Gemeente Rotterdam

Het Rotterdam Climate Init ative i is het klimaatprogramma van de

gemeente Rotterdam, Havenb edrijf Rotterdam NV, Deltalin s en q DCMR Milieudienst Rijnmond

Rotterdam verlaagt CO2-uitstoot

Rotterdam, 24 juni 2010. Rotterdam heeft in 2009 ongeveer 1 megaton minder CO2 uitgestoten dan in het voorgaande jaar. Dat blijkt uit de nieuwste emissiecijfers in het jaarverslag van het Rotterdam Climate Initiative dat vandaag openbaar wordt. De afname van de uitstoot in 2009 is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 110.000 huishoudens1. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Rotterdam minder CO2-uitstoot dan in het voorgaande jaar. De emissiecijfers gaan over alle aspecten van het dagelijks leven in Rotterdam: gebouwen, verkeer, haven en industrie. Het RCI-jaarverslag doet dit jaar voor het eerst ook verslag van het adaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof, dat als doel heeft om Rotterdam in 2025 klimaatbestendig te maken.

Naar een duurzame economie
Rotterdam Climate Initiative ziet dat het onderwerp klimaat begint te 'landen' in de stad en in de haven. "De lagere uitstoot is uiteraard voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de economische crisis, zoals we ook landelijk zien. Maar het is zeker ook het effect van de klimaataanpak. Er zijn veel initiatieven ontstaan rond schonere productiemethoden die leiden tot energiebesparing, opwekking van groene energie en het afvangen van CO2-uitstoot. Wil Rotterdam, met haar haven en industrie, zich blijven ontwikkelen en goed voorbereid zijn op de periode na de recessie, dan kan dat alleen op een duurzame manier. Dat besef wordt breed gedragen," zegt Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Buitenruimte en Binnenstad.

Efficiency ­ Op diverse plekken in Rotterdam wordt gewerkt aan efficiency en vermindering van de energiebehoefte. In 2009 is een start gemaakt met het Warmtebedrijf, dat 50.000 woningen gaat verwarmen met restwarmte uit de afvalverbrandingsinstallatie Rozenburg. En met Stoompijp, een transportnet waarmee bedrijven hoogwaardig stoom kunnen uitwisselen. Zichtbaar in de stad is de vervanging van verkeerslichten door LED-verkeerslichten.

1 Een gemiddeld huishouden stoot jaarlijks 9 ton CO2 uit, door vervoer, gasverbruik en elektriciteit in huis. Bron: MilieuCentraal
Een beter klimaat voor mens, milieu en economie. Dat is de uitdaging voor initiatiefnemers Havenbedrijf Rotterdam NV, gemeente Rotterdam, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond. Het Rotterdam Climate Initiative biedt een platform waar overheid, organisaties, bedrijven en inwoners samenwerken aan halvering van CO2-uitstoot, voorbereiding op klimaatverandering en versterking van de economie in de Rotterdamse regio.

Nieuwe aanpak - De gemeente schreef een voor Nederland unieke aanbesteding uit voor het moderniseren van alle zwembaden. Doel: meer comfort voor de bezoekers en lagere CO2-uitstoot. De retrofit-constructie maakt deze innovatie kostenneutraal. Ook woningcorporaties nemen initiatieven om hun woningvoorraad te isoleren en bewoners voor te lichten over energiebesparing. Elektrisch vervoer en het rijden op biobrandstoffen nemen toe.

Groene energie - Rotterdam werkt hard aan het verdubbelen van de capaciteit van haar windmolens in het havengebied tot 300 MW. In 2009 ondertekenden negen partijen het convenant `Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven'. De ontwikkeling gaat sneller dan gepland.

CO2-opslag - De grootste reductie van CO2-uitstoot in de Rotterdamse regio wordt opgeleverd door het onder de Noordzee opslaan van CO2. Het laatste jaar ziet een groeiend aantal bedrijven kansen om deze doelstelling met serieuze initiatieven te realiseren. Energiebedrijven E.ON Benelux en Electrabel kondigen aan om te investeren in een grootschalig demonstratieproject. GasUnie, Vopak, Anthony Veder en Air Liquide ontwikkelen een plan om vloeibare CO2 per schip naar de opslaglocaties in de Noordzee te vervoeren.