Gemeente Bergambacht


Raad Bergambacht unaniem over zienswijze op Herindelingsontwerp Provincie
---

Bergambacht, 23 juni 2010

De gemeenteraad van Bergambacht heeft dinsdag 22 juni unaniem een zienswijze aangenomen op het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard van de Provincie. Hiermee wordt een krachtig signaal afgegeven in de richting van het provinciebestuur.
In deze zienswijze stelt de gemeenteraad o.a. dat een mogelijk nieuwe gemeente Krimpenerwaard een financieel gezonde startpositie dient te hebben. Tevens moet er een degelijk meerjarig financieel perspectief zijn, zodanig dat de nieuwe gemeente voldoende armslag krijgt om de gemeenschappelijke opgaven in de Krimpenerwaard adequaat te kunnen uitvoeren.

Indien het college van Gedeputeerde Staten onverhoopt vasthoudt aan de eigen visie dat de samenvoeging van de vijf gemeenten in Krimpenerwaard leidt tot een financieel levensvatbare gemeente, dan ontstaat er een ernstig verschil van inzicht tussen Bergambacht en de Provincie Zuid-Holland.

Al meerdere keren heeft de raad van Bergambacht zijn zorgen uitgesproken over de financiële positie na een mogelijke gemeentelijke herindeling.
Bergambacht is een bestuurskrachtige en financieel gezonde gemeente en wil dit niet prijs geven ten gevolge van een herindeling. Provincie en/of Rijk zijn al in een vroeg stadium aangesproken om te helpen bij het oplossen van de verwachte financiële problemen.

Tot nu toe zonder resultaat. De raad vindt het zeer teleurstellend dat de Provincie in het Herindelingsontwerp Krimpenerwaard deze zorgen van tafel veegt, met opmerkingen als: wij zijn van oordeel dat er door de gemeente bij een aantal onderdelen onjuiste conclusies worden getrokken en dat er sprake is van onvolledige informatie en/of van niet correcte weergave of onjuiste interpretatie van informatie. De gemeenteraad verwacht nu een diepgaand onderzoek, overleg en een andere benadering van deze kwestie door de provincie.

Alleen al tengevolge van een fusie ontstaat een jaarlijks tekort van 6 miljoen euro. Hierdoor is het niet mogelijk zonder ingrijpende maatregelen een sluitende begroting te krijgen. Zeker als dit bedrag ook wordt gerelateerd aan de totale o.z.b.-opbrengsten van de huidige K5-gemeenten van 8 miljoen per jaar. Deze opbrengst zou welhaast moeten verdubbelen. Daarnaast is het zo dat verschillende gemeenten nu al een begrotingstekort hebben en dat onderhoudsvoorzieningen voor o.a. wegen en gebouwen niet op peil zijn. Het tekort zal dus oplopen naar minimaal 10 miljoen.

De reactie van Gedeputeerde Staten op de zienswijze wordt na de zomer verwacht. De zienswijze en het projectenboek zijn hieronder te downloaden. Meer informatie over dit onderwerp vindt u onder het kopje Bestuurlijke toekomst Krimpenerwaard.

* Zienswijze Bergambacht download

- bijlage: Projectenboek voorblad download Projectenboek download

//////////////////////