Ingezonden persbericht


Recessiepeiling Gemeenten 2010

Gemeenten bezuinigen op sport:
Zijn de Olympische ambities nog wel te realiseren?

Oosterbeek,25 juni 2010 - 28 procent van de gemeenten bezuinigt op sport en daarnaast verwacht de helft van de gemeenten nog te gaan bezuinigen op sport. De bezuinigingen zijn mede een gevolg van de afname van rijksmiddelen aan gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) dat door het Mulier Instituut is uitgevoerd. Dit onderzoek is een herhaling van eerder onderzoek, waar 85 procent van de gemeenten aangaf waarschijnlijk te gaan bezuinigen op sport. Die verwachting blijkt nu dus uit te komen. Hierdoor wordt het naar verwachting moeilijker om de ambities geformuleerd in het Olympisch Plan te realiseren. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van VSG een vragenlijst uitgezet over de gevolgen van de recessie voor het gemeentelijk sportbeleid, die vergelijkbaar is met de vragenlijst van de recessiepeiling eind 2009.

Vanaf eind 2009 tot medio 2010 is het aandeel gemeenten met een goede financiële positie afgenomen van één op de drie naar één op de vijf gemeenten.

64% van de gemeenten geeft aan dat sportbudget afneemt ten opzichte van vorige collegeperiode.

28% van de gemeenten ontziet sport ten opzichte van andere sectoren bij bezuinigingen.

68% van de gemeenten kiest bij bezuinigingen voor het inkrimpen van subsidies en/of het verhogen van tarieven. Eén op de drie gemeenten heeft bezuinigd op nieuwe sportaccommodaties en de helft verwacht dit nog te gaan doen.

34% van de gemeenten voorziet problemen ten aanzien van de realisatie van de financiering van combinatiefuncties en 32% verwacht een groter beroep te moeten doen op onderwijs en cultuur voor cofinanciering.

68% van de gemeenten verwacht door bezuinigingen niet minder resultaat te boeken op sportgebied.

Sport wordt in vergelijking met andere sectoren deels ontzien bij bezuinigingen, wat aangeeft dat gemeenten sport waardevol vinden. Daarnaast tonen de gemeenten zich strijdbaar door in meerderheid aan te geven dat de afname van gelden voor de sport geen gevolgen gaat hebben voor de resultaten die deze collegeperiode op sportgebied worden bereikt. Gezien de doorgevoerde en verwachte bezuinigingen zal dit geen makkelijke opgave zijn. Gemeenten zien zich namelijk genoodzaakt te bezuinigen op sport en dat lijkt vooral de verenigingen en andere gebruikers van sportaccommodaties te treffen. Op nieuwbouw van accommodaties en renovatie van accommodaties wordt bezuinigd, terwijl verwacht wordt dat onderhoudstaken meer en meer bij verenigingen zelf worden gelegd, wat een lastenverzwaring voor vrijwilligers betekent. Tegelijkertijd gaan de tarieven omhoog en worden de subsidies voor verenigingen verlaagd. Sport lijkt hiermee duurder te worden zonder dat daarvoor meer wordt geboden. Met discussies over het continueren van sportstimuleringsprogramma's en de plannen rondom de aanstelling van de combinatiefunctionaris is het de vraag of wel de juiste randvoorwaarden worden gerealiseerd op lokaal niveau om de sportdeelname op Olympisch niveau te brengen.

*** EINDE PERSBERICHT ***

Cijfers afkomstig uit:
Hoekman, R. (2010). Recessiepeiling gemeenten 2010: doorwerking economische recessie op gemeentelijk sportbudget. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut. Te downloaden via http://www.mulierinstituut.nl/publicatielijst/?Year=2010