Raad van de Europese Unie11442/10 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE
NL
11442/10
PRESSE 191
PR CO 6
PERSMEDEDELING

3024e zitting van de Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Luxemburg, 24 juni 2010

Voorzitter de heer José BLANCO LÓPEZ
minister van Infrastructuur en Vervoer van Spanje

24.VI.2010
11442/10 2
NL

Voornaamste resultaten van de Raadszitting

De Raad heeft een besluit aangenomen over de ondertekening en voorlopige toepassing van een protocol tot wijziging van de "open skies"-overeenkomst tussen de EU en de VS. Het protocol werd door de EU en de VS ondertekend in de marge van de Raadszitting. De Raad heeft ook conclusies aangenomen over een actieplan dat erop gericht is de lokale, regionale en nationale instanties te helpen om tot een duurzame, gezonde en veilige stedelijke mobiliteit te komen.
Voorts hebben de ministers gedebatteerd over de mogelijke bijdrage van de vervoerssector aan de nieuwe Europa 2020-strategie voor banen en groei.
Op een ander terrein dan vervoer heeft de Raad zonder bespreking een richtlijn aangenomen ter versterking van de sociale bescherming van zelfstandig werkzame vrouwen en "meewerkende echtgenoten", en daarmee het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen kracht bijgezet.

24.VI.2010


1 . Wanneer de Raad verklaringen, conclusies of resoluties heeft aangenomen, wordt dat in de titel van het betrokken punt vermeld. De aangenomen teksten staan tussen aanhalingstekens. . De documenten waarvan het nummer in de tekst wordt genoemd, staan op de internetsite van de Raad http://www.consilium.europa.eu.
. Besluiten ten aanzien waarvan verklaringen voor de Raadsnotulen zijn afgelegd die beschikbaar zijn voor het publiek, zijn aangegeven met een asterisk; de tekst van de verklaringen staat op de bovengenoemde internetsite van de Raad en is ook verkrijgbaar bij de Persdienst.

11442/10 3
NL

INHOUD1
DEELNEMERS.................................................................................................................................5
BESPROKEN PUNTEN
DE EU-VS-OPEN-SKIES-OVEREENKOMST OP EEN HOGER NIVEAU BRENGEN................7
REACTIE VAN DE EU OP DE GEVOLGEN VAN DE VULKANISCHE ASWOLK VOOR
HET LUCHTVERKEER .....................................................................................................................8
ACTIEPLAN STEDELIJKE MOBILITEIT - Conclusies van de Raad............................................10
DE ROL VAN VERVOER IN DE EUROPA 2020-STRATEGIE ...................................................11
DIVERSEN.......................................................................................................................................12
Beveiligingsscanners ..........................................................................................................................12
Top EU-Latijns-Amerika en het Caribische gebied (LAC) en top over burgerluchtvaart tussen
de EU en LAC...................................................................................................................................12
Overeenkomst met de VS over de interoperabiliteit van de luchtverkeersleidingsystemen van
de EU en de VS .................................................................................................................................12
Actieplan Galileo-toepassingen..........................................................................................................13
TEN-T-dagen 2010............................................................................................................................13
Vergadering van de ministers van Verkeer van de Oostzeelanden (Haparanda, Zweden,
16-17 juni 2010) ................................................................................................................................13
Vergadering op hoog niveau over verkeersveiligheid: "cultuur van verkeersveiligheid"
(Madrid, 29 april 2010) ......................................................................................................................13
Arbeidstijd van mobiele werknemers in het wegvervoer ...................................................................14
Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap......................................................................14
24.VI.2010
11442/10 4
NL
ANDERE GOEDGEKEURDE PUNTEN
VERVOER
. Richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet..............................................................15
. Overeenkomsten inzake luchtdiensten met Albanie en Bosnie en Herzegovina....................................................15
ENERGIE
. Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur .................................................15
. Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) ..........................................................................16
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
. Overeenkomst tussen Europol en Colombia inzake samenwerking tegen criminaliteit.........................................16
. Drugshandel - dreigingsevaluatie van vliegvelden en lichte luchtvaartuigen - Conclusies van de Raad ..............16
VISSERIJ
. Zuidelijke deel van de Stille Oceaan - Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de
visbestanden van de volle zee ...............................................................................................................................19
SOCIAAL BELEID
. Betere sociale bescherming van zelfstandig werkzame vrouwen en meewerkende echtgenoten ..........................19
MILIEU
. Persistente organische verontreinigende stoffen....................................................................................................20
LANDBOUW
. Raad van bestuur van de EFSA - Benoeming van zeven leden .............................................................................20
24.VI.2010
11442/10 5
NL
DEELNEMERS
België:
de heer Etienne SCHOUPPE staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste
minister
Bulgarije:
de heer Peter STEFANOV plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Tsjechië:
de heer Gustav SLAME.KA minister van Verkeer
Denemarken:
de heer Hans Christian SCHMIDT minister van Verkeer
Duitsland:
de heer Peter RAMSAUER minister van Verkeer, Bouwbeleid en Stedelijke
Ontwikkeling
Estland:
de heer Gert ANTSU plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Ierland:
de heer Noel DEMPSEY minister van Verkeer
Griekenland:
de heer Leonidas C. ROKANAS plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Spanje:
de heer Jose BLANCO LOPEZ minister van Verkeer
mevrouw Concepcion GUTIERREZ DEL CASTILLO staatssecretaris van Vervoer
Frankrijk:
de heer Dominique BUSSEREAU staatssecretaris, belast met Vervoer, toegevoegd aan de
minister van staat
Italië:
de heer Roberto CASTELLI staatssecretaris van Infrastructuur en Vervoer
Cyprus:
mevrouw Erato KOZAKOU-MARCOULLIS minister van Verkeer, Communicatie en Energie
Letland:
mevrouw Lelde LICE-LICITE plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Litouwen:
de heer Raimundas KAROBLIS plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Luxemburg:
mevrouw Michele EISENBARTH plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Hongarije:
de heer Pal VOLNER staatssecretaris van Verkeer, ministerie van Nationale
Ontwikkeling
Malta:
de heer Austin GATT minister van Infrastructuur, Vervoer en Communicatie
Nederland:
de heer Camiel EURLINGS minister van Verkeer en Waterstaat
Oostenrijk:
mevrouw Doris BURES minister van Verkeer, Innovatie en Technologie
Polen :
de heer Maciej JANKOWSKI onderstaatssecretaris, ministerie van Infrastructuur
Portugal:
de heer Carlos CORREIRA DA FONSECA staatssecretaris van Vervoer
24.VI.2010
11442/10 6
NL
Roemenië :
de heer Constantin DASCALU staatssecretaris, ministerie van Vervoer en Infrastructuur
Slovenië:
de heer Uro. VAJGL plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Slowakije:
de heer Lubomir VA.NY minister van Verkeer
Finland:
mevrouw Marja RISLAKKI plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger
Zweden:
mevrouw Asa TORSTENSSON minister van Communicatie, ministerie van
Ondernemingen, Energie en Communicatie
Verenigd Koninkrijk:
de heer Philip HAMMOND Onderminister van Verkeer
Commissie:
de heer Siim KALLAS vicevoorzitter
de heer Antonio TAJANI vicevoorzitter
24.VI.2010
11442/10 7
NL
BESPROKEN PUNTEN
DE EU-VS-OPEN-SKIES-OVEREENKOMST OP EEN HOGER NIVEAU BRENGEN
De Raad heeft een besluit (9913/10) aangenomen inzake de ondertekening en voorlopige toepassing
van het protocol tot wijziging van de luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS ("Open
Skies"-overeenkomst), die in 2007 is ondertekend en sinds 2008 voorlopig is toegepast. Na de
aanneming van het besluit hebben de EU en de VS het protocol ondertekend in de marge van de
Raad.
De wijziging van de overeenkomst vormt de aanzet tot een proces dat meer mogelijkheden voor
buitenlandse investeringen in de luchtvaartsector moet scheppen. De markten worden meer
opengesteld en de samenwerking op reguleringsgebied wordt geintensiveerd voor alle onderdelen
van het luchtvaartbeleid, met name met het oog op een beperking van het milieueffect van de
luchtvaart. Ook wordt het belang van goede arbeidsomstandigheden onderkend.
Verdere uitbreiding van de kansen voor het bedrijfsleven zal gebaseerd zijn op wederzijdse
concessies. Terwijl de VS de EU verzoekt de Commissie een grotere rol te geven bij het monitoren
van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen in grote luchthavens, teneinde de transparantie op
dat vlak te verbeteren, vraagt de EU de VS om meer liberalisering van de investeringen, zodat EUonderdanen
een meerderheidsbelang en meerderheidszeggenschap in VS-luchtvaartmaatschappijen
kunnen hebben. Zodra aan die voorwaarden is voldaan zullen de EU en de VS elkaars luchtvaartmaatschappijen
meer rechten geven om luchtvaartdiensten aan te bieden tussen hun grondgebieden
en derde landen, en zullen zij ook de obstakels wegnemen voor de markttoegang van luchtvaartmaatschappijen
van derde landen die eigendom zijn van en gecontroleerd worden door elkaars
onderdanen. Voorts zal de EU corresponderende maatregelen nemen wat meerderheidszeggenschap
en controle van EU-luchtvaartmaatschappijen door VS-onderdanen betreft. Indien een partij
voldaan heeft aan de voorwaarden maar de andere niet, heeft de partij die de voorwaarden naleeft
krachtens de overeenkomst het recht de operaties van de luchtvaartmaatschappijen van de andere
partij te bevriezen.
Het wijzigingsprotocol, dat in maart dit jaar door de onderhandelaars is geparafeerd, is het resultaat
van acht ronden van onderhandelingen die in mei 2008 van start gingen. Een routekaart voor die
onderhandelingen was reeds opgenomen in de overeenkomst van 2007, die een kader heeft
gecreeerd voor samenwerking op reguleringsgebied met de VS en nieuwe handelsvrijheid voor
exploitanten van luchtvaartmaatschappijen heeft gebracht, maar geen toegang tot de binnenlandse
markt van de VS.
24.VI.2010
11442/10 8
NL
REACTIE VAN DE EU OP DE GEVOLGEN VAN DE VULKANISCHE ASWOLK VOOR
HET LUCHTVERKEER
Na een verslag van de Commissie te hebben aangehoord, heeft de Raad van gedachten gewisseld
over de initiatieven die zijn genomen in reactie op de verstoringen van het luchtverkeer vanwege de
vulkaanuitbarsting in IJsland medio april.
De ministers hebben de Commissie verzocht verder te werken volgens het in haar verslag
omschreven concept. Enkele ministers drongen er bij de Commissie op aan meer haast te maken,
met name om snel tot gezamenlijke procedures en normen voor risicobeheersing te komen. De
Commissie werd door enkele lidstaten ook verzocht verder te bezien hoe de financiele situatie van
de luchtvaartindustrie kan worden verbeterd, en bij de herziening van de EU-wetgeving op dat
gebied een goed evenwicht te vinden tussen de rechten van de passagiers , die behouden moeten
blijven, en de financiele lasten voor luchtvaartmaatschappijen. Het voorzitterschap merkte op dat er
in alle Europese instellingen politieke bereidheid is om de gevolgen van de verstoringen door de
aswolken op een gecoordineerde manier aan te pakken.
De Raad heeft tijdens zijn buitengewone zitting over de vulkaanas-crisis van 4 mei conclusies
aangenomen die de krachtlijnen van de EU-reactie hebben bepaald (zie persmededeling 9280/10).
De Commissie meldde dat om de kernelementen van die conclusies uit te voeren tot nog toe de
volgende acties zijn ondernomen:
. Wat de beheersing van veiligheidsrisico's betreft, is de nieuwe aanpak van de EU
gebaseerd op de drie zones-regeling die de ministers van verkeer op 19 april hebben
opgesteld: een no-fly zone, een zone met vliegbeperkingen en een zone zonder
beperkingen, al naar gelang de asconcentratie. De betrokken autoriteiten zijn die regeling
blijven toepassen op basis van wetenschappelijke beoordelingen die om de zes uur
geactualiseerd worden. Daarnaast werkt de EU aan een gecoordineerd standpunt over
risicobeheersing bij vulkaanuitbarstingen voor de algemene vergadering van de
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) in september.
. Er wordt gewerkt aan een definitie van bindende grenswaarden voor het effect van
vulkaanas op vliegtuigmotoren.
24.VI.2010
11442/10 9
NL
. De verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europees luchtruim wordt versneld: er
wordt een Europees crisiscoordinatiecentrum voor de luchtvaart ingesteld, en er is een
coordinator aangewezen die de instelling van functionele luchtruimblokken tussen lidstaten
moet faciliteren en bespoedigen. Er wordt ook gewerkt aan de aanstelling van een
Europese netwerkmanager.
. Wat betreft de oproep van de Raad om een geïntegreerd Europees vervoerssysteem te
ontwikkelen waardoor in noodgevallen overgeschakeld zou kunnen worden op andere
vervoerssystemen, is de Commissie bezig met het beoordelen van mogelijke tekortkomingen
in de samenwerking en is zij van plan om in het najaar een verslag in te dienen
over mogelijke verbeteringen en het opstellen van een Europees actieplan inzake
mobiliteit.
24.VI.2010
11442/10 10
NL
ACTIEPLAN STEDELIJKE MOBILITEIT - Conclusies van de Raad
De Raad heeft conclusies aangenomen over een actieplan dat erop gericht is de lokale, regionale en
nationale instanties te helpen tot een duurzame, gezonde en veilige stedelijke mobiliteit te komen;
Het actieplan (14030/09), dat in september 2009 door de Commissie is aangenomen, bestaat uit een
steunpakket van twintig maatregelen, dat zal worden uitgevoerd via bestaande EU-programma's en
-instrumenten. De betrokken autoriteiten kunnen voor hun initiatieven inzake stedelijke mobiliteit
naar eigen inzicht gebruik maken van deze steun.
In zijn conclusies verwelkomt de Raad het actieplan en steunt hij met name de oprichting van een
waarnemingscentrum stedelijke mobiliteit in de vorm van een virtueel platform voor de vrijwillige
uitwisseling van informatie en ervaringen. De Raad onderstreept dat verbeteringen op het gebied
van stedelijke mobiliteit het efficientst kunnen worden verwezenlijkt via samenwerking tussen de
bevoegde overheidsorganen. De te propageren maatregelen bestrijken gebieden als milieu en
gezondheid, schone en energie-efficiente technologieen, infrastructuurverbetering, verkeers- en
stadsplanning, logistiek voor goederenleveranties, innovatie en onderzoek, verkeersveiligheid en
bewustmaking.
Voor de volledige tekst van de conclusies, zie doc. 10603/10.
24.VI.2010
11442/10 11
NL
DE ROL VAN VERVOER IN DE EUROPA 2020-STRATEGIE
De Raad heeft gedebatteerd over de mogelijke bijdrage van het vervoersbeleid aan de nieuwe
Europa 2020-strategie voor banen en groei die de Europese Raad op 17 juni heeft aangenomen.
De ministers hebben de onderdelen van de strategie besproken die van bijzonder belang zijn voor
het vervoersbeleid. Zij wezen op het belang van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van
het overschakelen op koolstofarm vervoer, de ontwikkeling van innovatieve vervoerstechnologie,
het zorgen voor effectieve transport- en logistieknetwerken in de hele Unie, en het aanpakken van
ontbrekende schakels en knelpunten, bijvoorbeeld wat de onderlinge verbinding van netwerken
betreft. Zij wezen ook op de cruciale rol van een goed functionerende vervoerssector voor de hele
Europese economie.
Verscheidene lidstaten benadrukten dat de vervoerssector concurrerender moet worden. Een aantal
ministers, met name van de nieuwe lidstaten, vroegen om meer investeringen, bijvoorbeeld via het
cohesiefonds, om alle EU-landen in staat te stellen moderne transportinfrastructuur te ontwikkelen.
Het resultaat van deze besprekingen zal als inbreng dienen voor het Witboek dat de Commissie eind
dit jaar wil aannemen, en dat een visie zal bevatten voor het EU-vervoersbeleid in het komende
decennium, rekening houdend met de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.
24.VI.2010
11442/10 12
NL
DIVERSEN
Beveiligingsscanners
De Raad heeft nota genomen van de mededeling van de Commissie over beveiligingsscanners in
luchthavens(10865/10). Omdat deze screeningmethode de veiligheid van de passagiers kan
vergroten, bepleit de Commissie gemeenschappelijke Europese normen om ervoor te zorgen dat op
het gebied van detectie resultaten worden geboekt en tegelijkertijd de gezondheid, de persoonsgegevens
en de privacy beschermd worden. De Raad heeft de Commissie verzocht aan een
dergelijke harmonisatie te werken.
Top EU-Latijns-Amerika en het Caribische gebied (LAC) en top over burgerluchtvaart
tussen de EU en LAC
De Raad werd door het voorzitterschap en de Commissie in kennis gesteld van de resultaten van de
top tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribische gebied op 18 mei 2020 in Madrid, en van de
top EU-LAC over burgerluchtvaart, op 24 en 25 mei 2010 in Rio de Janeiro.
Tijdens de top van Madrid is een actieplan 2010 - 2012 aangenomen dat gericht is op innovatie en
technologie voor duurzame ontwikkeling en sociale inclusie. Dat plan omvat steun voor duurzame
ontwikkeling, waarvoor de EU financiele hulp heeft toegezegd.
De top in Rio de Janeiro, die gezamenlijk georganiseerd werd door de Braziliaanse burgerluchtvaartautoriteit,
de Latijns-Amerikaanse commissie voor de burgerluchtvaart en de Europese
Commissie, was de eerste top tussen de EU en Latijns-Amerika op het gebied van burgerluchtvaart.
Verscheidene overeenkomsten en politieke verklaringen werden geparafeerd of ondertekend.
Overeenkomst met de VS over de interoperabiliteit van de luchtverkeersleidingsystemen van
de EU en de VS
De Raad werd door de Commissie ingelicht over de succesvolle afronding van de onderhandelingen
met de Federal Aviation Administration van de VS over een memorandum van samenwerking op
het gebied van onderzoek in de burgerluchtvaart (11345/10). De overeenkomst, die op 18 juni
geparafeerd werd, zal de grondslag vormen voor het aanpakken van alle onderzoeks- en
ontwikkelingsvraagstukken in de burgerluchtvaart. Een van de eerste maatregelen zal zijn het
interoperabel maken van de programma's voor de modernisering van de luchtverkeersleiding van de
EU en de VS, SESAR en NextGen, opdat vliegtuigen in de luchtruimen van de VS en de EU met
dezelfde navigatie-, communicatie- en positioneringsapparatuur zullen kunnen vliegen.
24.VI.2010
11442/10 13
NL
Actieplan Galileo-toepassingen
De Raad heeft nota genomen van het Actieplan van de Commissie inzake toepassingen van het
wereldwijd satellietnavigatiesysteem (GNSS) (11137/10), dat de mogelijkheden van de Europese
EGNOS en Galileo-satellietsystemen ten volle wil benutten. In het plan worden essentiele actiegebieden
in kaart gebracht en de maatregelen omschreven die de Commissie wenst te nemen. Door
de ontwikkeling van GNSS-toepassingen te stimuleren zal het aandeel van de Europese industrie in
de wereldwijde GNSS-markt toenemen en zal worden bijgedragen aan de bevordering van een
kennismaatschappij.
TEN-T-dagen 2010
De Raad heeft nota genomen van informatie van het voorzitterschap en de Commissie over de
resultaten van de jaarlijkse ministeriele conferentie over trans-Europese vervoersnetten (TEN-T),
die dit jaar van 8 tot en met 9 juni 2010 in Zaragoza (Spanje) plaatsvond (11347/10). De
besprekingen tijdens de conferentie waren gericht op de methodiek voor het opstellen van het
toekomstige plannings- en uitvoeringskader van TEN-T en over het effectiever inzetten van de
financiele middelen. Deelnemers aan de conferentie waren het erover eens dat een lijst van criteria
moet worden opgesteld voor het kiezen van projecten die een "Europees kernnetwerk" zullen
vormen.
Vergadering van de ministers van Verkeer van de Oostzeelanden (Haparanda, Zweden,
16-17 juni 2010)
De Zweedse delegatie heeft de Raad ingelicht over de resultaten van een bijeenkomst in Zweden
waarbij de ministers van Verkeer van de Oostzeelanden en vertegenwoordigers van de Europese
Commissie en China hebben gedebatteerd over de rol die verkeers- en infrastructuurnetten kunnen
spelen bij het optimale gebruik van de hulpbronnen van het Oostzeegebied (11184/10). De
deelname van China onderstreepte het potentieel van dit gebied als poort tussen Azie en Europa.
Vergadering op hoog niveau over verkeersveiligheid: "cultuur van verkeersveiligheid"
(Madrid, 29 april 2010)
Het voorzitterschap en de Commissie hebben de Raad geinformeerd over de resultaten van de
recente bijeenkomst op hoog niveau van de verkeersveiligheidsexperts van de EU-lidstaten in
Madrid, die onder meer gediscussieerd hebben over de effecten van alcohol, drugs en medicijnen op
autobestuurders en het voorkomen van ongevallen van motorrijders (11297/10). Dat soort
bijeenkomsten vind twee keer per jaar plaats, opdat de lidstaten ervaringen en beste praktijken
kunnen uitwisselen.
24.VI.2010
11442/10 14
NL
Arbeidstijd van mobiele werknemers in het wegvervoer
De Commissie heeft de Raad meegedeeld dat het Europees Parlement het voorstel voor een
gewijzigde richtlijn over de arbeidstijd van mobiele werknemers in het wegvervoer heeft verworpen
(11411/10). Het Parlement kon niet aanvaarden dat zelfstandigen buiten de werkingssfeer van de
richtlijn worden gelaten. De Commissie kondigde aan dat zij dit voorstel derhalve zal intrekken.
Bijgevolg blijft de bestaande richtlijn van toepassing.
Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap
De Belgische delegatie heeft het werkprogramma van het aanstaande voorzitterschap in de
vervoerssector gepresenteerd; de algemene prioriteiten daarin zijn duurzaam vervoer, verkeersveiligheid
en -beveiliging en innovatie. Belangrijke thema's zijn onder meer het voorstel over het
Eurovignet (doorberekenen van infrastructuurkosten), een systeem van gegevensuitwisseling voor
verkeersovertredingen, het tweede Single European Sky-pakket, veiligheid en beveiliging van het
luchtverkeer, en de volledige integratie van het watervervoer in de logistieke keten.
24.VI.2010
11442/10 15
NL
OVERIGE GOEDGEKEURDE PUNTEN
VERVOER
Richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet
De Raad heeft een herschikking van een (al eerder in 1996 aangenomen) beschikking betreffende
richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet aangenomen. De
herschikking (PE-CONS 13/10 + Addenda 1 tot en met 7) omvat de diverse wijzigingen die in de
loop der jaren in de beschikking zijn aangebracht, alsook nieuwe wijzigingen die nodig zijn om
rekening te houden met de uitbreiding van de EU tot 27 lidstaten.
De richtsnoeren vormen een algemeen referentiekader voor projecten van gemeenschappelijk
belang die bijdragen aan de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnetwerk. Het is de
bedoeling een dergelijk netwerk geleidelijk voor 2020 tot stand te brengen door de infrastructuurnetten
voor vervoer over land, over zee en door de lucht in de gehele Unie tot een geheel te
verenigen.
Overeenkomsten inzake luchtdiensten met Albanië en Bosnië en Herzegovina
De Raad heeft besluiten aangenomen betreffende de sluiting van overeenkomsten met Albanie en
Bosnie en Herzegovina inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten. Beide overeenkomsten werden
op 5 mei 2006 ondertekend.
ENERGIE
Mededeling van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur
De Raad heeft de verordening inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met
betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Gemeenschap aangenomen (7524/10 +
COR 1).
Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijk kader ingevoerd voor de mededeling door de
lidstaten van gegevens en informatie over hun projecten met betrekking tot energie-infrastructuur in
de sectoren aardolie, aardgas, elektriciteit (onder meer uit hernieuwbare bronnen), en biobrandstoffen,
en over investeringsprojecten met betrekking tot CO2-afvang en -opslag .
24.VI.2010
11442/10 16
NL
De Raad Energie van 12 maart heeft een politiek akkoord over dit voorstel bereikt en de Commissie
heeft bij die gelegenheid een verklaring afgelegd over de modellen voor de mededeling door de
lidstaten van de vereiste gegevens en informatie. Deze verklaring zal worden opgenomen in de
notulen van de Raad (8428/10).
Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA)
De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de vaststelling van het statuut van het
Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie door de Europese Unie en het uitoefenen van
de daaruit voortvloeiende rechten en plichten (8612/10).
Zowel de Unie als de lidstaten zijn bevoegd op gebieden die onder het statuut vallen. Dat statuut
bepaalt dat toetredende regionale intergouvernementele organisaties voor economische integratie
moeten verklaren wat hun bevoegdheden zijn.
Het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het IRENA-statuut werd in oktober 2009
aangenomen (13687/09). Aangezien vijfentwintig landen het statuut al hebben geratificeerd zal het
op 8 juli 2010 in werking treden.
JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN
Overeenkomst tussen Europol en Colombia inzake samenwerking tegen criminaliteit
De Raad heeft de directeur van Europol, de Europese Politiedienst, gemachtigd een operationele
samenwerkingsovereenkomst met Colombia te ondertekenen om de EU-lidstaten en Colombia te
ondersteunen bij de bestrijding van ernstige vormen van internationale criminaliteit, met name via
informatie-uitwisseling.
Drugshandel - dreigingsevaluatie van vliegvelden en lichte luchtvaartuigen - Conclusies van de
Raad
De Raad heeft de volgende conclusies aangenomen:
24.VI.2010
11442/10 17
NL
"DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Eraan herinnerend dat in het programma van Stockholm1 het prioriteitenkader voor de totstandbrenging
van een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht is vastgelegd, en dat erin wordt gesteld dat
georganiseerde criminaliteit, drugshandel en andere ernstige criminaliteit een gevaar voor de interne
veiligheid van de Europese Unie blijven;
Indachtig de interneveiligheidsstrategie voor de Europese Unie2, waarin wordt beklemtoond dat de
Europese Raad ervan overtuigd is dat de intensivering van de acties op Europees niveau, samen met
een betere coordinatie met de maatregelen op regionaal en nationaal niveau, een essentiele rol speelt
bij de bescherming tegen internationale bedreigingen;
Bevestigend dat de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit het eerste doel van de
samenwerking tussen rechtshandhavingsdiensten is, en dat Europol een knooppunt moet worden
voor informatie-uitwisseling tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten, een
dienstverlener en een platform voor rechtshandhavingsdiensten;
Wijzend op de EU-drugsstrategie (2005-2012)3, waarin wordt gesteld dat op het gebied van het
justitieel en wetshandhavingsbeleid van de EU de klemtoon in het drugsbeleid onder meer moet
liggen op de versterking van de politie- en douanesamenwerking door de uitwisseling van beste
praktijken, door mainstreaming en door de strategische en operationele analyse van het verschijnsel
drugscriminaliteit;
Gelet op het EU-drugsactieplan voor 2009-2012, waarin onder prioriteit 3 wordt gesteld dat, om de
productie van en de handel in drugs tegen te gaan, de rechtshandhaving op EU-niveau doeltreffender
moet worden, waarbij ten volle gebruik moet worden gemaakt van de capaciteit van
Europol en andere EU-structuren4;
1 Programma van Stockholm, "Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de
burger" (Publicatieblad C 111 van de Europese Unie van 4.5.2010).
2 Interneveiligheidsstrategie van de EU, geintegreerd in de agenda van Stockholm.
3 EU-drugsstrategie (2005-2012) (doc.15074/04 CORDROGUE 77).
4 EU-drugsactieplan voor 2009-2012 (doc. 16116/08 CORDROGUE 85).
24.VI.2010
11442/10 18
NL
Herinnerend aan de conclusies van de Raad waarin de EU-prioriteiten ter bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit worden vastgesteld1, alsmede acht specifieke maatregelen voor de
lidstaten om het hoofd te bieden aan de drugshandel die gebruik maakt van de West- en Centraal-
Afrikaanse route. De achtste specifieke maatregel houdt in dat, op basis van risicoanalyses, de
veiligheidscontroles en het douanetoezicht worden aangescherpt op kleine luchthavens die
systematisch aan de controle van de autoriteiten ontsnappen, vooral met betrekking tot kleine
vliegtuigen;
Herinnerend aan de tweede aanbeveling van de VIIIe vergadering van de HONLEA Europa, waarin
overeengekomen is dat de overheden vanwege het toenemende gebruik van niet-commerciele
luchtvaartuigen voor drugshandel langs routes van Noord-Afrika naar landingsplaatsen in Europa,
onverwijld stappen moeten zetten om de samenwerking tussen de wetshandhavingsinstanties en de
algemene luchtvaartsector te versterken en de autoriteiten te helpen bij het verzamelen van de
nodige informatie en de uitvoering van de vereiste procedures, zodat die instanties beter het hoofd
kunnen bieden aan de toenemende dreiging van de drugshandel;
Nota nemend van het verslag over de evaluatie van de mogelijke dreiging die uitgaat van
vliegvelden en middelgrote, kleine en lichte luchtvaartuigen in verband met drugshandel, die door
het Spaanse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is uitgevoerd2,
Is het eens over het volgende:
De lidstaten moeten worden aangemoedigd dreigings/risico-evaluaties uit te voeren in verband met
het gebruik van vliegvelden en niet-commerciele luchtvaartuigen voor drugshandel.
