Raad van State


Mediagevoelige uitspraken

Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdagen in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd. Een overzicht van alle uitspraken die op de woensdag worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

10 uitspraken gevonden pagina: 1
1. 200901224/1/R2
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Natuurbeschermingswet
inhoudsindicatie:

(Natuurbeschermingswetvergunning voor vissen in IJsselmeer) Uitspraak over de vergunning die het college van gedeputeerde staten van Fryslân heeft verleend voor het beroepsmatig vissen in het IJsselmeer. Een man uit Volendam had om de vergunning gevraagd. Hij wil met staande netten vissen in het IJsselmeer. Omdat het IJsselmeer een beschermd natuurgebied is, heeft hij hiervoor een vergunning nodig op grond van de Natuurbeschermingswet. De man is het niet eens met de strenge voorschriften van de vergunning en is daarom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo is in de voorschriften bepaald dat hij niet mag vissen op plekken waar kranswier voorkomt. Maar volgens de man komt kranswier steeds meer voor in het IJsselmeer en wordt het visgebied daardoor steeds kleiner. Ook is hij het niet eens met de eis dat hij verantwoordelijk is voor de kosten om de netten te voorzien van vlaggen. De vlaggen zijn bedoeld om watervogels op afstand van de netten te houden. De Raad van State heeft de zaak op 3 maart jl. op zitting behandeld.
2. 200901760/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bestuursdwang / Dwangsom
inhoudsindicatie:

(Onmiddellijke sluiting van 'Thermen Ridderkerk' in december 2007) Uitspraak over het besluit van de burgemeester van Ridderkerk om 'Thermen Ridderkerk' in december 2007 onmiddellijk te sluiten. De burgemeester had dat gedaan, omdat er volgens hem tot drie maal toe sprake was van een legionellabesmetting in het saunacomplex. Hiermee zou er sprake zijn van een acuut gevaar voor de veiligheid en gezondheid van mensen. Onmiddellijke sluiting van het saunacomplex was volgens de burgemeester de enige mogelijkheid. De voormalige exploitant van het bedrijf was het niet eens met de onmiddellijke sluiting en diende eerder een beroep in bij de rechtbank in Rotterdam. Die oordeelde in januari 2009 dat de burgemeester niet aannemelijk had gemaakt dat op dat moment een acuut gevaar voor de volksgezondheid bestond. Bovendien zou hij niet onderzocht hebben of een deel van het saunacomplex wellicht gewoon open kon blijven. De burgemeester is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank en is daartegen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de burgemeester was destijds bij drie personen die het saunacomplex hebben bezocht legionellose geconstateerd en is een van die personen later overleden. De onmiddellijke sluiting in december 2007 was volgens de burgemeester dan ook noodzakelijk. De Raad van State heeft de zaak twee keer op zitting behandeld. De eerste keer op 19 oktober 2009 en nog een keer op 1 maart jl.
3. 200904149/1/M1
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Overige
inhoudsindicatie:

(Toewijzing CO2-emissierechten aan warmtekrachtcentrale in Rotterdam) Uitspraak over het toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten van de ministers van VROM en Economische Zaken. In dit besluit zijn CO2-emissierechten toegekend aan een nieuwe warmtekrachtcentrale aan de Corkstraat in Rotterdam. Volgens het bedrijf heeft de minister echter te weinig emissierechten toegekend. Zo is het bedrijf eerder met de productie gestart dan de ministers veronderstellen en hadden daarom ook meer emissierechten toegekend moeten worden. Ook zijn de emissierechten verkeerd berekend. Daarom is het bedrijf tegen het besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft in 2009 een aantal uitspraken gedaan over het nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van 20 oktober 2009 met zaaknummer 200809472/2, die te vinden is op de site. In het nationaal toewijzingsbesluit zijn voor de periode 2008-2012 broeikasgasemissierechten toegewezen aan bedrijven in de zware industrie en andere sectoren zoals ziekenhuizen en elektriciteitsbedrijven. De uitspraak in deze zaak gaat over een nieuw bedrijf, dat dus niet eerder emissierechten kreeg bij het toewijzingsbesluit 2008-2012. Voor dit bedrijf hebben de ministers daarom een individueel besluit genomen. De Raad van State heeft deze zaak op 9 maart jl. op zitting behandeld.
4. 200907247/1/H1
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken
inhoudsindicatie:

