Gemeente Hoorn

Schoonmaakactie asbest rond sporthal De Opgang

B en W van Hoorn hebben op advies van het bureau Search besloten direct actie te ondernemen na de constatering dat in de omgeving van sporthal De Opgang asbesthoudend materiaal aanwezig is. Het asbest zit in de leitjes op het dak van het sportcomplex. De actie bestaat uit het afzetten van het gebied waar het asbest aanwezig is, een schoonmaakactie die vanavond al van start gaat en het treffen van maatregelen om te voorkomen dat kapotte leitjes in het openbaar gebied terecht komen. Kapotte leitjes Een aannemer maakte de gemeente erop attent dat de leitjes op het dak van sporthal De Opgang asbest bevatten. Op zich is dat een situatie die geen problemen oplevert, tot het moment dat leitjes van het dak waaien of beschadigd raken. Dit laatste is het geval. Het gebeurt met regelmaat dat kinderen de leitjes met stenen stuk gooien of dat de wind zijn werk doet. De leitjes vallen op de grond kapot, waardoor in het gebied rond de sporthal asbesthoudend materiaal terecht komt.

Aan deze situatie moet in de ogen van B en W zo snel mogelijk een eind komen. Daarom hebben zij vanmiddag het bureau Search opdracht gegeven onderzoek te doen naar aard en omvang van het probleem. Het bureau heeft geadviseerd de omgeving van de hal direct met hekken af te zetten, opdracht te geven tot verwijdering van de kapotte leitjes en maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen.

Weinig tot geen gezondheidsrisicos Kortdurende blootstelling aan plaatjes hechtgebonden asbest in de open lucht brengt weinig tot geen gezondheidsrisicos met zich mee. Asbestvezels komen alleen vrij bij breken of beschadiging op de breukvlakken van de asbestplaat.

Toch hebben B en W besloten de omgeving van de sporthal direct te laten schoonmaken door een gespecialiseerd bedrijf. Dat betekent dat er onderzoekers en de bekende mannen in witte pakken rondlopen.

Maatregelen Vanavond al wordt het gebied rond de sporthal met hekken afgezet. Vanavond vinden ook al de eerste schoonmaakwerkzaamheden plaats: bij de woningen aan de Akkerwinde en de entrees van de sporthal en buurtcentrum De Cogge. Op die manier kunnen de woningen en voorzieningen gewoon in gebruik blijven. Omwonenden en gebruikers van de gebouwen in de omgeving hebben hier vandaag een brief over ontvangen.

Na vanavond worden de schoonmaakwerkzaamheden voortgezet. Naar verwachting gaat dat enkele dagen duren. Tot er een definitieve oplossing is, zorgen de gemeente en de Milieudienst Westfriesland voor dagelijkse controles en toezicht ter plaatse, zodat de kans op herhaling minimaal is.

Meer informatie Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Winder van de Milieudienst Westfriesland, telefoon 06 14349958. Heeft u een vraag over de gezondheidsaspecten, dan kunt bellen met de GGD (0800 0100500) of de websites van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl) of de GGD (www.ggdhollandsnoorden.nl) raadplegen voor veelgestelde vragen en antwoorden.