Eerste Kamer der Staten Generaal

Wetsvoorstellen inzake de toekomstige positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangenomen en overig nieuws

11 mei 2010

De Eerste Kamer heeft vandaag de wetsvoorstellen
* Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.954)
* Wijziging Kieswet in verband met de nieuwe positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland (31.956)
* Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.957)

* Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.958)

* Goedkeuring en voornemen tot opzegging verdragen BES-eilanden (32.047)

* Wet bescherming persoonsgegevens BES (32.161)

zonder stemming aangenomen.

Wetsvoorstel

* Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (31.959)

is zonder stemming aangenomen. ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

De wetsvoorstellen

* Waterschapsverkiezingen na het instellen van een waterschap (32.273)

* Wijziging Pensioenwet inzake uitbreiding werkingssfeer voor ondernemingspensioenfondsen (32.141)

* Inschrijving in openbare registers van netwerken (31.974)
* Beëindiging van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege door de minister van Justitie (31.552)

zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.