NEN


NEN werkgroep: aanpassing werkgebied binnen/buitenriolering

donderdag 24 juni 2010, 15:16

Gas-, elektrotechnische en waterleidinginstallaties in gebouwen worden alle drie regelmatig aan een verplichte inspectie onderworpen.

Maar binnenriolering (BiRi) niet. Er is wet- en regelgeving plus bijbehorende normalisatie voor de aanleg van nieuwe binnenrioleringsinstallaties, maar niet voor beheer en inspectie van bestaande binnenrioleringen. Buitenriolering (BuRi) wordt wel geïnspecteerd, NEN-EN 13508-2 is de norm daarvoor. In NEN 3398 en 3399 staan de aanvullende Nederlandse bepalingen. Maar als binnenriolering eenmaal is aangelegd hoeft niemand daar in principe meer naar te kijken. Toch kunnen er wel degelijk problemen mee ontstaan. Vooral de afwatering van een eigen terrein levert in de binnenriolering van huizen en gebouwen nogal eens problemen op. Het eigen terrein valt namelijk precies tussen de normen voor de BiRi en de BuRi in. Wordt de riolering daarvan niet goed aangelegd dan kan dat leiden tot overstromende toiletten of wastafels ín de huizen en gebouwen.

Betere aansluiting
De normen voor de aanleg van binnen- en buitenriolering (NEN 3215, EN 12056, NEN-EN 752 en de bijbehorende praktijkrichtlijnen) zijn momenteel aan veranderingen onderhevig, als gevolg van de Europese harmonisatie van normen.

Al in 2004 kwam een 'BiRi-BuRi werkgroep' voor het eerst bijeen, bestaande uit vertegenwoordigers van de normsubcommissie 'Binnenriolering en waterkringlopen binnen de perceelgrens' en de stuurgroep 'Buitenriolering'. Die heeft gekeken naar zowel de normen voor binnen- als voor buitenriolering. Ook heeft deze werkgroep de problemen tussen die twee in kaart gebracht. Op basis daarvan heeft de werkgroep in 2005 onder voorzitterschap van Kees Snaterse het rapport 'Aansluiting normering van de dimensionering Binnen - Buitenriolering' opgesteld. Door de inwerkingtreding van de Wet Gemeentelijke Watertaken en de daaruit voortvloeiende activiteiten is er nog altijd de behoefte aan een betere afstemming tussen de rioleringswerken binnen de perceelgrens en de rioleringswerken in het openbare gebied. Ook is het goed om een aantal bestaande punten beter te regelen. Daarom wordt de werkgroep Biri - Buri opnieuw actief.

Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten om te behandelen zijn ondermeer:
* praktische invulling van de zorgplicht van perceelseigenaren voor de verwerking van hemelwater;

* gevolgen voor de be- en ontluchting van de binnenriolering door afkoppelen van hemelwater;

* gevolgen voor de be- en ontluchting van de openbare riolering door afkoppelen van hemelwater;

* plaats en bereikbaarheid van het ontstoppingsstuk in de aansluiting van de perceelsriolering op de huisaansluitleiding in de buitenriolering;

* toepassing van ontlastputten, ontstoppingsstukken en flexibele aansluitstukken tot 0,5 m in het openbare gebied bij gevels die op de perceelgrens staan;

* nieuwe definities voor grondleiding (als onderdeel van de binnenriolering), terreinriolering en huisaansluitleiding;
* aansluiting van hoge gebouwen (> 70 meter) op de openbare riolering.

De gevonden oplossingen worden opgenomen in een nieuwe Nederlandse Technische Richtlijn NTR 3216 en in de relevante Modulen van de Leidraad Riolering van de Stichting Rioned.

Meer informatie
Voor meer informatie en deelname aan deze werkgroep kunt u contact opnemen met Jacques van den Hoorn, Consultant Gas & Water telefoon (015) 2 690 177 of per e-mail: bouw@nen.nl.
zie ook de volgende gerelateerde onderwerpen:
NEN 3215:2007 nl (Norm) NEN-EN 12056-3:2000 en (Norm) NEN-EN 13508-2:2003 nl (Norm)