Gemeente Achtkarspelen


GEMEENTE ACHTKARSPELEN

OPENBARE BESLUITENLIJST VERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DD. 23 juni 2010 | |
|Punt|Omschrijving              |Beslissing             |
|nr. |                    |                  |
|  |Adviesnota ROR inzake convenant    |Het college heef kennis genomen van |
|  |Bedrijventerreinen Noordoost Fryslân  |de stukken en dringt er op aan dat |
|  |2010-2020.               |in het Convenant bedrijventerreinen |
|  |                    |de verplichting voor de provincie  |
|  |                    |Fryslân wordt opgenomen om te    |
|  |                    |stoppen met het subsidiëren van   |
|  |                    |bedrijventerreinen in de economische|
|  |                    |kernzones.             |
|  |Adviesnota ROR inzake Sociaal     |Het college heeft kennis genomen van|
|  |Economisch Masterplan.         |het Sociaal Economisch Masterplan en|
|  |                    |biedt het aan de raad aan.     |
|  |Adviesnota BVABB inzake mandatering ten|Het college heeft ingestemd met de |
|  |behoeve van Basisregistratie Adressen |vaststelling van het Mandaatbesluit |
|  |en Gebouwen (BAG).           |Wet BAG en met de daarbij behorende |
|  |                    |uitwerking in de vorm van het    |
|  |                    |Mandaatregister Wet BAG en de    |
|  |                    |Regeling inzake ondermandaat BAG  |
|  |                    |door afdelingsmanager.       |
|  |                    |Het college heeft kennis genomen van|
|  |                    |nieuw in te stellen Verordening   |
|  |                    |Naamgeving en Nummering en legt deze|
|  |                    |middels bijgevoegd concept     |
|  |                    |raadsadvies ter vaststelling voor  |
|  |                    |aan de gemeenteraad.        |
|  |Adviesnota ROR inzake reactie op    |De heer Hoving wordt middels    |
|  |weigering aanvraag bouwterrein Acht oan|bijgaande brief meegedeeld dat voor |
|  |de Diken 45 door Hoving te Buitenpost. |de eerstvolgende bouwterreinuitgifte|
|  |                    |de kavels Acht oan de Diken 45 t/m |
|  |                    |53 worden aangewezen. De      |
|  |                    |uitgifteprijs voor deze kavels zijn |
|  |                    |vastgesteld op E 160,00 per m2.   |
|  |Adviesnota ROR inzake aanbieden kavel |Het college heeft besloten de Zoom |
|  |Zoom 30a te Surhuisterveen aan de heer |30A te koop aan te bieden aan de  |
|  |C. Brouwer.              |heer Brouwer in verband met     |
|  |                    |uitbreiding van zijn        |
|  |                    |handelsonderneming.         |
|  |Adviesnota RPB inzake brief provincie |Het college deelt Land Transport  |
|  |Fryslân inzake uitbreiding Land    |mee, dat zij bereid zijn een    |
|  |Transport te Harkema.         |partiële herziening van het     |
|  |                    |bestemmingsplan Harkema       |
|  |                    |bedrijventerrein Quakkenburg te   |
|  |                    |laten opstellen ten behoeve van de |
|  |                    |uitbreiding van het bedrijf. Er moet|
|  |                    |eerst wel aan een aantal voorwaarden|
|  |                    |worden voldaan.           |
|  |Adviesnota RPB inzake verzoek L. van  |Het college deelt de heer L. van  |
|  |Dekken te Harkema om medewerking te  |Dekken mee, dat zij in principe   |
|  |verlenen aan een wijziging van het   |bereid zijn een partiële herziening |
|  |geldende bestemmingsplan.       |van het bestemmingsplan Harkema   |
|  |                    |bedrijventerrein Quakkenburg op te |
|  |                    |stellen ten behoeve van het     |
|  |                    |vergroten van de bouwmogelijkheden |
|  |                    |op het perceel Nijewei 95 te    |
|  |                    |Harkema.              |
|  |Adviesnota RPB inzake resultaten    |Het college heeft besloten in te  |
|  |Inspraak en overleg partiële herziening|stemmen met het Hoofdstuk Inspraak |
|  |bestemmingsplan Harkema        |en overleg Partiële herziening   |
|  |bedrijventerrein Quakkenburg Betonwei |bestemmingsplan Harkema       |
|  |45.                  |bedrijventerrein Quakkenburg    |
|  |                    |Betonwei 45. Het hoofdstuk Inspraak |
|  |                    |en overleg zal informerend aan de  |
|  |                    |raad worden voorgelegd. Na     |
|  |                    |behandeling in de raad zal het   |
|  |                    |ontwerpplan ter inzake worden gelegd|
|  |                    |voor zienswijzen. Het college zal  |
|  |                    |ook de procedure starten voor het  |
|  |                    |vaststellen van een hogere waarde  |
|  |                    |(geluidsbelasting) voor delen van de|
|  |                    |zijgevels van de te bouwen     |
|  |                    |bedrijfswoning.           |
|  |Adviesnota RPB inzake het vervangen van|Het college heeft besloten de    |
|  |de woning op het perceel Miedweg 6 te |voorbereiding/ procedure ten behoeve|
|  |Stroobos.               |van een projectbesluit te starten  |
|  |                    |voor het vervangen van een woning op|
|  |                    |het perceel Miedweg 6 te Stroobos en|
|  |                    |aan deze medewerking de in het   |
|  |                    |voorstel genoemde voorwaarden te  |
|  |                    |verbinden.             |
|  |Adviesnota RPB inzake projectbesluit  |Het college heeft besloten een   |
|  |ten behoeve van de bouw van een    |projectbesluit te nemen voor het  |
|  |ligboxenstal aan De Koaten 9 te    |bouwen van een ligboxenstal op het |
|  |Kootstertille.             |perceel aan De Koaten 9 te     |
|  |                    |Kootstertille. Dit besluit zal samen|
|  |                    |met de bouwvergunning bekend worden |
|  |                    |gemaakt.              |
|  |Adviesnota RPB bouwmogelijkheden De  |Het college is in principe bereid de|
|  |Koaten 2 te Kootstertille.       |gemeenteraad voor te stellen    |
|  |                    |medewerking te verlenen aan de bouw |
|  |                    |van een woning op het perceel De  |
|  |                    |Koaten 2 te Kootstertille.     |
|  |Adviesnota SLBEL inzake        |Het college heeft kennisgenomen van |
|  |subsidieverantwoording 2009 en     |het jaarverslag 2009 van Stichting |
|  |-aanvraag g 2010 van Stichting     |Pypskoft en verleent voor 2010 een |
|  |Pypskoft.               |subsidie van            |
|  |                    |E 545,00 en verleent een bijdrage in|
|  |                    |de vervoerskosten voor deelnemers  |
|  |                    |uit Achtkarspelen.         |
|  |Adviesnota SLBEL inzake verantwoording |Het college bericht het       |
|  |ontwikkeling Centrum voor Jeugd en   |programmaministerie voor Jeugd en  |
|  |Gezin Achtkarspelen 2009 voor het   |Gezin over de ontwikkeling van het |
|  |ministerie van Jeugd en Gezin.     |Centrum voor Jeugd en Gezin in   |
|  |                    |Achtkarspelen.           |

---- --