Nederlandse Orde van Advocaten

College van Afgevaardigden akkoord met verordening nummerherkenning

Trudeke Sillevis Smitt
Het College van Afgevaardigden is vandaag akkoord gegaan met de verordening over het nieuwe systeem van nummerherkenning. Op een aantal punten wil het College wel nadere uitwerking van het voorstel, bijvoorbeeld over de vraag onder welke omstandigheden advocaten andere telefoonnummers mogen gebruiken dan geheimhoudersnummers. Het voorstel voor de nummerherkenning kende een moeizame voorgeschiedenis. Over het voorstel werd pas overeenstemming bereikt na moeizame onderhandelingen op hoog niveau met het ministerie. Daarbij tekende de Algemene Raad aan dat vanuit justitie was aangegeven dat de minister het voorstel nog niet had gezien. Zekerheid over goedkeuring vanuit de politiek kon dus nog niet worden gegeven. Heikel punt was vooral het criterium wat gehanteerd wordt ten aanzien van de verplichting voor advocaten om van geheimhoudersnummers gebruik te maken. `Zoveel mogelijk' ging OM en politie niet ver genoeg. Veel stemmen in het college waren tegen de formulering in het voorstel `tenzij zwaarwegende omstandigheden zich ertegen verzetten'. Portefeuillehouder Jan Leliveld gaf in het College van Afgevaardigden aan dat er geen ruimte meer was om die formulering aan te passen. Ook de zorgplicht om anderen niet van geheimhoudersnummers gebruik te laten maken leidde tot discussie binnen het College. De grote zorg is dat op deze manier op advocaten een grote tuchtrechtelijke wissel wordt getrokken, terwijl het in wezen een probleem van justitie betreft. Toch ging het College uiteindelijk akkoord met de door de AR voorgestelde redactie van de verordening. Het College accepteerde de gewraakte formulering `zwaarwegende omstandigheden' onder de voorwaarde dat in de toelichting nader wordt uitgewerkt wat daaronder moet worden verstaan. Hetzelfde geldt voor de in het concept opgenomen zorgplicht voor de advocaat dat niet-geheimhouders geen gebruik maken van zijn geheimhoudersnummers. Over de kostenverdeling bleef men verdeeld. Een en ander komt terug op de volgende vergadering. Eerder op de ochtend ging het college akkoord met het voorstel dat advocatenkantoren in de toekomst in principe niet-advocaten als bestuurder mogen benoemen


---