De lidstaten moet worden verzocht na te gaan of er gemeenschappelijke minimumcriteria kunnen
worden vastgesteld met het oog op een doeltreffender toezicht op niet-commerciele luchtvaart.
De lidstaten moeten worden aangemoedigd zich te beraden op het vergemakkelijken van de toegang
van wetshandhavingsinstanties tot vliegplannen en luchtvaartuiggegevens.
1 Ontwerp-conclusies van de Raad inzake de vaststelling van de EU-prioriteiten ter bestrijding
van de georganiseerde criminaliteit op basis van de OCTA 2009 en de ROCTA
(doc. 8301/3/09 REV 3 CRIMORG 54).
2 doc. 9927/10 CORDROGUE 50 + COR 1.
24.VI.2010
11442/10 19
NL
De lidstaten moet worden verzocht de samenwerking tussen de bevoegde instanties die betrokken
zijn bij het onderzoek naar drugshandel op het gebied van de burgerluchtvaart, met name politie,
douane en de luchtvaartsector, te bevorderen.
Europol moet worden verzocht in samenwerking met Europese Commissie werk te maken van de
verzameling, uitwisseling en verspreiding van beste praktijken op dit gebied.
Europol moet worden aangemoedigd voort te gaan met zijn werk in verband met de analyse van
dreigingen die uitgaan van het gebruik van niet-commerciele luchtvaartuigen voor drugshandel, en
daarbij de uitwisseling van informatie en inlichtingen te bevorderen, in samenwerking met de
bevoegde instanties van het UNODC, en in voorkomend geval van Interpol en de Raad van Europa
(de Pompidou-Groep)."
VISSERIJ
Zuidelijke deel van de Stille Oceaan - Verdrag inzake de instandhouding en het beheer van de
visbestanden van de volle zee
De Raad heeft een besluit aangenomen betreffende de ondertekening van het Verdrag inzake de
instandhouding en het beheer van de visbestanden van de volle zee in het zuidelijke deel van de
Stille Oceaan, onder voorbehoud van de sluiting van deze overeenkomst (9825/10).
SOCIAAL BELEID
Betere sociale bescherming van zelfstandig werkzame vrouwen en meewerkende echtgenoten
De Raad heeft een richtlijn aangenomen ter versterking van de sociale bescherming van zelfstandigen
en van "meewerkende echtgenoten", en daarmee het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen die zelfstandig willen worden of blijven, kracht bijgezet (18/10 + 10899/10
ADD 1). De aanneming van de richtlijn is er gekomen nadat een akkoord met het Europees
Parlement in tweede lezing was bereikt.
De nieuwe richtlijn verleent zelfstandig werkzame vrouwen en meewerkende echtgenoten van
zelfstandigen voor het eerst het recht op zwangerschapsuitkeringen en roept een zelfstandig recht op
sociale bescherming voor meewerkende echtgenoten van zelfstandigen in het leven.
Zie voor uitvoeriger informatie persmededeling 11299/10.
24.VI.2010
11442/10 20
NL
MILIEU
Persistente organische verontreinigende stoffen
De Raad besloot om geen bezwaar te maken tegen de aanneming door de Commissie van een
verordening tot bijwerking van bijlagen I en III van verordening 850/2004, die de in het Verdrag
van Stockholm opgenomen verplichtingen inzake persistente organische verontreinigende stoffen
omzet in EU-recht.
LANDBOUW
Raad van bestuur van de EFSA - Benoeming van zeven leden
De Raad heeft een besluit aangenomen tot benoeming van de helft van de leden van de raad van
bestuur van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), ter vervanging van de leden van
wie de ambtstermijn op 30 juni 2010 verstrijkt. De zeven benoemde leden zijn Diana Banati,
Manuel Barreto Dias, Marianne Elvander, Milan Kova., Stella Michaelidou-Canna, Jan Mousing en
Pieter Vanthemsche.