Vopak NV

Koninklijke Vopak N.V.
Westerlaan 10
3016 CK Rotterdam

Persbericht

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Vopak

Rotterdam, 27 april 2010

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. op 27 april 2010 zijn de volgende besluiten genomen:
"h De jaarrekening over het boekjaar 2009 is vastgesteld. "h Het dividendvoorstel is goedgekeurd. Dit betekent dat op 4 mei 2010 een dividend zal worden uitgekeerd geheel in contanten van EUR 1,25 per gewoon aandeel. Vanaf 29 april 2010 zal het aandeel Vopak op Euronext Amsterdam ex-dividend worden genoteerd. "h Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009.
"h Er is decharge verleend aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht over het boekjaar 2009.
"h Het voorstel met betrekking tot aanpassing van het remuneratiebeleid voor de Raad van Bestuur is goedgekeurd. Het betreft een aanpassing van de financiële bonuscriteria van zowel de korte- als langetermijn variabele beloning voor de Raad van Bestuur. "h De heer F. Eulderink wordt per 28 april 2010 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur voor de maximale periode van 4 jaar.
"h De heer C.J. van den Driest is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor de maximale periode van 4 jaar.
"h Er is aan de Raad van Bestuur machtiging verleend om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 18 maanden, derhalve tot 28 oktober 2011, te beurze of anderszins, onder bezwarende titel, volgestorte gewone aandelen in het kapitaal van Koninklijke Vopak N.V. te verwerven tot een hoeveelheid die ingevolge de wet en de statuten op het tijdstip van verwerving maximaal door Koninklijke Vopak N.V. mag worden gehouden.
"h Het voorstel om het Engels als officiële taal voor de publicatie van het jaarverslag en van de jaarrekening over het boekjaar 2010 en volgende boekjaren aan te wijzen is goedgekeurd.
"h Het voorstel tot statutenwijziging is goedgekeurd. De wijziging van de statuten houdt ondermeer verband met een aandelensplitsing van 1:2 voor alle soorten aandelen. Elk gewoon aandeel, elk cumulatief preferent aandeel en elk cumulatief financieringspreferent aandeel met een nominale waarde van EUR 1,- zal worden gesplitst in twee aandelen van elke soort met een nominale waarde van EUR 0,50 per aandeel. De statutenwijziging zal op een nader te bepalen datum van kracht worden. Aan Euronext Amsterdam is verzocht te bepalen dat de notering van en handel in de gewone aandelen met de nieuwe nominale waarde van EUR 0,50 op een nader te bepalen aansluitende datum zal aanvangen onder de nieuwe ISIN code NL0009432491. Het Euronext symbool VPK zal ongewijzigd blijven. Zodra duidelijkheid bestaat over de exacte datum van inwerkingtreding van de statutenwijziging alsmede de datum van de notering van en handel in de gewone aandelen met de nieuwe nominale waarde van EUR 0,50, zal de vennootschap haar aandeelhouders daaromtrent informeren. Aandeelhouders hoeven in het kader van de aandelensplitsing geen actie te ondernemen.
"h PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. is herbenoemd als registeraccountant van de vennootschap en opdracht is verleend tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2010.

Profiel
Koninklijke Vopak N.V. is 's werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak exploiteert 80 terminals met een opslagcapaciteit van ruim 28 miljoen kubieke meter in 31 landen. Deze liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën.