Gemeenteraadsfractie D66 Utrecht

College van burgemeester en wethouders

Postbus 16200

3500 CE Utrecht

Utrecht, 13 juni 2010

Betreft: verruiming trillingsnormen bouwproject Hart van Hoograven

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Zoals u weet werden de mensen die woonachtig zijn rond het bouwproject Hart van Hoograven recentelijk opgeschrikt door een brief waarin de trillingsnormen in het kader van de sloopwerkzaamheden werden verruimd. Deze mensen wonen soms in behoorlijk beschadigde huizen en hebben er al een paar jaar van grote zorgen opzitten. Hoewel uw college gelukkig adequaat gereageerd heeft en in een eerder stadium al prima toezeggingen aan deze bewoners heeft gedaan, is zo'n brief voor deze bewoners toch erg vervelend en onhandig.

Voor de onderstaande fracties was deze gebeurtenis aanleiding om u deze brief te schrijven, omdat wij enkele vragen hebben over de gang van zaken in Hoograven en vergelijkbare toestanden graag proberen te voorkomen.


1: Hoe gaat het nu precies verder met de sloopwerkzaamheden en de trillingsnormen in Hoograven? Valt deze nieuwe fase van de werkzaamheden ook onder de eerdere toezeggingen van het college dat nieuwe schade ten gevolge van de sloopwerkzaamheden door gemeente, corporatie of sloper wordt betaald?


2: Hoe kunnen situaties als in Hoograven in de toekomst voorkomen worden? Volstaat de inventarisatie van de staat van de omliggende huizen of moet die verbeterd/geĂŻntensiveerd worden?


3: Indien er, onverhoopt, schade aan huizen door sloopwerkzaamheden in de omgeving ontstaat, hoe kunnen bewoners zich laten informeren over aansprakelijkheden en claims? Is het mogelijk en bent u bereid om bewoners op voorhand over die mogelijkheden te informeren?

Voor behandeling in de commissie zijn wij inmiddels te laat en de procedure van het stellen van schriftelijke vragen neem te veel tijd in beslag. Derhalve verzoeken wij u om deze brief binnen twee weken te beantwoorden, echter niet later dan de commissievergadering Stad en Ruimte d.d. 22 juni 2010.

De beantwoording van deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namen fracties en woordvoerders,

Arjan Kleuver (D66)

Vincent Oldenborg (Stadspartij Leefbaar Utrecht)

Tim Schipper (SP)

---- --