Wereld Natuur Fonds Nederland

Persaankondiging |20 mei 2010 | |

Metingen zoutgehalte, waterkwaliteit, vismigratie en schelpdiergroei

Presentatie resultaten proef Natuurlijk Sluisbeheer

MIDDELBURG - Op 24 juni zal Rijkswaterstaat, samen met het Wereld Natuur Fonds (WNF), de ZMf, de Provincie Zeeland, Roem van Yerseke B.V, Koninklijke Prins en Dingemanse BV en de Nederlandse Oestervereniging de resultaten bekend maken van de proef met natuurlijk sluisbeheer in Zeeland. Rijkswaterstaat wil de zoet-zout overgangen verbeteren. Natuurlijk sluisbeheer draagt daar aan bij. Dat is van belang voor de natuur en voor de economische gebruikers van de Oosterschelde, zoals de schelpdiersector.

Bij twee sluiscomplexen (de Krammersluizen en de Bergsediepsluis) is gedurende drie maanden extra zoet en voedselrijk water vanuit het Volkerak-Zoommeer de Oosterschelde ingelaten. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wat de mogelijkheden zijn voor een herstel van de overgangen tussen zoet en zout water, typisch voor een delta. Door de aanvoer van het zoete water, stijgt de voedselrijkdom plaatselijk. De stroom zoet water moet bovendien migrerende vissoorten als glasaal (jonge paling) en zalmsoorten stimuleren om landinwaarts te trekken naar paaigebieden. Om een goed beeld te krijgen van de effecten van natuurlijk sluisbeheer, zijn verschillende metingen verricht: het zoutgehalte van het water rondom de sluizen, de groei van schelpdieren en de migratie van vissoorten. Om na te gaan welke vissoorten gebruik maken van de tijdelijke doorgangen, is er diverse keren aan beide zijden van de sluizen gevist. Vaak gebeurde dat 's nachts, bij gunstig tij.

De resultaten van de (lokale) proef zijn van groot belang voor het toekomstig beheer van alle kunstwerken op overgangen tussen zoet en zout water in de zuidwestelijke delta. De resultaten worden ook landelijk besproken. Landelijk wordt gewerkt aan verbetering van zoet-zoutovergangen, onder andere door onderzoek bij de Afsluitdijk en de zeesluizen bij IJmuiden.

In de loop van juni hoopt Rijkswaterstaat alle meetgegevens verzameld te hebben. Op 24 juni volgt de presentatie op lokatie bij de Krammersluizen. Ook het Wereld Natuur Fonds (WNF) en de schelpdiersector zijn aanwezig om de resultaten toe te lichten.