Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Datum 25 mei 2010 - Advies maximumtarief rijbewijs


-

Geachte voorzitter,

In mijn antwoorden1 op vragen van het lid Aptroot van 12 mei 2009 heb ik aangegeven dat ik met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overeenstemming heb bereikt over het vaststellen van een maximumtarief voor het rijbewijs. Hiermee worden excessen voorkomen in de tariefstelling van het rijbewijs door gemeenten en behouden zij tegelijkertijd armslag om kostendekkend te opereren. Ook heb ik aangekondigd dat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik een onderzoek zullen starten naar de hoogte van een dergelijk maximumtarief.

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bericht ik u nu over het vervolg.

Het onderzoek van Deloitte naar de hoogte van het maximumtarief voor het rijbewijs is inmiddels afgerond. Bij dit onderzoek zijn de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken en de ANWB betrokken geweest. Deloitte adviseert als maximumtarief voor het gemeentelijk legesproduct rijbewijzen 26, 56. Inclusief de Rijksleges van 9,50 wordt het tarief dan 36,06. Dit tarief is een in alle redelijkheid kostendekkend tarief. Ik ben van plan het advies over te nemen. Het tarief is berekend op het prijspeil van 2009 en zal derhalve nog worden geïndexeerd naar het prijspeil op het moment van invoering.

Voor de noodzakelijke delegatiegrondslag voor het kunnen vaststellen van een maximumtarief is een wijziging opgenomen in het wetsvoorstel `emissieklassen, milieuzones, roetfilters en maximumprijs rijbewijs'. Het wetsvoorstel is in mei 2010 door de Ministerraad behandeld. Bij normale doorlooptijden kan de wijziging en een daarop gebaseerde ministeriële regeling tot vaststelling van het maximumtarief per 1 juli 2011 in werking treden.


1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2008 ­ 2009, 2717 a
agina 1 van 2 P

Datum Om de gemeenten de mogelijkheid te geven zich voor te bereiden op de invoering

van het maximumtarief heb ik besloten reeds nu met het advies en de resultaten Ons kenmerk van het onderzoek van Deloitte naar buiten te treden. VenW/DGMO-2010/4504

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

ir. Camiel Eurlings

agina 2 van 2 P