Gemeente Franekeradeel


Besluiten college b&w 27-04-2010

Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart.
Besluit
Verzoek om gehandicaptenparkeerkaart 'passagier' en 'bestuurder' weigeren

Uitbetaling 80.000,00 euro voor 2e jaarschijf Verbeterplan Koornbeurs. Besluit
Stel 80.000,00 euro betaalbaar aan de Koornbeurs voor de 2e jaarschijf van het verbeterplan.

Jaarverslag en jaarrekening van het Lieve Vrouwe ter Noodleen 2009. Besluit
Het jaarverslag en de jaarrekening 2009 van "Het Lieve Vrouwe ter Noodleen" goedkeuren en voor kennisgeving aannemen.

Beoordeling aanvragen Sangers van den Biezenbosfonds. Besluit

1.Stichting Behoud Kerkorgel Sixtuskerk Sexbierum - toekennen
2.Protestantse gemeente Sexbierum - Pietersbierum - toekennen
3.Uniek drie orkesten concert - toekennen

4.Christelijke Oratorium vereniging Immanuel - toekennen
5.Fanfarekorps Lyts Begjin - toekennen

6.Christelijke muziekvereniging Advendo - toekennen
7.Vereniging Vrienden Kaatsmuseum - toekennen

Verordening Wet Inburgering.
Besluit

1.Neem kennis van de wijzigingen in de verordening Wet Inburgering.
2.Leg de gewijzigde verordening Wet Inburgering voor het geven van wensen en bedenkingen voor aan de raad.

Subsidieaanvraag huisvesting Muziekvereniging De Bazuin te Tzummarum. Besluit
Ken een subsidie toe van ¤ 20.000,-- uit het budget plattelânsprojekten.

Aanvraag bijdrage dorpsvisiefonds Dorpsbelang Schalsum. Besluit
Ken een subsidie toe van 65.000,00 euro voor de verbouwing van dorpshuis It Ste in Schalsum.

Beroep op toepassing hardheidsclausule artikel 63 AWR. Besluit
Beroep op hardheidsclausule afwijzen.

Bezuinigingsrichtingen
Besluit
De bezuiningsrichtingen die gekoppeld zijn aan het raadsprogramma conform opnemen in de voorjaarsnota

Franeker, 5 mei 2010

Burgemeester en wethouders voornoemd,
F. Veenstra, burgemeester
H.J.J. de Jong, secretaris