Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 AE Den Haag

Datum
27 april 2010
Betreft
Antwoorden op schriftelijke vragen over verkoop van DSM Agro, ingezonden 1 april 2010 met kenmerk 2010Z05832

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Poppe (SP) over de verkoop van DSM Agro (ingezonden 1 april 2010), met kenmerk 2010Z05832.

1
Kent u het bericht dat DSM DSM Agro en DSM Melanine verkoopt? Klopt het dat hiermee een bedrag van 310 miljoen euro gemoeid is?

Antwoord:
Ja, ik ken dat bericht. Het is juist dat met de verkoop een bedrag van 310 miljoen euro gemoeid is. Dit blijkt onder meer uit het persbericht dat DSM en Orascom op 30 maart 2010 hebben doen uitgaan.

2
Wat is de verklaring voor de 15 tot 20 miljoen euro verlies die DSM naar verluid lijdt op de verkoop?

Antwoord:
Dit is een boekverlies. Dit houdt in dat de waarde van de beide ondernemingen in de boeken van DSM ¤ 10 - 20 miljoen hoger is dan het verkoopbedrag.

3
Wat is de reden voor verkoop van DSM Agro en op welke datum is besloten tot het in de aanbieding doen van DSM Agro? Wanneer is er voor het eerst sprake geweest van contacten met het Egyptische Orascom Constructions Industries?

Antwoord:
De verkoop van DSM Agro houdt verband met het feit dat de Raad van Bestuur van DSM reeds in 2005 heeft aangekondigd de bedrijfsactiviteiten van DSM meer te willen richten op life sciences & material sciences (Vision 2010). In de presentatie van deze Vision 2010 was de verkoop van DSM Agro reeds aangekondigd. De eerste contacten met Orascom in het verkoopproces dateren van medio februari 2010.

4
Hoe verhoudt zich de verkoopprijs tot de door de Nederlandse overheid, uit belastinggeld gefinancierde, nadeelcompensatie van 47,996 miljoen euro voor overplaatsing van de kunstmestproductie van IJmuiden naar Sittard-Geleen? Is bij het vaststellen van de uiteindelijke verkoopprijs deze compensatie verrekend?

Antwoord:
De nadeelcompensatie van 47,996 miljoen euro is uitgekeerd ter vergoeding van de schade die DSM Agro heeft geleden als gevolg van de gedeeltelijke intrekking van de Wet milieubeheervergunning voor de salpeterzuurfabriek in IJmuiden. In dat bedrag zijn de kosten verwerkt voor de ontmanteling van die fabriek in IJmuiden, de overbrenging naar en de opbouw van die fabriek in Sittard-Geleen en de kosten van het sociaal plan voor de werknemers van de vestiging in IJmuiden.
Ik kan niet beoordelen in hoeverre deze schadevergoeding een rol heeft gespeeld bij de vaststelling van de verkoopprijs. Het genoemde bedrag is een vergoeding voor geleden schade. In zoverre staat dat bedrag dus los van de waarde van het bedrijf als zodanig.

5
Krijgt de Nederlandse overheid, nu er geen sprake meer is van nadeel voor DSM, een deel van de uitgekeerde nadeelcompensatie terug uit de opbrengsten van de verkoop? Zo nee, waarom niet en is er dan geen sprake van indirecte staatssteun waarmee de verkoopprijs is gedrukt?

Antwoord:
De uitgekeerde nadeelcompensatie is een vergoeding voor de schade die DSM Agro heeft geleden door de gedeeltelijke intrekking van de Wet milieubeheervergunning voor de vestiging in IJmuiden. Door die intrekking is het met ingang van 31 december 2009 niet meer toegestaan om ammoniak in IJmuiden te verwerken. Daardoor is de ammoniakstroom tussen de vestigingen van DSM Agro te Sittard-Geleen en IJmuiden op die datum definitief beëindigd.
Het toekennen van een schadevergoeding vloeit voort uit een wettelijke verplichting (artikel 15.20 van de Wet milieubeheer). Die toekenning staat los van de opbrengsten van een eventuele verkoop van het bedrijf dat de schade lijdt. Bij een uitkering die voortvloeit uit een wettelijke verplichting zoals in dit geval, is er geen sprake van verboden staatssteun. Wellicht ten overvloede wijs ik er op dat de schadevergoeding op grond van de Wet milieubeheer en de uitwerking in de Circulaire schadevergoeding Wet milieubeheer maximaal 80% van de schade bedraagt. De overige schade is ondernemersrisico.

6
Wordt het convenant en de daarin opgenomen afspraken over de afbouw van de ammoniaktransporten onderdeel van de verkoop? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? Hoe gaat u er dan voor zorgen dat de afspraken worden nagekomen over het uitfaseren van ammoniaktransporten over spoor door Limburg richting Duitsland en België?

Antwoord:
De verkoop van DSM Agro aan Orascom Constructions Industries geschiedt in de vorm van een aandelentransactie. De aandelen van DSM N.V. in DSM Agro gaan over naar Orascom. Het gevolg hiervan is dat DSM Agro contractspartij blijft bij het convenant. DSM Agro is dus gehouden de afspraken uit het convenant, voor zover daaraan nog geen uitvoering is gegeven, na te komen. De werkzaamheden ter uitvoering van het convenant gaan intussen onverminderd door. Zoals u bekend zal zijn, is de salpeterzuurfabriek eind 2009 uit IJmuiden overgebracht naar de locatie Chemelot in Sittard-Geleen. DSM Agro is thans druk doende deze fabriek aldaar op te bouwen. Ik wijs er daarbij op dat alles geheel volgens het in het convenant overeengekomen schema en in goede afstemming met alle betrokken partijen, waaronder de provincies Noord-Holland en Limburg, verloopt. Na opbouw en ingebruikname van de salpeterzuurfabriek zal de verwerkingscapaciteit van ammoniak overeenkomstig het daarvoor in het convenant opgestelde tijdschema worden vergroot.

7
Wordt de afspraak in het convenant over de twee fasen van de opbouw van de kunstmestproductie in Sittard-Geleen door de koper nagekomen? Zo nee, waarom niet en wordt dan de productie van ammoniak door DSM evenredig afgebouwd?

Antwoord:
Ja. DSM Agro heeft bevestigd dat deze afspraak zal worden nagekomen.

Hoogachtend,
de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa