Grafische Bedrijfsfondsen


Pensioenfonds PGB versterkt bestuursmodel en beleidscyclus (jun 2010)

Het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) is gestart met âReset 2010â, een project om het bestuur van het fonds verder te professionaliseren en het balans- en vermogensbeheer te versterken. Aanleiding is de evaluatie van de financieel-econo- mische crisis door PGB en aanbevelingen van de Commissie Frijns, de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, Goudswaard en De Nederlandsche Bank (DNB). Onder de naam âReset 2010â wordt de bedrijfsvoering van het pensioenfonds afgestemd op de veranderde omgeving. Daarnaast wordt de splitsing tussen PGB en uitvoerings- organisatie GBF verder afgerond.

Op verzoek van Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Commissie Frijns in 2009 onderzoek gedaan naar de manier waarop het beleggingsbeleid en de besturing van pensioenfondsen zich sinds 1990 hebben ontwikkeld. Belangrijke aanbevelingen van de Commissie Frijns zijn o.a. dat pensioenfondsen meer aandacht moeten hebben voor risico- beheer, uitvoering van het beleggingsbeleid en verbetering van de besturing. Met name de expertise op het gebied van risicomanagement en vermogensbeheer moet omhoog. Ook DNB, die eind 2009 onderzoek heeft uitgevoerd naar het beleggingsbeleid van veel grote pensioen- fondsen, waaronder PGB, heeft deze aanbevelingen gedaan.

Reset 2010
PGB is naar aanleiding van deze ontwikkelingen gestart met âReset 2010â, een project waarin het bestuursmodel tegen het licht wordt gehouden en het balans- en vermogensbeheer wordt herijkt. Het fonds legt meer nadruk op de aansturing van het pensioenfonds als financiële instelling en richt het balans- en vermogensbeheer opnieuw in zodat een solide bedrijfsvoering, ook in de toekomst, voor belanghebbenden wordt gewaarborgd.

De belangrijkste veranderingen zijn het aantrekken van een tweetal externe deskundigen binnen het bestuur op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement en het instellen van een bestuursbureau ter vergroting van de capaciteit van het bestuur PGB en het monitoren van de uitvoering. Daarnaast worden het beleggingsbeleid en het risicobeheer voor wat betreft consistentie, complexiteit en risicoâs waar nodig aangepast.

De voorgenomen besluiten en beleidskeuzes voor de toekomst worden ter advisering en oordeelsvorming aan de Deelnemersraad c.q. het Verantwoordingsorgaan voorgelegd.

Ontwikkeling pensioenregeling
Een andere belangrijke ontwikkeling is de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling. Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de Stichting van de Arbeid hebben onlangs een akkoord gesloten over de ontwikkeling van de AOW en de bedrijfspensioenen. De AOW gaat daarin in 2020 naar 66 jaar en wordt flexibel. Dat betekent dat iedereen die eerder wil stoppen met werken ervoor kan kiezen de AOW op 65 jaar te laten ingaan. De uitkering is dan wel 6,5% lager. Wie tot zijn of haar 67e langer doorwerkt, krijgt een uitkering die 6,5% hoger is. De leeftijd waarop men AOW ontvangt, wordt gekoppeld aan de levensverwachting. De aan- vullende bedrijfspensioenen schuiven mee met de AOW. In het akkoord wordt voorgesteld om vanaf 2011 pensioen op te bouwen op basis van een rekenleeftijd van 66 jaar in plaats van 65 jaar. Het akkoord wordt nog voorgelegd aan de achterbannen.

Pensioencommissie grafimedia
De verdere besluitvorming over de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling hangt af de beleidsvoornemens van het nieuw te vormen kabinet ten aanzien van de AOW en de bedrijfs- pensioenen en de conclusies van de pensioencommissie grafimedia. Gelet op de feitelijke en verwachte ontwikkelingen op het terrein van pensioenen vinden cao-partijen onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling bij PGB noodzakelijk. De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche zal hiervoor op korte termijn een opdracht formuleren.