orgaan tot uitgifte van gewone aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en het beperken / uitsluiten van het voorkeursrecht, werd verlengd voor een periode van 18 maanden voor een bedrag gelijk aan 10% van het geplaatste kapitaal. De Raad van Bestuur werd voor een periode van 18 maanden gemachtigd om eigen aandelen in te kopen tot maximaal 10% van het geplaatste kapitaal. Het volledige dividendberich t en de presentatie aan aandeelhouders is te vinden op www.macintosh.nl / aandeelhoudersinfo / aandeelhoudersvergadering / vergaderingen 2010. Raad van Bestuur Macintosh Retail Group NV Maastricht, 27 april 2010