(Bouwvergunning voor VMBO/MBO school in Leidschendam) Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg heeft verleend voor de bouw van een VMBO/MBO school met bibliotheek en parkeergarage aan het Fluitpolderplein in Leidschendam. Omdat het bestemmingsplan de komst van de school niet toelaat, heeft het gemeentebestuur vrijstelling van het bestemmingsplan verleend. Onder meer de vereniging Amstelwijkbelang verzet zich tegen de komst van de nieuwe school. De rechtbank in Den Haag stelde de vereniging in augustus 2009 in het gelijk. Volgens de rechtbank had het gemeentebestuur de vrijstelling niet mogen verlenen, omdat met het besluit niet gegarandeerd zou zijn dat er een school zou worden opgericht met minder dan 1.000 leerlingen. Volgens de zogenoemde provinciale lijst kan geen vrijstelling worden verleend voor het oprichten van scholen met meer dan 1.000 leerlingen. Het gemeentebestuur heeft in december 2009 gehoor gegeven aan de uitspraak van de rechtbank en weer vrijstelling van het bestemmingsplan verleend, maar nu onder de voorwaarde dat er niet meer dan 850 leerlingen gelijktijdig in het schoolgebouw aanwezig mogen zijn. De vereniging is het ook niet eens met deze nieuwe vrijstelling en is het deels ook niet eens met de eerdere uitspraak van de rechtbank. Volgens de vereniging moet het bouwplan worden aangemerkt als een uitbreiding van het reeds aanwezige Veurs Lyceum en is de rechtbank onder andere voorbijgegaan aan haar betoog dat alternatieve locaties bestaan voor het verwezenlijken van het bouwplan. Daarom is de vereniging in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft de zaak op 26 april jl. op zitting behandeld.
5. 200907248/1/H1
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Bouwzaken
inhoudsindicatie:

(Bouwvergunning voor beweegbare fietsbrug over de Vlij in Dordrecht) Uitspraak over de bouwvergunning die het college van burgemeester en wethouders Dordrecht heeft verleend voor de bouw van een beweegbare fietsbrug over de Vlij in Dordrecht. De stichting Het Wantij is het niet eens met de komst van de brug. Volgens de stichting tast de brug niet alleen het landschap aan, maar ook de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied. Het gemeentebestuur heeft daar te weinig rekening mee gehouden, aldus de stichting. Ook zou de brug te dicht bij hoogspanningskabels worden gebouwd. De rechtbank in Haarlem heeft in augustus 2009 een eerder beroep van de stichting ongegrond verklaard. De stichting is tegen deze uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft in december 2007 al eerder een uitspraak gedaan over de bouwvergunning voor de brug. Die uitspraak met zaaknummer 200703037/1 is te vinden op de site. Naar aanleiding van deze uitspraak moest het gemeentebestuur een nieuw besluit nemen op de bezwaren van de stichting. Over dit besluit gaat de uitspraak. De Raad van State heeft de zaak op 26 april jl. op zitting behandeld.
6. 200907605/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Overige
inhoudsindicatie:

(Wijziging productieproces bij Hak conservenfabriek) Uitspraak over de melding die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft geaccepteerd op grond van de Wet milieubeheer. Het gaat om een melding van conservenfabriek Hak aan het Jagerspad in Giessen. Hiermee wordt het voor het bedrijf mogelijk om een deel van de groenten en fruit in blik of kunststof te verpakken in plaats van in glas. Een inwoner van Giessen vindt dat het provinciebestuur de melding niet had mogen accepteren en is in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De man vreest dat de wijziging in het productieproces leidt tot nadelige gevolgen voor het milieu. Daarom had Hak niet met een melding mogen volstaan, maar had het bedrijf een nieuwe milieuvergunning moeten aanvragen, aldus de man. De Raad van State heeft de zaak op 23 april jl. op zitting behandeld.
7. 200908820/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Vergunning voor kamerverhuur studenten in woning aan Herestraat in Groningen) Uitspraak over de zogenoemde onttrekkingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Groningen heeft verleend aan de bewoners van een pand aan de Herestraat in Groningen. Deze vergunning maakt het mogelijk de woning te veranderen in een aantal woonstudio's die vervolgens aan studenten verhuurd worden. Het makelaarskantoor dat daarnaast is gevestigd, vreest dat door de ligging van de panden de toekomstige bewoners voor overlast zullen zorgen. De verlening van de vergunning leidt dan ook volgens het makelaarskantoor 'tot een ontoelaatbare inbreuk op het woon- en leefklimaat'. Daarom is het kantoor in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank in Groningen heeft in oktober 2009 een eerder beroep van het kantoor ongegrond verklaard. De Raad van State heeft de zaak op 28 april jl. op zitting behandeld.
8. 200909100/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Horecavergunning voor museum 'De Cruquius' in Cruquius) Uitspraak over de horecavergunning die het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer op grond van de Drank- en Horecawet heeft verleend aan museum 'De Cruquius' in Cruquius. Met deze vergunning mag het museum drank schenken. De afdeling Haarlemmermeer/Aalsmeer van het Koninklijk Verbond van Horecaondernemers vindt dat het gemeentebestuur de horecavergunning niet had mogen verlenen vanwege oneerlijke concurrentie met reguliere horecabedrijven. De rechtbank in Haarlem heeft in oktober 2009 een eerder beroep van de afdeling gegrond verklaard vanwege een fout bij de bekendmaking van het ontwerp van de vergunning. Het museum vindt dat de rechtbank het beroep van de afdeling niet-ontvankelijk had moeten verklaren, omdat de afdeling niet zou hebben bewezen dat de aangesloten horecabedrijven benadeeld zijn of zouden kunnen worden doordat in het museum drank mag worden geschonken. Daarom is het tegen de uitspraak in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft de zaak op 18 mei jl. op zitting behandeld.
9. 200909299/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Tracéwet
inhoudsindicatie:

