Gemeente Heerlen

Leren over aanpak bevolkingsdaling door 'serious game'

Herstructurering van een krimpende woningmarkt vergt een heel andere aanpak dan een groeiende woningmarkt. Omdat we daar nog weinig ervaring mee hebben, en omdat een groot deel van Nederland hiermee te maken krijgt, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een 'serious game' ontwikkeld. Hiermee kan in een virtuele omgeving ervaring worden opgedaan. Het spel wordt op 11 juni in Heerlen voor het eerst gespeeld.

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten krijgt de komende 15 jaar met bevolkingskrimp te maken. Parkstad Limburg loopt hierin voorop. Zowel in de krimp als in de plannen om een overschot van woningen te voorkomen. Onthuring en sloop van incourante woningen is op diverse plekken al begonnen. Ook wordt er geëxperimenteerd hoe de vrijkomende ruimte kan worden benut voor een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving. Investeren in groen en (recreatie)voorzieningen kan de kwaliteit van een krimpende regio versterken en de sociale samenhang stimuleren, zo zijn de eerste ervaringen. De recente uitgekomen 'Maatschappelijke Kosten Baten Analyse' bevestigt dat investeren in de herinrichting van de krimpregio Parkstad Limburg loont - niets doen is geen optie.

Bewustworden, afstemmen, leren

Toch blijft een brede en integrale herinrichting van een gebied vanwege een bevolkingsdaling een flinke uitdaging. Omdat het nieuw is, en omdat de herstructurering betrekking heeft op alle aspecten van de samenleving: wonen, economie, welzijnsvoorzieningen, arbeidsmarkt . met evenzoveel partijen. In deze nieuwe werkelijkheid moeten alle relevante partijen eendrachtig samenwerken aan een vitaal gebied dat in evenwicht is met de behoeften van de nieuwe bevolkingssamenstelling. Om dit te bevorderen is in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een serious game bevolkingsdaling ontwikkeld. Dit spel ondersteunt bij de bewustwording van betrokken partijen. Door het spel te spelen leren de deelnemers over mogelijke effecten van diverse mogelijke maatregelen die bij bevolkingsdaling denkbaar zijn.

Primeur

De gemeente Heerlen heeft de landelijke primeur en zal de game als eerste toepassen tijdens het i_beta festival op 11 juni. Tijdens een spelsessie zullen bestuurders, ambtenaren en stakeholders die te maken hebben met bevolkingsdaling geconfronteerd worden met allerlei scenario's waarbij ze moeten proberen deze op een goede manier het hoofd te bieden zodat de eindoplossing een duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de leefbaarheid. Door de game wordt het bewustwordings- en kennisniveau van de deelnemers extra getriggerd waarbij de opgedane ervaringen ook in de praktijk toegepast kunnen worden tijdens de aanpak van de herstructurering in de stadsdelen.

Het spel zal door een besloten groep gespeeld worden tijdens het festival, maar de resultaten en ervaringen zullen tijdens het festival met de festivaldeelnemers gedeeld worden. Voor het publiek zal de serious game door middel van een scherm te volgen zijn. Aan het einde van de dag zal de groep die de leefbaarheid van de stad het beste op peil heeft weten te houden cq. zelf heeft weten te verbeteren bekend gemaakt worden tijdens de afsluiting van het i_beta festival in het Royal Theater. Het i_beta festival gaat over trends, kansen en innovaties in e-cultuur.

Stad Heerlen en de regio Parkstad willen op deze wijze en in samenwerking met het ministerie van BZK bijdragen aan een open benadering van het fenomeen krimp en aan een serieuze en efficiënte aanpak van de situatie.

Gemeente Heerlen, 9 juni 2010
Gemeente Heerlen