Gemeente Overbetuwe

re-integratieverordening

Aanscherpen regelingen re-integratieverordening

4 mei 2010

De Wet Werk en Bijstand draagt de gemeenteraad op om een verordening vast te stellen waarin het beleid van de gemeente staat als het gaat om haar re-integratietaak.

Om uitkeringsgerechtigden perspectief op inkomensverbetering te geven, worden zij gestimuleerd om weer aan het werk te gaan. Indien nodig krijgen zij daarbij ondersteuning door inzet van re-integratie-instrumenten. Dit is vastgelegd in de re-integratieverordening WWB, IOAW, IOAZ en WIJ gemeente Overbetuwe 2010. Het is echter wenselijk dat bepaalde voorwaarden uit de verordening worden aangevuld of aangescherpt. Een aantal van deze re-integratie-instrumenten is daarom in regelingen nader beschreven.

Nadere regels

Deze regelingen zijn:


1. Specifieke subsidieregeling persoonsgebonden re-integratiebudget

Met het persoonsgebonden re-integratiebudget van maximaal EUR 5.000,- kan een uitkeringsgerechtigde, een niet-uitkeringsgerechtigde of een jongere, zijn eigen re-integratietraject inrichten. Hiermee stimuleert de gemeente eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.


2. Premieregeling

Uitkeringsgerechtigden hebben recht op een premie nadat zij gedurende minimaal een jaar zonder onderbreking arbeid verricht hebben, of wanneer de uitkeringsgerechtigde in het kader van sociale activering de doelstellingen uit het trajectplan heeft bereikt.


3. Regeling arbeidsinschakeling niet-uitkeringsgerechtigden en Anw-ers

In de Wet werk en bijstand (WWB) is bepaald dat de gemeente ook verantwoordelijk is voor het ondersteunen van
niet-uitkeringsgerechtigden en personen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw) bij het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid.

Bij een gezinsinkomen tot 130% van het minimumloon betaalt de gemeente het totale traject. Daarboven betaalt belanghebbende het traject zelf. Andere voorwaarden zijn dat:

* het om een traject gericht op werk gaat;
* belanghebbende woonachtig moet zijn in de gemeente Overbetuwe;
* de belanghebbende ingeschreven moet staan als werkloos werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf en voor tenminste 16 uur per week moet kunnen werken.


4. Specifieke subsidieregeling loonkostensubsidie

Daarnaast kent de gemeente nog een voorziening, bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen die weinig werkervaring hebben een baan aan te bieden. Als de werkgever bereid is mensen uit de bijstand tenminste voor een jaar in dienst te nemen kan de gemeente een loonkostensubsidie verstrekken.


5. Scholingsregeling

De gemeente biedt haar klanten maatwerk aan om de kansen op werk te vergroten en de bijstandsafhankelijkheid te verkleinen of te beëindigen. Per persoon wordt bekeken welk opleidingstraject het beste past en hiervoor wordt een overeenkomst afgesloten. Deze wordt afgestemd op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De personeelsbehoefte van belangrijke sectoren in de regio wordt hierbij betrokken. Zo wordt duidelijk waar mogelijke vacatures ontstaan en in welke richtingen het dus zinvol is om te scholen.