(Aanleg van spitsstroken op de A9 tussen Holendrecht en Diemen) Uitspraak over het wegaanpassingsbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat dat de aanleg van spitsstroken mogelijk maakt op de A9 tussen Holendrecht en Diemen. Deze stroken worden aangelegd in het kader van de zogenoemde Spoedwet wegverbreding, waarmee de minister dertig knelpunten in het Nederlandse wegennet wil aanpakken. Dit wegaanpassingsbesluit voorziet in een wijziging van de A9 tussen Holendrecht en Diemen van km 4,5 tot km 12,1, waarbij de vluchtstroken aan weerszijden van de weg worden ingericht als spitsstroken. De spitsstroken vergroten de capaciteit van de weg tijdens de spitsuren. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam en de stichting Aktie Gezondheid Gaasperdammerweg zijn het niet eens met het besluit en zijn daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De stichting vindt dat de minister meer maatregelen had moeten nemen om geluidsoverlast op de Gaasperdammerweg tegen te gaan. Zo vinden zij dat er permanent een maximumsnelheid van 80 km per uur moet worden ingesteld, en niet alleen tijdens de openstelling van de spitsstroken. Het stadsdeel vindt vooral dat het onderzoek naar de geluidsbelasting niet deugt. Zowel de stichting als het stadsdeel vreest verder voor verslechtering van de luchtkwaliteit vanwege de aanleg en ruimere openstelling van de spitsstroken. De Raad van State heeft de zaak op 6 april jl. op zitting behandeld.
10. 200909519/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 26 mei 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Tracéwet
inhoudsindicatie:

(Aanleg van een plusstrook op de A12 tussen Woerden en Gouda) Uitspraak over het wegaanpassingsbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat dat de aanleg van een zogenoemde plusstrook mogelijk maakt op de A12 tussen Woerden en Gouda. Deze plusstrook wordt aangelegd in het kader van de zogenoemde Spoedwet wegverbreding, waarmee de minister dertig knelpunten in het Nederlandse wegennet wil aanpakken. Dit wegaanpassingsbesluit voorziet in een wijziging van de A12 tussen Woerden en Gouda van km 44,25 tot km 27,00, waarbij op de noordelijke rijbaan een plusstrook wordt aangelegd. Een plusstrook is een extra linker rijstrook op de autosnelweg die mogelijk wordt gemaakt door het smaller maken van de oorspronkelijke rijstroken. Hiermee wordt de capaciteit van de weg vergroot. Twee inwoners uit Woerden vrezen voor geluidsoverlast en voor verslechtering van de luchtkwaliteit door de wegaanpassing en zijn tegen het besluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn eigenaren van enkele woningen aan de Kromwijkerdijk en willen dat de minister meer maatregelen neemt om geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit tegen te gaan. Een man uit Reeuwijk vreest ook voor geluidsoverlast. Volgens hem zijn de geplande geluidschermen te laag en te kort en gaat de geluidswerende functie grotendeels verloren, omdat er kieren in zitten. De minister zou moeten zorgen voor betere geluidsschermen, aldus de man. Ook vreest hij voor aantasting van de natuurwaarden van de Reeuwijkse Plassen en omgeving, waarin het beschermde gebied Broekvelden/Vettenbroek ligt. De Raad van State heeft de zaak op 6 april jl. op zitting behandeld. pagina: 1