Gemeente Breda

Plaatsen mantelzorgunit primeur voor Breda

Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met de plaatsing van een mantelzorgunit in de achtertuin van een familie uit Prinsenbeek. De pilot geeft antwoord op de vraag of het dichter bij elkaar wonen van zorgvrager en mantelzorger daadwerkelijk tot minder belasting van de mantelzorger en langer zelfstandig wonen van de zorgvrager leidt. De gemeente stelt voor de pilot een bedrag van ⬠35.000,- beschikbaar.

In het collegeakkoord staat nadrukkelijk dat mensen in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van hun zelfredzaamheid. Hieronder valt ook het beroep doen op mogelijkheden van mantelzorg en vrijwillige zorg, voordat de gang naar betaalde zorg wordt gemaakt. Bovendien wordt een van de afspraken uit het Beleidsplan informele zorg gerealiseerd, namelijk een verkenning naar de mogelijkheden voor huisvesting van zorgvragers dichtbij de mantelzorger.

Door de toenemende vergrijzing en het scheiden van wonen en zorg, zal de gemeente in de toekomst steeds vaker te maken krijgen met dit soort verzoeken. Deze pilot moet uitwijzen of het plaatsen van de mantelzorgunit het voor mensen makkelijker maakt om de zorg voor naasten op zich te nemen. De gemeente heeft WonenBreburg bereid gevonden de aanschaf van de unit voor haar rekening te nemen. Wanneer de unit feitelijk geplaatst gaat worden, is nog niet bekend.

Breda, 24 juni 2010