Wetterskip Fryslân

hoog water

Tjeukemeer en Tjonger klaar voor hoog water

donderdag, 24 juni 2010
Het Tjeukemeer en de Tjonger zijn klaar voor de opvang van extra water. De problemen zoals die met het hoge water in 1998 zijn opgelost. De kaden voldoen weer aan de veiligheidsnorm en overtollig water kan snel en veilig worden afgevoerd. Donderdag 24 juni is dit omvangrijke verbeteringsproject met een feestelijk tintje afgesloten door dagelijks bestuurslid Roel de Jong.

De werkzaamheden aan het Tjeukemeer en de Tjonger maken deel uit van een grootschalig verbeteringsproject van oevers en kaden in Fryslân. Roel de Jong: "Dit project is niet alleen uniek in zijn omvang, maar ook omdat in één keer meerdere verbeteringen zijn doorgevoerd zoals de inrichting van ruilverkavelinggronden, verbetering van de waterhuishouding in de polders en het maken van meer natuur." Aan de westkant van het Tjeukemeer is een natuurgebied ontstaan, dat dienst doet als waterberging. Daarnaast is de Friese boezem uitgebreid door het verleggen van delen van de kade langs de Tjonger.

Zowel de provincie, It Fryske Gea, de Marrekrite, Ruilverkaveling Doniawerstal, Ruilverkaveling Echtener en Groote Veenpolder en het rijk zijn vanaf het begin bij het maken van de plannen betrokken. Hierdoor zien alle partijen hun eigen wensen goed terug in het eindresultaat. Dit werd door voormalig staatssecretaris Tineke Huizinga beaamd, toen zij in februari 2009 op werkbezoek kwam.

De oevers en kaden aan de west- en noordkant van het Tjeukemeer en de westzijde van de rivier de Tjonger zijn hersteld. "Er is een strook moeras en rietland ontstaan, die de kwaliteit van het water ten goede komt. Want vissen en ander leven kan hier in een natuurlijke omgeving paaien en groeien. Deze natuurvriendelijke inrichtingsmaatregelen dragen bij aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water, die er voor moet zorgen dat de ecologische toestand van het water verbeterd," aldus Roel de Jong.

Toen in 1998 de Friese boezem onvoldoende in staat was het extreem hoge water snel en veilig af te voeren, hebben de toenmalige waterschappen besloten om alle oevers en kaden in Fryslân op veilige hoogte te brengen. Verwacht wordt dat alle oevers en kaden volgens planning in 2019 op de goede, veilige hoogte zijn.