SGP


Maidenspeech Elbert Dijkgraaf over de verslag Europese Raad

Voorzitter. Het treft zeer dat mijn maidenspeech over het verslag van de Europese Raad mag gaan. Niet alleen spoort dit mooi met mijn achtergrond als hoogleraar economie, ook werd ik getroffen door een zin uit het verslag. Eerlijk gezegd kon ik een juichkreet niet onderdrukken. De juichkreet werd uitgelokt door de zin, en ik citeer, âDe Minister-President gaf aan dat de SGP versterkt moet worden.â Ik waardeer het zeer dat de Minister-President het belang van de SGP nu ook zo royaal erkent.

2020-STRATEGIE
Voorzitter. Gezien de oplopende tekorten is het goed dat de 2020-strategie beoogt de Europese trein weer structureel op de rails te krijgen. Ik refereerde zojuist niet voor niets aan de noodzaak om het Stabiliteit- en groeipact (het SGP) te versterken én te handhaven. Ook richting G-20 vinden wij het cruciaal dat overheden toegroeien naar een evenwichtig begrotingsbeleid. De SGP-fractie blijft het echter onwenselijk vinden dat Europa verantwoordelijkheden naar zich toetrekt die haar niet toebehoren. Nu zijn de beleidsterreinen onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid en sociale samenhang aan de beurt. Lopen we niet het risico hiermee het Paard van Troje binnen te halen?

STRESSTEST
Voorzitter, de openbaarmaking van de stresstest dwingt banken die onterecht geen schoon schip hebben gemaakt, dat alsnog te doen. Dat heeft zo zijn voordelen. Ik maak mij wel zorgen over de effecten van de openbaarmaking op zoân korte termijn. Hoe groot schat de minister-president het risico in dat banken hun kapitaalbehoefte niet op tijd op orde krijgen en welke maatregelen zijn nodig om dit risico te ondervangen?

BANKENHEFFING
Voorzitter. De SGP-fractie is vóór een bankenheffing die gerelateerd wordt aan het risicoprofiel van banken. Daarmee willen wij bereiken dat teveel risico opzoekend gedrag wordt afgeremd en dat de opbrengst daarvan wordt aangewend om de staatsschuld te verkleinen. Mijn vraag is wel of een dusdanige vorm gekozen kan worden dat banken die zich goed gedragen, niet gestraft worden.

Het gelijke speelveld is de spil waar het om draait bij de introductie van een bankenheffing. Daarover heeft mijn fractie nog grote zorgen, omdat het erop lijkt dat ieder land een eigen invulling kan kiezen. Welke concrete inzet hanteert de regering om een gelijk speelveld tussen banken binnen en buiten de Europese Unie en de kredietverstrekking te garanderen?

IRAN
Voorzitter. De houding van de EU ten opzichte van de nucleaire ambities van Iran blijft teleurstellend. Een recent rapport van het Clingendael-instituut maakt volstrekt helder, dat diplomatie en internationale sancties geen enkele invloed hebben op het Iraanse regime. Het rapport concludeert dat op deze wijze Israël wordt gedwongen om een einde te maken aan de Iraanse nucleaire dreiging. Hoe beoordeelt de minister deze analyse? Zal Israël op onze onvoorwaardelijke steun kunnen rekenen? Vindt de regering de aanscherping van de VN-sancties ver genoeg gaan?

Heel concreet vraag ik naar de uitvoering van de motie-Van der Staaij waarin de regering is gevraagd te bevorderen dat de EU het Iraanse Revolutionaire Gardekorps op de Europese lijst van terroristische organisaties plaatst. Is dit op deze Top aan de orde geweest? Zo ja, met welk resultaat?

Motivatie
Voorzitter, tot slot een opmerking over mijn diepste motivatie. Ik ben dankbaar Kamerlid te mogen zijn. Ik hoop dat mijn inzet ertoe bijdraagt dat Nederland een goede toekomst tegemoet gaat. Mijn vaste overtuiging is dat het vinden van het goede niet los kan staan van Bijbels genormeerde politiek. David geeft in Psalm 4 antwoord op de vraag âWie zal ons het goede doen zien?â. Hij wijst dan op God en vraag of God Zijn licht over ons wil laten schijnen. Want dan, aldus David, heb ik meer vreugde in mijn hart dan toen er koren en wijn in overvloed was. Dat geeft rust en vrede. David eindigt met de conclusie dat het geloof in God ons zeker doet wonen. Die toekomst wens ik u allen toe.